Ystadegau am iaith disgyblion

Hywel M. Jones made this Freedom of Information request to Welsh Government

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

Gaf i:

1. Data am 2012/13 a 2013/14 i ddiweddaru pob colofn yn nhablau 8.6, 8.14, 8.25 a 8.29 y ‘Compendiwm Ystadegau
Ysgolion' a gyhoeddwyd diwethaf ar 11 Medi 2012.

2. Am bob ysgol gynradd unigol ar wahân:
a. Rhif yr ysgol (gan gynnwys cod ALl)
b. y nifer o ddisgyblion 5 oed a throsodd, yn ôl eu gallu i siarad Cymraeg:
i. Yn siarad yn rhugl gartref
ii. Nad ydynt yn siarad Cymraeg gartref ond sy'n ei siarad yn rhugl
iii. Yn siarad Cymraeg ond nid yn rhugl
iv. Yn methu â siarad Cymraeg o gwbl
v. Na chafwyd y wybodaeth ei chasglu/wedi gwrthod ei roi
vi. Cyfanswm
vii. Is-gyfanswm rhugl
viii. Cyfanswm yn siarad Cymraeg gartref (boed yn rhugl ai peidio)

3. Yr un wybodaeth ag yn 2 ond am bob ysgol uwchradd unigol ac ar gyfer disgyblion 11-15 oed yn lle 5+
4. Yr un wybodaetha ag yn 2 a 3 ond am bob ysgol ganol unigol, a chan ddangos niferoedd disgyblion 5-10 oed a 11-15 oed ar wahân.

Am 2-4, dylai'r data fod yn ôl y Cyfrifiad Ysgolion diweddaraf.

Hoffwn dderbyn y data ar gyfer 2-4 mewn fformat y gellir ei brosesu'n awtomatig e.e. fel ffeiliau csv neu JSON, ond ddim mewn pdf.

Os bernir bod yr uchod yn ormod o waith, gellid hepgor rhan 1 a darparu'r data ar gyfer 2-4 yn unig, ond ar gyfer pob cyfrifiad ers Ionawr 2012.

Byddai'n well pe baech yn ymgymryd i gyhoeddi'r un data yn rheolaidd yn y dyfodol ar StatsCymru ac i ehangu Fy Ysgol Leol i gynnwys yr eitemau data hyn yn y dyfodol.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Hughes, Stephen (FCS - KAS),

Hywel,

Mae cryn dyblygu rhwng eich cais isod a'r data rwyf newydd yrru ar siarad Cymraeg fesul ysgol a grwp blwyddyn.

Fuaswn yn ddiolchar os gallwch unai gadarnhau fod dal angen yr holl ddata yng nghwestiynau 2-4 ar sail oedran (yn lle blwyddyn ysgol). Os nad oes angen yr holl data, allwch chi nodi pa rannau o'r cais isod dylem ateb a pha rai gallwn anwybyddu.

Diolch,
Steve

Stephen Hughes
Uned Ystadegau Addysg a Dysgu Gydol Oes / Education and Lifelong Learning Statistics Unit
Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol / Finance and Corporate Services.
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffon / Tel : (029) 20 825 060
Ffacs / Fax : (029) 20 825 350
E-bost / E-mail : [email address]

http://www.cymru.gov.uk/ystadegau
http://www.wales.gov.uk/statistics

Hapus i gyfathrebu'n Saesneg neu yn y Gymraeg / Happy to communicate in English or Welsh

show quoted sections

Annwyl Steve,

Diolch am y data arall.

Yng nghwestiynau 2-4 y cais hwn dydw i ddim yn gofyn i chi roi data'r ysgolion yn ôl grŵp blwyddyn nac oed. Dim ond y cyfansymiau, 5+ (cynradd/canol) neu 11-15 oed (canol/uwchradd) sydd eu hangen arnaf. Pe bai'n fwy hwylus i chi roi'r data yn ôl grŵp blwyddyn, neu oed, cymerwn hynny.

Cofion,

Hywel

Handley, Sara (Communications),

1 Attachment

Annwyl Mr Jones,
 
Rwy'n amgáu llythyr yn cydnabod eich cais rhyddid gwybodaeth.
 
Yn gywir,
 
Sara
 
Sara Handley
Swyddfa’r Wasg | Press Office
Llywodraeth Cymru | Welsh Government
029 2089 8938
[1][email address]
 
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hughes, Stephen (FCS - KAS),

2 Attachments

Hywel,

Yn dilyn ein sgwrs bore ma, rydym wedi penderfynu peidio â defnyddio "barnardisation" i ddiogelu'r cyfrinachedd y data. Rydym wedi cuddio celli sy'n llai na phump, yn dilyn ein proses safonol.

Diolch,
Steve

Stephen Hughes
Uned Ystadegau Addysg a Dysgu Gydol Oes / Education and Lifelong Learning Statistics Unit
Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol / Finance and Corporate Services.
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffon / Tel : (029) 20 825 060
Ffacs / Fax : (029) 20 825 350
E-bost / E-mail : [email address]

http://www.cymru.gov.uk/ystadegau
http://www.wales.gov.uk/statistics

Hapus i gyfathrebu'n Saesneg neu yn y Gymraeg / Happy to communicate in English or Welsh

show quoted sections

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org