Sport and Leisure Facility locations in Wales

The request was successful.

Dear Sports Wales / Cyngor Chwaraeon Cymru,

This is a request under the Freedom of Information Act.
Please could you provide the most recent list of sport and leisure facility locations within Wales including name and facilities available, organisation owner and address including postcode. xls or csv format would be great.

Yours faithfully,
Rebecca Mellor

Phil Stevens, Sport Wales

Thank you for your email. I am out of the office on Wedensday the 19th Feb
at a meeting , and will not be able to promptly reply to emails. If you're
emailing about a data breach please call me directly on 077910 29360 at
any time.

Kind regards

Phil Stevens

Data Protection Officer

 

Phil Stevens, Sport Wales

9 Attachments

Dear Rebecca,

 

RE: Request for details on Sport Facilities within Wales.

 

Thank you for your recent request for information on sport and leisure
centres within Wales. We have considered this a request for information
under the Freedom of Information Act.

Specifically, you asked Sport Wales to provide:

• the most recent list of sport and leisure facility locations within
Wales including name and facilities available, organisation owner and
address including postcode (preferably in xls or csv format.)

We have attached this in an Excel-readable CSV format (attached).  Note
that in some responses, data protection legislation requires us to redact
personal information where appropriate.

Please find in addition a PDF copy of our full reply, including your
rights to internal review and appeal.

Yours sincerely,

Phil Stevens

 

 ​
Phil Stevens
Data Protection & Information Officer
Sport Wales | Chwaraeon Cymru
Sophia Gardens | Gerddi Sophia
Cardiff | Caerdydd
CF11 9SW
 
Tel | Ffôn:  [1]+44 (0)29 2033 8259
[2]phil.stevens@sport.wales
[3]www.sport.wales  |  [4]www.chwaraeon.cymru
 
At Sport Wales we work flexibly – so whilst it suits me to email now, I do not expect a response or action outside of your own working hours
Rydym yn gweithio'n hyblyg yn Chwaraeon Cymru– felly, er ei fod yn addas i mi e‑bostio nawr, nid wyf yn disgwyl ymateb na gweithred y tu allan i'ch oriau gwaith eich hun.
 
We welcome correspondence in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.
​Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
  [5][IMG]
[6][IMG]
Our Privacy Policy has now changed. [7]Click here to view our updated Privacy Policy
 
The information included in this email and any attachments is confidential. If received in error, please notify the sender and delete it immediately. 
Disclosure to any party other than the addressee, whether inadvertent or otherwise, is not intended to waive confidentiality. 
Sport Wales may monitor and record all emails for quality control and training purposes. 
Except where this email is sent in the usual course of our business, the views expressed in this email are those of the sender and not of Sport Wales.  
Neither Sport Wales or sender accept any responsibility for viruses, it is your responsibility to ensure you check this email and any attachments for the presence of viruses.

Sport Wales is the brand name of the Sports Council for Wales whose registered office is at Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW, 
and is a company incorporated by Royal Charter and registered in England and Wales with company registration number: RC000579.
Mae unrhyw wybodaeth a geir yn yr e‑bost hwn, ac unrhyw atodiadau, yn gyfrinachol.  
Os derbyniwch yr e‑bost hwn mewn camgymeriad, rhowch wybod i’r anfonwr os gwelwch yn dda a’i ddileu ar unwaith.  
Nid yw datgelu i unrhyw un ar wahân i’r sawl y cyfeirir yr e‑bost ato, boed yn ddamweiniol neu fel arall, yn ildio cyfrinachedd yn fwriadol.  
Efallai y bydd Chwaraeon Cymru’n monitro ac yn cofnodi’r holl e‑byst ar gyfer rheoli ansawdd ac at ddibenion hyfforddi.  
Ac eithrio pan anfonir yr e‑bost hwn fel rhan o’n gwaith a’n busnes arferol, mae’r safbwyntiau a fynegir yn yr e‑bost hwn yn perthyn i’r anfonwr ac nid i Chwaraeon Cymru. 
Nid yw Chwaraeon Cymru na’r anfonwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am firysau a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gwirio’r e‑bost hwn ac unrhyw atodiadau am bresenoldeb firysau.

Chwaraeon Cymru yw enw brand Cyngor Chwaraeon Cymru ac mae ei gyfeiriad swyddfa cofrestredig yng Ngerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW. 
Mae’n gwmni sydd wedi’i ymgorffori gan Siarter Brenhinol ac mae’n gofrestredig yng Nghymru ac yn Lloegr a’i rif cofrestru fel cwmni yw: RC000579.

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+44%20(0)29%202033%208259
2. mailto:phil.stevens@sport.wales
3. http://www.sport.wales/
4. http://www.chwaraeon.cymru/
5. https://youtu.be/nKy5AxwU2gc
6. http://www.sport.wales/
7. http://privacy.sport.wales/