Senior Pay

The request was successful.

Bleddyn ap Dafydd

Dear Sir/Madam

I write about an FOI on senior public sector salaries and would be grateful if you could tell me the following:

1. The top three salaries in your organisation, along with the positions held; and

2. The top three salaries in 2016/17 and 2017/18.

Yours faithfully,

Bleddyn ap Dafydd

FOI Requests, National Museum Wales

Dear Mr ap Dafydd

 

Reference number: 18-007

 

Thank you for your Freedom of Information Request. I am now liaising with
colleagues on our reply.

 

I will be in touch with you again should I need to advise you of any
matter relating to your request, or if I require any further information
from you.

 

If you have any queries, please do not hesitate to contact me.

Thanks

Tim Phillips

Rheolwr Diogelwch Gwybodaeth - Information Security Manager

[1][email address]
ICT Department
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NP

+44(0)29 2057 3308 / +44(0)29 2057 3111
[2]amgueddfa.cymru  / [3]museum.wales

show quoted sections

Tim Phillips, National Museum Wales

1 Attachment

Dear Mr ap Dafydd

 

Please find attached our response to your FOI request.

Thanks

Tim Phillips

Rheolwr Diogelwch Gwybodaeth - Information Security Manager

[email address]
ICT Department
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NP

+44(0)29 2057 3308 / +44(0)29 2057 3111
[1]amgueddfa.cymru  / [2]museum.wales

 

 

 

YMWADIAD
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg, ac yn sicrhau y byddwn
yn cyfathrebu â chi yn eich iaith ddewisol, boed yn Gymraeg, Saesneg neu’r
ddwy, dim ond i chi ein hysbysu. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn peri oedi.

 

Mae pob neges e-bost a anfonir at neu gan Amgueddfa Cymru yn cael ei
sganio gan systemau diogelwch awtomatig. Sganiwyd y neges hon am firysau
cyn ei hanfon, ond dylech hefyd wirio bod y neges, a phob atodiad ynddi,
yn rhydd o firysau cyn ei defnyddio. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am
unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i agor y neges neu unrhyw atodiadau.
Gall y neges hon ac unrhyw ffeiliau a atodir ynddi gynnwys gwybodaeth
gyfrinachol a fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os ydych chi wedi
derbyn y neges trwy gamgymeriad, hysbyswch ni a dileu’r neges. Safbwyntiau
personol yr awdur a fynegir yn y neges hon, ac nid ydynt o reidrwydd yn
cynrychioli safbwyntiau Amgueddfa Cymru. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am
unrhyw wallau, llygredd neu esgeulustod a allai godi wrth drosglwyddo'r
neges hon.

 

 

 

DISCLAIMER

 

We welcome correspondence in Welsh and English, and we will ensure that we
communicate with you in the language of your choice, whether that’s
English, Welsh or both if you let us know which you prefer. Corresponding
in Welsh will not lead to any delay.

 

E-mail to and from Amgueddfa Cymru is scanned by automated security
systems. This message was scanned for viruses before transmission, but you
should also satisfy yourself that the message, and all attachments,
are virus-free before use. We can accept no responsibility for any loss or
damage that might arise from opening the message or any attachments. This
message and any files transmitted with it may contain confidential
information intended only for the recipient. If you receive the message by
mistake please inform us and delete it. The views expressed in this
message are the personal views of the author and may not necessarily
represent those of Amgueddfa Cymru. We accept no liability for any errors,
corruption or omissions that might arise in transmission of this message.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Scanned by FuseMail.

References

Visible links
1. file:///tmp/Amgueddfa.cymru
2. file:///tmp/museum.wales