North Wales Police and Crime Commissioner

With reference to:
https://www.northwales-pcc.gov.uk/en/Abo...
'The Commissioner has four main duties, which are to:
Set out the priorities for policing in North Wales
Decide the budget for North Wales Police
Hold the Chief Constable to account, and to
Listen and respond to your views on policing'

Please respond to the following:

1. Please list, with explanatory details, the current priorities set for policing in North Wales.

2. Please list, with explanatory details, general areas of crime not currently set as priority for policing in North Wales.

3. Please provide details of how your office gathers information regarding the views on policing of those resident in North Wales police force area, and how that information is used to inform the setting of priorities.

4. Please provide details of how your office ensures that police personnel from 101 upwards abide by priorities set instead of rejecting contact by the public attempting to report crime.

5. Has your office researched and/or discussed with the Chief Constable the growing issue of 'victim-blaming' inherent in North Wales police and used as a deterrent to the public?

S Rhosier

Office of the Police and Crime Commissioner, North Wales Police and Crime Commissioner

1 Attachment

Good Morning S Rhosier

Please find attached our response to your request for information.

Thank you.

Meinir Mai Jones
Swyddog Gweithredol  / Executive Officer
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd / Office of the Police and Crime Commissioner
Pencadlys / Headquarters
Glan y Don
Bae Colwyn / Colwyn Bay LL29 8AW
Ffôn/Tel:       01492 804903 est / ext 04903
E-Bost/E-Mail: [email address]
We/Web: www.northwales-pcc.gov.uk
 
        
 
 O 25 Mai 2018 ymlaen mae’r rheoliadau sy’n berthnasol i brosesu gwybodaeth bersonol wedi newid. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ac “Eich Hawliau” o dan RhDDC.  
 As from 25 May 2018 the regulations relating to processing personal information has changed. These are called General Data Protection Regulations (GDPR). Please read our Privacy Policy which contains information on how we process your personal information and “Your Rights” under GDPR.
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, a byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg pe dymunir. Ni fydd gohebu yn Gymraeg gyda’r swyddfa yma yn arwain at oedi.
We welcome receiving correspondence in Welsh, and will respond to correspondence in Welsh if desired. Corresponding in Welsh with this office will not lead to delay.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system. Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.
North Wales Police