Project Funding

Matthew Tapping made this Freedom of Information request to Arts Council of Wales

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Dear Arts Council of Wales,

Please could you tell me the full cost of A CABAN aka the golden nugget.

I understand that it is a ACW funded project to be placed outside the new PONTIO building in Bangor. Gwynedd Council C14/0793/11/LL planning application refers

The Artist is Atelier Van Lieshout.

Please could you advise what the full cost of the project is and the ACW contribution

Yours faithfully,
Matt Tapping

Bangor Civic Society

Information,

Diolch am e-bostio ein Swyddogion Gwybodaeth. Ymdrechwn i ymateb i bob
ymholiad o fewn pum diwrnod gwaith. Os oes gennych ymholiad technegol
ynglŷn â’r ffurflen gais, ymdrechwn i ymateb cyn gynted ag y bu modd.

 

I gysylltu ag aelod o’n staff, gellir dod o hyd yw llinell uniongyrchol
a’u e-bost ar ein cyfeiriadur staff:
[1]http://www.celfcymru.org.uk/contact-us/c...

 

***************************************

 

Thank you for emailing our Information Officers. We are committed to
respond to queries within five working days. If you have a technical query
regarding the application form, we will endeavour to respond to you as
soon as we can.

 

To contact a member of our staff, their direct line and email address can
be found on our staff directory:
[2]http://www.artswales.org.uk/contact-us/s...

***************************************************************************************************************
This email and any attachments are intended solely for the person(s) to
whom it is addressed. If you have received it in error, please delete it
from your system, do not use or disclose the information in any way, and
notify me immediately. The content of this message may contain personal
views, which are not the views of The Arts Council of Wales, unless
specifically stated. Senders and recipients of email should be aware that
under the UK Data Protection and Freedom of Information legislation these
contents might have to be disclosed in response to a request.

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person(au) y maent wedi eu
cyfeirio atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy
gamgymeriad, a wnewch chi fy hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i dileu
o'r system. Gofynnir i chi beidio â defnyddio na dadlenni'r wybodaeth mewn
unrhyw ffordd. Barn a safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges
e-bost hon ac nid ydynt o anghenraid yn adlewyrchu barn neu safbwynt
Cyngor Celfyddydau Cymru oni bai y nodwyd hynny'n benodol. Dylai'r rhai
sy'n anfon ac yn derbyn e-bost fod yn ymwybodol hwyrach y bydd yn rhaid
datgelu cynnwys yr e-bost wrth ymateb i gais yn unol â'r Ddeddf Diogelu
Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

http://www.artscouncilofwales.org.uk /
http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
________________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
________________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.celfcymru.org.uk/contact-us/c...
2. http://www.artswales.org.uk/contact-us/s...

Information,

Dear Matthew,

Thank you for your email. I have forwarded your message on to Angela Thomas, Planning, Performance and Compliance Manager who will be in touch with you shortly regarding your freedom of information request.

Best wishes,

Elin
Information Officer

show quoted sections

Angela Thomas,

1 Attachment

Dear Matt Tapping

Please find attached our reply to your request for information below.

Kind regards

Angela Thomas
Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Planning, Performance & Compliance Manager
Ffôn/Tel: 029 2044 1302

Cyngor Celfddydau Cymru/Arts Council of Wales
Plas Bute/Bute Place
Caerdydd/Cardiff CF10 5AL

show quoted sections

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org