Public Perceptions of Policing

Delene Adams made this Freedom of Information request to South Wales Police and Crime Commissioner

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Dear South Wales Police and Crime Commissioner,

Please could I request under the Freedom of Information Act a summary of the qualitative and quantitative research you have undertaken (surveys, focus groups, depth interviews) that have focused on public or victim perceptions of policing generally or your force specifically, covering 2019 and 2020 calendar years. Ideally, I would like to see the outputs of the research, but if that is not possible then a simple summary of what research has been undertaken would suffice.

Please let me know if I can amend or clarify my request in any way.

Yours faithfully,

Delene Adams

South Wales Police and Crime Commissioner

+------------------------------------------------------------------------------+
|  |  |
| | |
| Diolch am gysylltu â ni. Darllenwch y | Thank you for contacting us, please |
| wybodaeth ganlynol yn ofalus i ddeall | read the following information |
| sut y byddwn yn ymdrin â'ch ymholiad. | carefully to understand how we will |
| | deal with your query. |
| Ein horiau swyddfa yw | |
| | Our office hours are |
| Dydd Llun – Dydd Iau rhwng 8:45am a | |
| 5:00pm | Monday - Thursday 8:45am - 5:00pm |
| | |
| Dydd Gwener rhwng 8:45am a 4:30pm | Friday 8:45am - 4:30pm |
| | |
| Ac eithrio gwyliau cyhoeddus. | Except for public holidays. |
| | |
|  |  |
| | |
| Noder – ni ddylid defnyddio'r | Please note that this email address |
| cyfeiriad e-bost hwn i roi gwybod am | should not be used to report |
| droseddau/digwyddiadau: | crimes/incidents: |
| | |
| * ffoniwch 999 mewn argyfwng | * dial 999 in an emergency |
| | |
| * ffoniwch 101 os nad yw'n achos | * dial 101 for non-emergencies |
| brys | |
| |  |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
| Ymholiadau Cyffredinol | General Enquiries |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
| Os yw eich neges yn cynnwys ymholiad | If your message contains a general |
| cyffredinol, yn benodol i bwnc | enquiry, is specific to a particular |
| arbennig, neu'n codi mater y dylai'r | topic, or raises an issue that you |
| Comisiynydd fod yn ymwybodol ohono, | think the Commissioner ought to be |
| yn eich barn chi, cewch ymateb o fewn | aware of, you will receive a |
| 20 diwrnod gwaith. Mae'n bosibl y | response within 20 working days. You |
| byddwch hefyd yn dod o hyd i rywfaint | may also find some, or all, of the |
| o'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, | information you require on our |
| neu'r holl wybodaeth sydd ei hangen | website: |
| arnoch, ar ein gwefan: | |
| |  |
| [1]www.southwalescommissioner.org.uk | |
| |  |
| | |
| | [2]www.southwalescommissioner.org.uk |
| | |
| |  |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
| Cwynion | Complaints |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
| Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu | The Police and Crime Commissioner is |
| ond yn gyfrifol am ymchwilio i | only responsible for investigating |
| gwynion yn erbyn: | complaints against: |
| | |
| * Y Prif Gwnstabl | * The Chief Constable |
| | |
| * Aelodau o’i staff ei hun (Tîm y | * Members of his own staff (the |
| Comisiynydd) | Commissioner’s Team) |
| | |
| Os yw eich cwyn yn ymwneud ag | If your complaint relates to the |
| ymddygiad un o swyddogion Heddlu De | conduct or behaviour of a South |
| Cymru (islaw rheng Prif Gwnstabl), | Wales Police officer (below the rank |
| neu aelod o staff yr heddlu, mae’n | of Chief Constable), or a member of |
| rhaid i chi gyfeirio eich cwyn i | police staff you must direct your |
| [3]Adran Safonau Proffesiynol Heddlu | complaint to the [8]South Wales |
| De Cymru. | Police Professional Standards |
| | Department. |
| O 1 Chwefror 2020, gallwch gyflwyno | |
| cais am adolygiad i Gomisiynydd yr | From the 1st February 2020, if you |
| Heddlu a Throsedd De Cymru os nad | are unhappy with the outcome of your |
| ydych yn fodlon ar ganlyniad eich | complaint, then you can submit an |
| cwyn. Mae'n bwysig iawn eich bod yn | application for a review to the |
| gwneud cais am adolygiad i'r | Police and Crime Commissioner for |
| sefydliad cywir. Dylai Heddlu De | South Wales. It’s very important |
| Cymru fod wedi ysgrifennu atoch i | that you apply for a review to the |
| ddweud ble i gyflwyno'ch cais am | correct organisation. South Wales |
| adolygiad. Mae rhagor o wybodaeth ar | Police should have written to you to |
| gael [4]yma. | tell you where to submit your |
| | application for a review. You can |
| Os hoffech gwyno am broblem gymunedol | find more information [9]here. |
| megis parcio neu ymddygiad | |
| gwrthgymdeithasol, ffoniwch 101 neu | If you wish to complain about a |
| siaradwch ag aelod o’ch [5]Tim | community issue such as parking or |
| Plismona yn y Gymdogaeth. | anti-social behaviour, please call |
| | 101 or speak to a member of your |
| Os hoffech ddiolch am wasanaeth da, | [10]Neighbourhood Policing Team. |
| cwblhewch ein [6]ffurflen ar-leinneu | |
| ffoniwch ni ar 101. | If you would like to say thank you |
| | for a good service, please complete |
| I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r | our [11]online form or call us on |
| dudalen ‘Cwynion’ ar ein gwefan | 101. |
| [7]yma neu ffoniwch ni ar: 01656 | |
| 306190 | For more details, please see the |
| | ‘Complaints’ page on my website |
| | [12]here, or call us on: 01656 |
| | 306190. |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
| Ceisiadau o dan Ddeddf Rhyddid | Requests under the Freedom of |
| Gwybodaeth 2000 | Information Act 2000 |
|---------------------------------------+--------------------------------------|
| Noder – os yw'ch ymholiad o dan y | Please note that if your query is |
| Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, cewch | under the Freedom of Information Act |
| ymateb cyn gynted â phosibl. | it will receive a response as |
| | quickly as possible. |
|  | |
| |  |
| Ein nod bob amser yw ymateb i chi yn | |
| llawn, neu roi'r wybodaeth | We always aim to respond to you |
| ddiweddaraf i chi ar hynt eich | fully, or update you on progress, |
| ymholiad, a hynny o fewn y terfyn | within the statutory limit. |
| statudol. | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------------+

 

Ymateb nad yw'n Argyfwng\ Non-Emergency Response

Oes angen i chi siarad â'r heddlu ond nid oes angen ymateb brys arnoch?
Gallwch roi gwybod am fater drwy ein gwefan south-wales.police.uk, anfon
neges breifat atom drwy gyfrif Facebook neu Twitter swyddogol Heddlu De
Cymru, neu ffonio 101. Gallwch ddefnyddio 101 i roi gwybod am achosion nad
ydynt yn rhai brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr. Mewn argyfwng,
ffoniwch 999 bob amser.

Do you need to speak to the police but don’t require an emergency
response? You can make a report via our website south-wales.police.uk,
send us a private message via an official South Wales Police Facebook or
Twitter account, or call 101. 101 can be used to report a non-emergency to
any force in Wales and England. In an emergency always dial 999.

Cymorth Iaith Gymraeg\Welsh Language Support

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Ymwadiad Heddlu de Cymru\South Wales Police Disclaimer

Gallai defnyddio neu ddatgelu’r neges e-bost hon heb awdurdod fod yn
anghyfreithlon. Gallwch weld ein datganiad cyfrinachedd yn:
https://www.south-wales.police.uk/cy/dat....

Unauthorised use or disclosure of this email may be unlawful. View our
confidentiality statement at
https://www.south-wales.police.uk/en/ema....

References

Visible links
1. http://www.southwalescommissioner.org.uk/
2. http://www.southwalescommissioner.org.uk/
3. https://www.south-wales.police.uk/cy/cys...
4. https://www.southwalescommissioner.org.u...
5. https://www.south-wales.police.uk/cy/eic...
6. https://www.southwalescommissioner.org.u...
7. https://www.southwalescommissioner.org.u...
8. https://www.south-wales.police.uk/en/con...
9. http://www.southwalescommissioner.org.uk...
10. https://www.south-wales.police.uk/en/my-...
11. http://www.southwalescommissioner.org.uk...
12. http://www.southwalescommissioner.org.uk...

South Wales Police and Crime Commissioner

8 Attachments

Dear Ms Adams

 

I write further your FOI Request dated 27^th May 2021 and now enclose our
Reply for your attention.

 

Yours faithfully

 

    Jayne Powney   
Swyddog Ansawdd, Safonau a Chydymffurfio | Quality, Standards & Compliance
[1]SWPCC Officer
CMYK Porth y Gorllewin | West Gate
Bon Faen, CF71 7AR | Cowbridge, CF71 7AR
(: 01656 869366 | Ext: 70315 |
[2]bits4 [3]bits3
  Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
    We welcome correspondence in both English and Welsh.
  [4]cid:image007.png@01D5E57B.E6BAD640[5]cid:image009.jpg@01D63B51.AE9F8D10

 

 

Ymateb nad yw'n Argyfwng\ Non-Emergency Response

Oes angen i chi siarad â'r heddlu ond nid oes angen ymateb brys arnoch?
Gallwch roi gwybod am fater drwy ein gwefan south-wales.police.uk, anfon
neges breifat atom drwy gyfrif Facebook neu Twitter swyddogol Heddlu De
Cymru, neu ffonio 101. Gallwch ddefnyddio 101 i roi gwybod am achosion nad
ydynt yn rhai brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr. Mewn argyfwng,
ffoniwch 999 bob amser.

Do you need to speak to the police but don’t require an emergency
response? You can make a report via our website south-wales.police.uk,
send us a private message via an official South Wales Police Facebook or
Twitter account, or call 101. 101 can be used to report a non-emergency to
any force in Wales and England. In an emergency always dial 999.

Cymorth Iaith Gymraeg\Welsh Language Support

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Ymwadiad Heddlu de Cymru\South Wales Police Disclaimer

Gallai defnyddio neu ddatgelu’r neges e-bost hon heb awdurdod fod yn
anghyfreithlon. Gallwch weld ein datganiad cyfrinachedd yn:
https://www.south-wales.police.uk/cy/dat....

Unauthorised use or disclosure of this email may be unlawful. View our
confidentiality statement at
https://www.south-wales.police.uk/en/ema....

References

Visible links