Annwyl Llywodraeth Cymru,

Gaf i:

1. Data am 2012/13 a 2013/14 i ddiweddaru pob colofn yn nhablau 8.6, 8.14, 8.25 a 8.29 y ‘Compendiwm Ystadegau
Ysgolion' a gyhoeddwyd diwethaf ar 11 Medi 2012.

2. Am bob ysgol gynradd unigol ar wahân:
a. Rhif yr ysgol (gan gynnwys cod ALl)
b. y nifer o ddisgyblion 5 oed a throsodd, yn ôl eu gallu i siarad Cymraeg:
i. Yn siarad yn rhugl gartref
ii. Nad ydynt yn siarad Cymraeg gartref ond sy'n ei siarad yn rhugl
iii. Yn siarad Cymraeg ond nid yn rhugl
iv. Yn methu â siarad Cymraeg o gwbl
v. Na chafwyd y wybodaeth ei chasglu/wedi gwrthod ei roi
vi. Cyfanswm
vii. Is-gyfanswm rhugl
viii. Cyfanswm yn siarad Cymraeg gartref (boed yn rhugl ai peidio)

3. Yr un wybodaeth ag yn 2 ond am bob ysgol uwchradd unigol ac ar gyfer disgyblion 11-15 oed yn lle 5+
4. Yr un wybodaetha ag yn 2 a 3 ond am bob ysgol ganol unigol, a chan ddangos niferoedd disgyblion 5-10 oed a 11-15 oed ar wahân.

Am 2-4, dylai'r data fod yn ôl y Cyfrifiad Ysgolion diweddaraf.

Hoffwn dderbyn y data ar gyfer 2-4 mewn fformat y gellir ei brosesu'n awtomatig e.e. fel ffeiliau csv neu JSON, ond ddim mewn pdf.

Os bernir bod yr uchod yn ormod o waith, gellid hepgor rhan 1 a darparu'r data ar gyfer 2-4 yn unig, ond ar gyfer pob cyfrifiad ers Ionawr 2012.

Byddai'n well pe baech yn ymgymryd i gyhoeddi'r un data yn rheolaidd yn y dyfodol ar StatsCymru ac i ehangu Fy Ysgol Leol i gynnwys yr eitemau data hyn yn y dyfodol.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Hughes, Stephen (FCS - KAS),

Hywel,

Mae cryn dyblygu rhwng eich cais isod a'r data rwyf newydd yrru ar siarad Cymraeg fesul ysgol a grwp blwyddyn.

Fuaswn yn ddiolchar os gallwch unai gadarnhau fod dal angen yr holl ddata yng nghwestiynau 2-4 ar sail oedran (yn lle blwyddyn ysgol). Os nad oes angen yr holl data, allwch chi nodi pa rannau o'r cais isod dylem ateb a pha rai gallwn anwybyddu.

Diolch,
Steve

Stephen Hughes
Uned Ystadegau Addysg a Dysgu Gydol Oes / Education and Lifelong Learning Statistics Unit
Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol / Finance and Corporate Services.
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffon / Tel : (029) 20 825 060
Ffacs / Fax : (029) 20 825 350
E-bost / E-mail : [email address]

http://www.cymru.gov.uk/ystadegau
http://www.wales.gov.uk/statistics

Hapus i gyfathrebu'n Saesneg neu yn y Gymraeg / Happy to communicate in English or Welsh

show quoted sections

Annwyl Steve,

Diolch am y data arall.

Yng nghwestiynau 2-4 y cais hwn dydw i ddim yn gofyn i chi roi data'r ysgolion yn ôl grŵp blwyddyn nac oed. Dim ond y cyfansymiau, 5+ (cynradd/canol) neu 11-15 oed (canol/uwchradd) sydd eu hangen arnaf. Pe bai'n fwy hwylus i chi roi'r data yn ôl grŵp blwyddyn, neu oed, cymerwn hynny.

Cofion,

Hywel

Handley, Sara (Communications),

1 Attachment

Annwyl Mr Jones,
 
Rwy'n amgáu llythyr yn cydnabod eich cais rhyddid gwybodaeth.
 
Yn gywir,
 
Sara
 
Sara Handley
Swyddfa’r Wasg | Press Office
Llywodraeth Cymru | Welsh Government
029 2089 8938
[1][email address]
 
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hughes, Stephen (FCS - KAS),

2 Attachments

Hywel,

Yn dilyn ein sgwrs bore ma, rydym wedi penderfynu peidio â defnyddio "barnardisation" i ddiogelu'r cyfrinachedd y data. Rydym wedi cuddio celli sy'n llai na phump, yn dilyn ein proses safonol.

Diolch,
Steve

Stephen Hughes
Uned Ystadegau Addysg a Dysgu Gydol Oes / Education and Lifelong Learning Statistics Unit
Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol / Finance and Corporate Services.
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffon / Tel : (029) 20 825 060
Ffacs / Fax : (029) 20 825 350
E-bost / E-mail : [email address]

http://www.cymru.gov.uk/ystadegau
http://www.wales.gov.uk/statistics

Hapus i gyfathrebu'n Saesneg neu yn y Gymraeg / Happy to communicate in English or Welsh

show quoted sections

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org