Dear Coleg Gwent,

I would like to request the information of the amount of money that your College has spent on recruitment agencies when recruiting staff in 2017, 2018 and 2019.

Yours faithfully,

Mr Robey

Marie Carter, Coleg Gwent

2 Attachments

Good morning Mr Robey

 

Thank you for your request for information on our expenditure on
recruitment agencies when recruiting staff in 2017, 2018 and 2019.

 

Please see attached our response to this request.  If I can be of any
further assistance, please do not hesitate to get in touch.

 

Kind regards

 

Marie Carter

Governance Officer/Swyddog Llywodraethu

Coleg Gwent

Usk Campus / Campws Brynbuga

The Rhadyr/ Y Rhadyr

Usk/Brynbuga

NP15 1XJ

 

Tel / Ffon: 01495 333519  / 07967 307951

E-mail / E-bost: [1][email address]

 

 

[2]cid:image001.jpg@01D3F450.2AB8EE00

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Atebir unrhyw ohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn  y Gymraeg, ac ni fydd yn gohebu yn Gymraeg yn
golygu oedi.

We welcome correspondence in Welsh. Any correspondence in Welsh will
receive a response in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to
delay.

 

Wrth adael Coleg Gwent sganiwyd yr e-bost hwn am yr holl firysau
gwybyddus. Mae Coleg Gwent yn ystyried diogelwch eich data yn ddifrifol.
Petaech yn cysylltu â Choleg Gwent, eglura ein [3]Hysbysiad Preifatrwydd
sut y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth a’r ffyrdd y byddwn yn diogelu
eich preifatrwydd.

 

On leaving Coleg Gwent this email was scanned for all known viruses. Coleg
Gwent takes the protection of your data seriously. If you contact Coleg
Gwent then our [4]Privacy Notice explains how we use your information and
the ways in which we protect your privacy.

 

----
Mae’r e-bost hwn yn dod o dan ein telerau ac amodau, y gellir eu gweld
[5]http://www.ewc.wales/email.html
Mae’r e-bost yma ac unrhyw atodiad wedi archwilio am bob feirws adnabyddus
gan MessageLabs.

This email is covered by our terms and conditions which can be viewed at
[6]http://www.ewc.wales/email.html
This email and any attachments have been scanned for all known viruses by
MessageLabs.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.coleggwent.ac.uk/
3. https://www.coleggwent.ac.uk/index.php?v...
4. https://www.coleggwent.ac.uk/thecollege/...
5. http://www.ewc.wales/email.html
6. http://www.ewc.wales/email.html