We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ffion Davies please sign in and let everyone know.

Welsh Language translation services

We're waiting for Ffion Davies to read recent responses and update the status.

Dear Powys Teaching Health Board,

Please can I make an FOI request for the following information.

1. How many members of staff do you employ to translate (Welsh-English-Welsh)?

2. What is the annual cost of employing senior translators and translators within your organisation?

3a. Do you employ translators on a bank basis?

3b. If you do employ translators on a bank basis, what was your annual spend for, 2019/20, 2020/21, 2021,22 and the first quarter of 2022/23?

4a Do you use translation companies on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services?

4b.What was your annual spend for 2019/20, 2020/21, 2021,22 and the first quarter of 2022/23 with the companies on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services?

4c. How many translation companies on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services are you currently engaged with?

5a. Do you use freelance translators that are members of the Society of Welsh Translators?

5b. What was your annual spend for 2019/20, 2020/21, 2021,22 and the first quarter of 2022/23 with translators that are members of the Society of Welsh Translators?

6a. Do you use freelance translators that are not on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation services nor are members of the Society of Welsh Translators and Interpreters?

6b. If you replied ‘yes’ to question 6a, please outline your actual spend for 2019/20, 2020/21, 2021,22 and the first quarter of 2022/23?

7a. Do you use translators from other frameworks and agencies in Wales, or the UK?

7b. If you replied yes to question 7a, what was your spend for 2019/20, 2020/21, 2021/22 and the first quarter of 2022/23.

8a Do you use interpreters from the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services?

8b If you do use interpreters from the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services, what was the spend for 2019/20, 2020/21, 2021/22 and the first quarter of 2022/23

8c How many interpreters are your currently engaged with that are on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services?

9a Do you use interpreters from the Society of Welsh Translators and Interpreters?

9b If you replied yest to question 9a, how many are you engaged with at present, and what was the spend for 2019/20, 2020/21, 2021/22 and the first quarter of 2022/23.

9c How many interpreters are you engaged with at present that are not on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services nor are they members of the Society of Welsh Translators?

9d If you’re engaging interpreters that are not on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services and are not members of the Society of Welsh Translators and Interpreters, how much was your spend for interpreters in this category for 2019/20, 2020/21, 2021/22 and the first quarter of 2022/23?

10a Do you use a translation memory software, if so please detail:

which software you use;

how many licences you hold;

cost per licence per year

Please acknowledge my request and I expect to hear from you within the 20 working days allocated to requests to Public Authorities.

Yours faithfully,

Ffion Davies

Powys FOI (Powys Teaching Health Board), Powys Teaching Health Board

Please accept this email as an acknowledgement of your request for
information under the Freedom of Information Act 2000. We will endeavour
to manage your request in accordance with the procedures laid down by the
Act, please be advised however that due to Covid-19, there may be a delay
in responding as key staff are being redeployed to meet service and
patient care requirements. Please refer to our leaflet
[1]http://www.powysthb.wales.nhs.uk/documen... which explains our
obligations in respect of this legislation.  

We would also recommend that you visit our [2]Publication Scheme as the
information you are looking for may already be available on our internet
pages or [3]Disclosure Log. If you find the information you require please
email us to close your request.

In the meantime, we will deal with your request and will write to you
again with our response.  If you have any queries then please do not
hesitate to contact us by replying to this email or on Tel. No. 01874
712763, we will be happy to assist you. Please let us know if you have
specific communication requirements.

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yng Nghymraeg. Byddwn yn ateb y fath
ohebiaeth yng Nghymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at oedi. We welcome
receiving correspondence in Welsh. We will reply to such correspondence in
Welsh and this will not lead to a delay.

Regards,

FOI Team

A fyddech cystal â derbyn yr e-bost hwn fel cydnabyddiaeth o'ch cais am
wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Byddwn yn ymdrechu i reoli
eich cais yn unol â'r gweithdrefnau a osodwyd gan y Ddeddf, ond dylech
ddweud, fodd bynnag, oherwydd Covid-19, y gall fod oedi cyn ymateb gan fod
staff allweddol yn cael eu hadleoli i fodloni gofynion gofal y gwasanaeth
a'r claf.

Gweler ein taflen [4]http://www.powysthb.wales.nhs.uk/documen... sy'n
esbonio ein rhwymedigaethau mewn perthynas â'r ddeddfwriaeth hon.

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn ymweld â'n [5]cynllun cyhoeddi gan y
gallai'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani eisoes fod ar gael ar ein
tudalennau rhyngrwyd neu [6]log datgelu. Os cewch y wybodaeth sydd ei
hangen arnoch, anfonwch e-bost atom i gau eich cais.

Yn y cyfamser, byddwn yn ymdrin â'ch cais ac yn ysgrifennu atoch eto
gyda'n hymateb.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi
gysylltu â ni drwy ymateb i'r e-bost hwn neu drwy ffonio 01874 712763,
byddwn yn hapus i'ch cynorthwyo. Rhowch wybod i ni os oes gennych chi
unrhyw ofynion cyfathrebu penodol.

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yng Nghymraeg. Byddwn yn ateb y fath
ohebiaeth yng Nghymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at oedi. We welcome
receiving correspondence in Welsh. We will reply to such correspondence in
Welsh and this will not lead to a delay.

Cofion,

Tîm rhyddid gwybodaeth

Os nad chi sydd i fod i dderbyn yr e-bost hwn, a wnewch roi gwybod i bwy
bynnag wnaeth ei anfon trwy e-bost a dinistrio pob copi.  Ni chaniateir
agor, defnyddio, datgelu, storio na chopïo’r e-bost.  Barn neu sylwadau’r
awdur yw’r rhai sydd yn yr e-bost ac nid ydynt o anghenraid yn cynrychioli
barn Bwrdd Iechyd addysgu Powys heblaw bod hynny wedi’i nodi.  Mae’n
bosibl y gellir datgeli’r wybodaeth sydd yn yr e-bost hwn dan Ddeddf
Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a
Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.  Oni bai bod y wybodaeth wedi’i
heithrio rhag cael ei datgelu dan y gyfraith, ni allwn sicrhau
cyfrinachedd yr e-bost hwn ac unrhyw ateb iddo.  Cyn agor yr e-bost hwn ac
unrhyw atodiadau, a wnewch eu gwirio rhag firysau gan nad yw’r Bwrdd
Iechyd yn gallu sicrhau nad ydynt heb firws ac nad ydynt wedi’u
rhyng-gipio na’u diwygio.

If you are not the intended recipient of this email, please inform the
sender by return email and destroy all copies.  Unauthorised access, use,
disclosure, storage or copying is not permitted.  Any views or opinions
expressed are those of the author and do not necessarily represent the
views of Powys teaching Health Board unless otherwise explicitly stated. 
The information contained in this email may be subject to disclosure under
the Freedom of Information Act 2000, Environmental Information Regulations
2004 and the General Data Protection Regulation.  Unless the information
is legally exempt from disclosure, the confidentiality of this email and
any reply cannot be guaranteed.  Please check for viruses before accessing
this email and any attachments since the Health Board cannot guarantee
that these are virus free or have not been intercepted and amended.

References

Visible links
1. http://www.powysthb.wales.nhs.uk/documen...
2. https://pthb.nhs.wales/use-of-site/freed...
3. https://pthb.nhs.wales/use-of-site/freed...
4. http://www.powysthb.wales.nhs.uk/documen...
5. https://pthb.nhs.wales/use-of-site/freed...
6. https://pthb.nhs.wales/use-of-site/freed...

Powys FOI (Powys Teaching Health Board), Powys Teaching Health Board

1 Attachment

Good morning,
Please find attached PtHB response to your request.

Cofion cynnes | kind regards
Llywodraethu Gwybodaeth | Information Governance
Ffon | Tel:  01874 712632

www.biapowys.cymru.nhs.uk | www.powysthb.wales.nhs.uk

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome correspondence in Welsh. We will reply in Welsh. Corresponding in Welsh will not lead to a delay.

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ffion Davies please sign in and let everyone know.