Public Funding

Carl Cowling made this Freedom of Information request to Arts Council of Wales

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear Arts Council of Wales,

could you please tell me how much funding has been given to

Valley and Vale community arts, Sardis Chapel, Bettws, Bridgend.

Could you tell me how much money has been awarded to this organisation for various projects in the last 6 years.

If the awards were project based, could you also tell me the details of the projects and if the projects were completed as per the award?

thank you.

Yours faithfully,

Carl Cowling

Information, Arts Council of Wales

Diolch am e-bostio ein Swyddogion Gwybodaeth. Ymdrechwn i ymateb i bob
ymholiad o fewn pum diwrnod gwaith, ond fel arfer bydd yn cymryd llai o
amser.

 

Am wybodaeth am ariannu, ewch i'n gwefan: [1]http://www.celf.cymru

 

Os yw eich ymholiad yn ymwneud gyda Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau a’i
gynlluniau, fe allwch gysylltu yn uniongyrchol gyda’r tîm drwy ebost:
[2]dysgu.creadigol@celf.cymru a gellir dod o hyd yw llinellau uniongyrchol
yma: [3]cyfeiriadur staff dysgu creadigol

 

Ac mae rhestr lawn o’n staff i’w gael yma: [4]cyfeiriadur staff

 

******************

 

Thank you for emailing our Information Officers. We are committed to
respond to queries within five working days, however if usually takes us
less time to respond.

 

For information on funding, please visit our website:
[5]http://www.arts.wales

 

If your enquiry relates to Creative Learning through the Arts and its
different schemes, you can contact the team directly by email:
[6]Creative.Learning@arts.wales and direct lines for staff can be found
here: [7]creative learning staff directory.

 

A full list of our staff can be found here: [8]staff directory

***************************************************************************************************************
This email and any attachments are intended solely for the person(s) to
whom it is addressed. If you have received it in error, please delete it
from your system, do not use or disclose the information in any way, and
notify me immediately. The content of this message may contain personal
views, which are not the views of The Arts Council of Wales, unless
specifically stated. Senders and recipients of email should be aware that
under the UK Data Protection and Freedom of Information legislation these
contents might have to be disclosed in response to a request.

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person(au) y maent wedi eu
cyfeirio atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy
gamgymeriad, a wnewch chi fy hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i dileu
o'r system. Gofynnir i chi beidio â defnyddio na dadlenni'r wybodaeth mewn
unrhyw ffordd. Barn a safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges
e-bost hon ac nid ydynt o anghenraid yn adlewyrchu barn neu safbwynt
Cyngor Celfyddydau Cymru oni bai y nodwyd hynny'n benodol. Dylai'r rhai
sy'n anfon ac yn derbyn e-bost fod yn ymwybodol hwyrach y bydd yn rhaid
datgelu cynnwys yr e-bost wrth ymateb i gais yn unol â'r Ddeddf Diogelu
Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

http://www.artscouncilofwales.org.uk /
http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
________________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
________________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.celf.cymru/
2. mailto:dysgu.creadigol@celf.cymru
3. http://www.arts.wales/contact-us/staff-d...
4. http://www.celfcymru.org.uk/contact-us/c...
5. http://www.arts.wales/
6. mailto:Creative.Learning@arts.wales
7. http://www.arts.wales/contact-us/staff-d...
8. http://www.artswales.org.uk/contact-us/s...

Information, Arts Council of Wales

Dear Carl,

Thank you for your message. Your request has been forwarded to Angela Thomas, our Planning, Performance and Compliance Manager who will be in contact with you shortly.

Best wishes,

Elin
Information Officer

show quoted sections

Angela Thomas, Arts Council of Wales

2 Attachments

Dear Carl Cowling

Please find attached our full reply to your recent request for information below.

Kind regards

Angela Thomas
Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Planning, Performance & Compliance Manager
Ffôn/Tel: 029 2044 1302

Cyngor Celfddydau Cymru/Arts Council of Wales
Plas Bute/Bute Place
Caerdydd/Cardiff CF10 5AL

show quoted sections

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org