Vehicle Fleet List

Callum Ward made this Freedom of Information request to South Wales Police

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

This request has been withdrawn by the person who made it. There may be an explanation in the correspondence below.

Dear South Wales Police,

I was wondering if you could you please provide me with an up to date fleet list for your force, please include any new '70' plate vehicles and new cars being commissioned if possible.

Please could you include:
-Vehicle make/model
-Full registration
-Full rear roof code
-Vehicle role
-Vehicle base

Thank you for your time.

Yours faithfully,

Callum Ward

South Wales Police

***Newid Cyfeiriad E-bost Heddlu De Cymru***

Er mwyn sicrhau bod eich e-bost yn cael ei gyflwyno, ymatebwch i bob
e-bost [email address].

Bydd fformat cyfeiriad e-bost presennol y
[email address] yn dod i ben yn y dyfodol
agos.

***South Wales Police Email Address Change***

To ensure delivery of your email please respond to all emails with
[email address].

The current email address format of
[email address] will be discontinued in the
near future.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru.
Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch
ag ymateb i'r e-bost hwn.

 

Thank you for contacting the Freedom of Information Team (FOI) at South
Wales Police.  This message is to confirm that we have received your
correspondence. Please do not reply to this email.

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101… Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

 

Do you need to speak to police but don't require an emergency response?
Call 101… The number can be used to report a non-emergency to any force in
Wales and England.

In an emergency, always dial 999.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

show quoted sections

Dear South Wales Police,

What would you want to know?

Yours faithfully,

Callum

South Wales Police

***Newid Cyfeiriad E-bost Heddlu De Cymru***

Er mwyn sicrhau bod eich e-bost yn cael ei gyflwyno, ymatebwch i bob
e-bost [email address].

Bydd fformat cyfeiriad e-bost presennol y
[email address] yn dod i ben yn y dyfodol
agos.

***South Wales Police Email Address Change***

To ensure delivery of your email please respond to all emails with
[email address].

The current email address format of
[email address] will be discontinued in the
near future.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru.
Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch
ag ymateb i'r e-bost hwn.

 

Thank you for contacting the Freedom of Information Team (FOI) at South
Wales Police.  This message is to confirm that we have received your
correspondence. Please do not reply to this email.

Ymateb nad yw'n Argyfwng\ Non-Emergency Response

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101… Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob
amser.

Do you need to speak to the police but don't require an emergency
response? Call 101… The number can be used to report a non-emergency to
any force in Wales and England. In an emergency, always dial 999.

Cymorth Iaith Gymraeg\Welsh Language Support

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Ymwadiad Heddlu de Cymru\South Wales Police Disclaimer

Gallai defnyddio neu ddatgelu’r neges e-bost hon heb awdurdod fod yn
anghyfreithlon. Gallwch weld ein datganiad cyfrinachedd yn:
https://www.south-wales.police.uk/cy/dat....

Unauthorised use or disclosure of this email may be unlawful. View our
confidentiality statement at
https://www.south-wales.police.uk/en/ema....