Use of unqualified staff

The request was successful.

Dear Aberaeron Comprehensive School, Ceredigion,

Please could you supply the following information-

For the week beginning November 13th 2017. The total number of lessons
taught in the school for those five school days.

The total number of lessons where a qualified teacher was not present and
unqualified staff were there during the lesson i.e., cover supervisors,
teaching assistants. Please note this should NOT include any lessons taken
by students on a teacher training course.

Yours faithfully,

Richard Knights

Anwen Davies,

1 Attachment

Dydy'r cyfeiriad e-bost uchod bellach yn cael eu defnyddio. O hyn ymlaen
plîs defnyddiwch yr e-bost isod:
The e-mail address above is no longer in use and from now on please use the
e-mail address below:
[email address]
Diolch
Thank you

ygaBadge-75px
Information Systems Manager
Aberaeron Comprehensive School
South Road
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0DT

01545 570217
http://www.ygaberaeron.org.uk

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw golledion
a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch atgoffir o'r
angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless you
are the intended recipient or his/her representative you are not authorised
to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any
part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au) y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen, copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any information and advice given in this correspondence no liability is accepted for losses arising from any errors contained in it and you are reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for the attention and use of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, or person responsible for delivering this information to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless you are the intended recipient or his/her representative you are not authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000 the contents of this email may be disclosed.

Sent request to Aberaeron Comprehensive School, Ceredigion again, using a new contact address.

Swyddfa YGAberaeron, Aberaeron Comprehensive School, Ceredigion

Dear Mr Knights

We will endeavour to supply the information you asked for as soon as possible.
Yours Faithfully
Ysgol Gyfun Aberaeron
South Road
Aberaeron
SA46 ODT

show quoted sections

Dear Swyddfa YGAberaeron,

Please could you send the information as requested.

Yours sincerely,

Richard Knights

Angela Morgan, Aberaeron Comprehensive School, Ceredigion

For the week beginning 13/11/17 the total number of lessons taught in the
school for those five school days was  748 –(timetable week 2)

 

Total  lessons taught where a qualified teacher was not present and
unqualified staff were i.e cover supervisors, unqualified teachers  -   12

 

 

 

 

 

From: Richard Knights
[[1]mailto:[FOI #448205 email]]

Sent: 28 January 2018 06:49

To: Swyddfa YGAberaeron <[2][Aberaeron Comprehensive School, Ceredigion request email]>

Subject: Internal review of Freedom of Information request - Use of
unqualified staff

 

Dear Swyddfa YGAberaeron,

 

Please could you send the information as requested.

 

Yours sincerely,

 

Richard Knights

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #448205 email]
2. mailto:[Aberaeron Comprehensive School, Ceredigion request email]