Use of agency Teachers and support staff

Tom Cox made this Freedom of Information request to Carmarthenshire County Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Carmarthenshire County Council should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Carmarthenshire Council,

Please can you let me know the amount of of money spent for agency support for the 2019/2020 academic term by school is possible for -

Supply Teachers
Supply Teaching Assistants
Supply Cover Supervisors
Yours faithfully,

Tom Cox

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

show quoted sections

FOIA, Carmarthenshire County Council

Dear Mr. Cox

I refer to your request for information, which was received on 14th December, 2020 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

The specific information you requested was contained in your email below.

In response, we do not hold information relevant to your request as we do not hold centralised records with this level of detail. Schools control their own budgets and we only monitor total expenditure which does not contain a breakdown of the reasons and roles undertaken etc.

Yours sincerely

Julie John
Information Officer
ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol
Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr
Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin
 
Allanol/External (01267) 224498
Mewnol/Internal: 4498

show quoted sections