Senior Pay

Bleddyn ap Dafydd made this Freedom of Information request to North Wales Police and Crime Commissioner

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Bleddyn ap Dafydd

Dear Sir/Madam

I write about an FOI on senior public sector salaries and would be grateful if you could tell me the following:

1. The top three salaries in your organisation, along with the positions held; and

2. The top three salaries in 2016/17 and 2017/18.

Yours faithfully,

Bleddyn ap Dafydd

Office of the Police and Crime Commissioner, North Wales Police and Crime Commissioner

1 Attachment

Dear Sir

Please find attached a response to your request for information.

Thank you.

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd / Office of the Police and Crime Commissioner
Pencadlys / Headquarters
Glan y Don
Bae Colwyn / Colwyn Bay LL29 8AW
Ffôn/Tel:       01492 804903 est / ext 04903
E-Bost/E-Mail: [North Wales PCC request email]
We/Web: www.northwales-pcc.gov.uk

O 25 Mai 2018 ymlaen mae’r rheoliadau sy’n berthnasol i brosesu gwybodaeth bersonol wedi newid. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ac “Eich Hawliau” o dan RhDDC.  

As from 25 May 2018 the regulations relating to processing personal information has changed. These are called General Data Protection Regulations (GDPR). Please read our Privacy Policy which contains information on how we process your personal information and “Your Rights” under GDPR.

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, a byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg pe dymunir. Ni fydd gohebu yn Gymraeg gyda’r swyddfa yma yn arwain at oedi.

We welcome receiving correspondence in Welsh, and will respond to correspondence in Welsh if desired. Corresponding in Welsh with this office will not lead to delay.

show quoted sections