Recruitment and retention: British Muslims

The request was successful.

Dear Hywel Dda University Health Board,

1. How many British Muslim employees have you recruited? Please provide figures for every year since 2010.

2. What is the average length of service?

3. How many British Muslims have you employed in communications/media roles since 2010?

Yours faithfully,

[Name Removed]

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd
Prifysgol Hywel Dda.

Bydd y pedwar pwynt bwled y mnylir yn eich ebost yn gael ei prosesu o dan
y Ddeddf.

O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi
cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddiad y gallwch chi ddisgwyl derbyn
ymateb yw  4 Ebrill 2022.

O ystyried sefyllfa bresennol Covid-19, bu oedi gyda'n hymatebion.
Derbyniwch ein hymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei
achosi.

Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar
gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000.

[1]Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel
Dda University Health Board.

The four bullet points detailed within your email will be processed under
the Act.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to
you within 20 working days, therefore the date by which you can expect to
receive a response is 4 April 2022.

Given the current Covid-19 situation there has been a delay with our
responses. Please accept our apologies for any inconvenience this may
cause.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our
procedure for managing requests for information that is covered under the
Freedom of Information Act 2000.

[2]Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Diolch/Thank you,

Rebecca Davies

Freedom of Information Officer/Swyddog Rhyddid Gwybodaeth

I am currently working from home, therefore I am only contactable via
email as my office phone is un-manned. Please get in touch via email and I
will respond at the earliest opportunity.

E-bost/ Email: [3][Hywel Dda LHB request email]

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol
Hywel Dda/

Hywel Dda University Health Board is the operational name of Hywel Dda
Local Health Board

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

  • This attachment has been hidden. RtE If you are the requester, then you may sign in to view the attachment. Please contact us if you have any questions.

Annwyl/[name removed],

Amgaeaf ein hymateb i'ch cais Rhyddid Gwybodaeth.

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

Diolch/Thank you,

Hannah Jones.

Corporate Information Officer/Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol

I’m currently working from home and therefore only contactable by email

E-bost/ Email: [email address]