Policies

tim wells made this Freedom of Information request to Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Dear Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner,
1) please can you send me a copy of the current subject access request
acknowledgment AND response letter that you use
2) a copy of the last 5 dpias completed
3) a copy of any internal mandatory information governance training that
you give to staff which was written in the last 2 years including
presentation slides and videos and any other media
4) a copy of any instructions given to staff members to reduce data
security breaches, for example double checking work
5) a copy of any policies implemented in the last 2 years within the
organisation to help reduce the environmental impact that the organisation
has?
6) please can I have a copy of the risk rating that you use to evaluate data security incidents?

Yours faithfully,

tim wells

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Diolch am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed
Powys. Rydym yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich neges e-bost.

Os oedd eich neges yn sylw cyffredinol, yn ymwneud â chwyn, neu'n neges
ganmoliaeth, byddwn yn ymateb o fewn tair wythnos.

Os oedd eich neges yn achwyn am heddweision neu staff Heddlu Dyfed Powys,
gan gynnwys cwyn am blismona gweithredol, byddwn yn anfon eich neges
ymlaen at sylw'r Heddlu. Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi sut
gaiff ei thrin, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod lle bo'n addas. Mae gan
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu rôl o ran monitro sut mae'r heddlu'n
trin cwynion yn erbyn heddweision a staff Heddlu Dyfed Powys, ac yn ymateb
iddynt, ond nid yw'n ymwneud ag ymchwilio i'r fath gwynion.

Am ragor o wybodaeth am sut yr ymdrinnir â chwynion, cliciwch [1]yma i
ymweld â'n gwefan.

Diolch eto am eich neges ac am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu.

 

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Rhif ffôn: 01267 226440
[2]wefan | [3]twitter | [4]facebook

 

Thank you for contacting the Office of the Police and Crime Commissioner
for Dyfed-Powys. We acknowledge receipt of your e-mail.

If your contact is a general comment, complaint related or of a
complimentary nature, we will respond within three weeks.

If your contact is a complaint about Dyfed-Powys Police's officers or
staff, including complaints about operational policing, we will forward
your email to the Force for their action. We will write to advise you of
how it will be dealt with and include a reference number where
appropriate. The Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys has a role
in monitoring how the police handle and respond to complaints against
Dyfed-Powys Police officers and staff, but is not involved in the
investigation of such complaints.

For further information on how complaints are handled, click [5]here to
visit our website.

Thank you again for your email and for taking the time to contact the
Office of the Police and Crime Commissioner.

 

Office of the Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Phone: 01267 226440
[6]website | [7]twitter | [8]facebook

 

 

References

Visible links
1. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/beth...
2. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/
3. https://twitter.com/DPOPCC
4. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...
5. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/what...
6. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/
7. https://twitter.com/DPOPCC
8. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...

Police and Crime Commissioner | Dyfed-Powys | Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ar gau rhwng 24
Rhagfyr a 1 Ionawr. Mae croeso i chi ebostio’r swyddfa a byddwn yn ymateb
ar 2 Ionawr. Os yw’n fater brys, ffoniwch 101 neu 999. 
The Police and Crime Commissioner’s Office for Dyfed-Powys is closed
between 24 December and the 1 January. You are welcome to email the
office, and we will answer on the 2 January. If the matter is urgent,
please phone 101 or 999.

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag
ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

 

Harries Joanne OPCC, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

SWYDDOGOL OFFICIAL
Dear Tim Wells

I write to acknowledge receipt of your request for information regarding Drug Consumption Rooms, which has been allocated a reference number of 02-20.
I can confirm we are currently considering your request and will respond to you by 30 January 2020.

Please do not hesitate to contact me should you require anything in the meantime, quoting the reference number above.

Cofion Gorau / Kind Regards

Joanne Harries
Swyddog Cefnogi Cydymffurfio a Pherfformiad / Compliance and Performance Support Officer
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu | Office of the Police and Crime Commissioner
Rhif ffon | Telephone number: 01267 226440 
E bost / E mail:Joanne.harries@[Dyfed-Powys PCC request email] 

wefan | website | twitter | facebook

SWYDDOGOL OFFICIAL

show quoted sections

Harries Joanne OPCC, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

6 Attachments

SWYDDOGOL OFFICIAL

Dear

 

Please find attached our response in relation to your email dated 30
December 2019

 

Cofion Gorau / Kind Regards

 

Joanne Harries

Swyddog Cefnogi Cydymffurfio a Pherfformiad / Compliance and Performance
Support Officer

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu | Office of the Police and Crime
Commissioner

Rhif ffon | Telephone number: 01267 226440 

E bost / E mail:Joanne.harries@[Dyfed-Powys PCC request email] 

 

[1]wefan | [2]website | [3]twitter | [4]facebook

 

[5]http://www.comisiynyddygymraeg.org/Cymra...

 

[6]cid:image002.png@01D41A85.E5844350

 

 

 

 

 

SWYDDOGOL OFFICIAL

 

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag
ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

 

References

Visible links
1. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/
2. http://www.dyfed-powys.pcc.police.uk/Ind...
3. https://twitter.com/DPOPCC
4. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...

Harries Joanne OPCC, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

2 Attachments

SWYDDOGOL OFFICIAL

Please accept my apologies, the email should have been addressed Dear Mr
Tim Wells…

 

Cofion Gorau / Kind Regards

 

Joanne Harries

Swyddog Cefnogi Cydymffurfio a Pherfformiad / Compliance and Performance
Support Officer

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu | Office of the Police and Crime
Commissioner

Rhif ffon | Telephone number: 01267 226440 

E bost / E mail:Joanne.harries@[Dyfed-Powys PCC request email] 

 

[1]wefan | [2]website | [3]twitter | [4]facebook

 

[5]http://www.comisiynyddygymraeg.org/Cymra...

 

[6]cid:image002.png@01D41A85.E5844350

 

 

 

 

 

SWYDDOGOL OFFICIAL

 

From: Harries Joanne OPCC
Sent: 06 February 2020 10:15
To: '[FOI #630966 email]'
<[FOI #630966 email]>
Subject: [SWYDDOGOL OFFICIAL] Freedom of Information request - Policies

 

SWYDDOGOL OFFICIAL

Dear

 

Please find attached our response in relation to your email dated 30
December 2019

 

Cofion Gorau / Kind Regards

 

Joanne Harries

Swyddog Cefnogi Cydymffurfio a Pherfformiad / Compliance and Performance
Support Officer

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu | Office of the Police and Crime
Commissioner

Rhif ffon | Telephone number: 01267 226440 

E bost / E mail:Joanne.harries@[Dyfed-Powys PCC request email] 

 

[7]wefan | [8]website | [9]twitter | [10]facebook

 

[11]http://www.comisiynyddygymraeg.org/Cymra...

 

[12]cid:image002.png@01D41A85.E5844350

 

 

 

 

 

SWYDDOGOL OFFICIAL

 

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i r afael ag
ymddygiad sy n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu r trefi a r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you We care.

*Crimes per 1,000 population

 

References

Visible links
1. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/
2. http://www.dyfed-powys.pcc.police.uk/Ind...
3. https://twitter.com/DPOPCC
4. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...
7. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/
8. http://www.dyfed-powys.pcc.police.uk/Ind...
9. https://twitter.com/DPOPCC
10. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...