Up to date e-mail and phone number list

Chloe Penty made this Freedom of Information request to Gwynedd Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Dear Gwynedd Council,

I have been tasked with updating our records within Children & Families social work teams for Gwynedd Council.

Can you please supply me with an up to date email and phone number list of social work teams comprising of Service Managers, Commissioning Managers, Safeguarding Managers, YOT Managers, LAC Managers and Social Workers within all geographical areas of Gwynedd Council.

I have tried to find this information on your website but have been unsuccessful.

Yours faithfully,

Chloe Penty

Lowri Williams (PLANT), Gwynedd Council

1 Attachment

Good Afternoon,

Please find attached response to your FOI request.

Kind Regards,

Lowri

 

Lowri Williams

Swyddog Gofal Cwsmer / Customer Care Officer

Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd / Children and Supporting Families
Department

Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif Ffon / Telephone: 01286 679151 / Est 32151 š:
[email address].cymru   

     

 

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.