We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Paul knight please sign in and let everyone know.

Dear North Wales Police and Crime Commissioner,

) please can you send me a copy of the current subject access request
acknowledgment AND response letter that you use
2) a copy of the last 5 dpias completed
3) a copy of any internal mandatory information governance training that
you give to staff which was written in the last 2 years including
presentation slides and videos and any other media
4) a copy of any instructions given to staff members to reduce data
security breaches, for example double checking work
5) a copy of any policies implemented in the last 2 years within the
organisation to help reduce the environmental impact that the organisation
has?
6) please can I have a copy of the risk rating that you use to evaluate data security incidents?

Yours faithfully,

Paul knight

Office of the Police and Crime Commissioner, North Wales Police and Crime Commissioner

Noder y bydd y swyddfa hon ar gau o dydd Llun y 23 Rhagfyr tan dydd Iau 2
Ionawr 2020. Ffoniwch 101 os ydych yn dymuno siarad â Heddlu Gogledd Cymru
neu ffoniwch 999 mewn argyfwng. Gellir cysylltu ag Uwch Swyddogion y
Swyddfa hon dros gyfnod y Nadolig drwy ffonio 101. Os nad yw eich neges
angen sylw brys, byddwn yn ymateb i’ch e-bost cyn 6 Ionawr 2020. Diolch.

 

Please note that this office will be closed from Monday 23 December until
Thursday 2 January 2020. Please ring 101 if you need to speak to North
Wales Police and dial 999 in an emergency. Senior Officers from this
office are contactable over the Christmas period if you dial 101. If your
email message is not urgent, we will respond to your email before 6
January 2020.Thank you.

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae
Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar
y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. 
Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i
gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu
ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai
nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.  Diolch i chi am
eich cydweithrediad. 
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. 
North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only.  Please notify
the sender if received in error and erase from your system.  Unauthorised
use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in
this document may not be official policy.  Thank you for your
co-operation.
North Wales Police

Office of the Police and Crime Commissioner, North Wales Police and Crime Commissioner

1 Attachment

Dear Mr Knight

Please find attached our response to your request for information.

Thank you.

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd / Office of the Police and Crime Commissioner
Pencadlys / Headquarters
Glan y Don
Bae Colwyn / Colwyn Bay LL29 8AW
 
        
 
 O 25 Mai 2018 ymlaen mae’r rheoliadau sy’n berthnasol i brosesu gwybodaeth bersonol wedi newid. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ac “Eich Hawliau” o dan RhDDC.  
 As from 25 May 2018 the regulations relating to processing personal information has changed. These are called General Data Protection Regulations (GDPR). Please read our Privacy Policy which contains information on how we process your personal information and “Your Rights” under GDPR.
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, a byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg pe dymunir. Ni fydd gohebu yn Gymraeg gyda’r swyddfa yma yn arwain at oedi.
We welcome receiving correspondence in Welsh, and will respond to correspondence in Welsh if desired. Corresponding in Welsh with this office will not lead to delay.

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Paul knight please sign in and let everyone know.