Dear North Wales Police and Crime Commissioner,

I am writing to respectfully make a request in accordance with the Freedom of Information Act 2000. My request is as follows:-

1) Please, can you provide a list of all employee roles who are employed by your authority and are subject to the provisions as set out in the Official Secrets Acts 1911-1989?

This can be provided in any format, however, a spreadsheet detailing each role and a mark as to whether the role requires the role holder to sign a declaration as to their recognition of being bound thus required to comply with the Act(s).

2) Please provide a disclosure of the format used by your authority which requires the signature of any role holder who is subject to provisions as set out in the Official Secrets Acts 1911-1989 such as an "Official Secrets Acts & Confidentiality Declaration"

If I am able to provide any further information in order to assist your search for information in order to successfully respond to this request, please do not hesitate to contact me.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Ryan Jarvis

Office of the Police and Crime Commissioner, North Wales Police and Crime Commissioner

1 Attachment

Dear Mr Jarvis

Please find attached our response to your request for information.

Thank you.

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd / Office of the Police and Crime Commissioner
 
        
  O 25 Mai 2018 ymlaen mae’r rheoliadau sy’n berthnasol i brosesu gwybodaeth bersonol wedi newid. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ac “Eich Hawliau” o dan RhDDC.  
 As from 25 May 2018 the regulations relating to processing personal information has changed. These are called General Data Protection Regulations (GDPR). Please read our Privacy Policy which contains information on how we process your personal information and “Your Rights” under GDPR.
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, a byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg pe dymunir. Ni fydd gohebu yn Gymraeg gyda’r swyddfa yma yn arwain at oedi.
We welcome receiving correspondence in Welsh, and will respond to correspondence in Welsh if desired. Corresponding in Welsh with this office will not lead to delay.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system. Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.
North Wales Police

Office of the Police and Crime Commissioner, North Wales Police and Crime Commissioner

1 Attachment

Dear Mr Jarvis

Please see our revised response attached, apologise the previous response included an obsolete hyperlink.

Thank you.

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd / Office of the Police and Crime Commissioner
        
 
 O 25 Mai 2018 ymlaen mae’r rheoliadau sy’n berthnasol i brosesu gwybodaeth bersonol wedi newid. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ac “Eich Hawliau” o dan RhDDC.  
 As from 25 May 2018 the regulations relating to processing personal information has changed. These are called General Data Protection Regulations (GDPR). Please read our Privacy Policy which contains information on how we process your personal information and “Your Rights” under GDPR.
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, a byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg pe dymunir. Ni fydd gohebu yn Gymraeg gyda’r swyddfa yma yn arwain at oedi.
We welcome receiving correspondence in Welsh, and will respond to correspondence in Welsh if desired. Corresponding in Welsh with this office will not lead to delay.

show quoted sections