Rhos On Sea Golf Club LL30 3PU and Homeless Accommodation

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Conwy County Borough Council should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Conwy County Borough Council,
Please can you clarify how long Conwy Council's homeless team has been placing people at Rhos On Sea Golf Club LL30 3PU?

Yours faithfully,

Dyffed Rowlands

Uned Llyw-Gwyb / Info-Gov Unit, Conwy County Borough Council

Diolch am eich neges e-bost/ Thank you for your email.

Os ydych yn gwneud cais am fynediad at wybodaeth o dan delerau Deddf
Rhyddid Gwybodaeth 2000 neu Reoliad Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, byddwch
yn derbyn ymateb cyn pen ugain diwrnod gwaith.

Os yw’ch ymholiad yn ymwneud â galw’ch hawliau i rym fel y’u nodir yn y
ddeddfwriaeth Diogelu Data, byddwch yn derbyn ymateb cyn pen un mis
calendr.

If you are requesting access to information under the terms of the Freedom
of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulation 2004
you will receive a response within twenty working days.

If your enquiry is related to invoking your rights as set out under Data
Protection legislation, you will receive a response within one calendar
month.

show quoted sections

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd. Ni
fydd gohebiaeth yn yr un iaith na’r llall yn arwain at unrhyw oedi.
Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ymgysylltiadau yn gyfrinachol, ac wedi eu
bwriadu ar gyfer yr un sy'n cael ei h/enwi yn unig. Gallent gynnwys
gwybodaeth freintiedig. Ar gyfer yr amodau llawn ynglŷn â chynnwys a
defnyddio’r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau, gweler
https://www.conwy.gov.uk/ebost_ymwadiad

We welcome correspondence in both Welsh and English. We will respond to
correspondence in either language without delay.
This email and any attachments are confidential and intended for the named
recipient only. The content may contain privileged information. For full
conditions in relation to content and use of this e-mail message and any
attachments, please refer to https://www.conwy.gov.uk/email_disclaimer

References

Visible links
1. http://www.conwy.gov.uk/ebost_ymwadiad
http://www.conwy.gov.uk/ebost_ymwadiad
2. http://www.conwy.gov.uk/email_disclaimer
http://www.conwy.gov.uk/email_disclaimer

Conwy County Borough Council

Dear Dyffed Rowlands

Thank you for your enquiry 15674.

If you are requesting access to information under the terms of the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulation 2004 you will receive a response within twenty working days. If your enquiry is related to invoking your rights as set out under Data Protection legislation, you will receive a response within one calendar month.

Please ensure you send all correspondence to the [Conwy Council request email] email address quoting reference number 15674.

This email and any attachments may contain confidential material and are solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. For details of our privacy notice click here Privacy-Notice