This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'PNC Review'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rhyddid Gwybodaeth – y Drefn Adolygu   
Os  nad  ydych  yn  fodlon  ag  ymateb  Heddlu  Gogledd  Cymru  i  gais  am  wybodaeth  dan  Ddeddf  Rhyddid 
Gwybodaeth 2000, gallwch anfon apêl ysgrifenedig at:   
 
Uned Rhyddid Gwybodaeth a’r Cynllun Cyhoeddi                            
Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru,  
Glan-y-Don,  
Bae Colwyn,  
Conwy     LL29 8AW   
Neu trwy e-bost at:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx   
 
Bydd adolygiad mewnol yn cael ei gynnal a byddwn yn anelu at ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, 
os na allwn gwblhau’r adolygiad o fewn y cyfnod hwn, byddwn yn rhoi gwybod i chi. 
Os cafodd cais am wybodaeth sylw drwy’r dulliau arferol (e.e. drwy'r adran recriwtio) ac y derbyniwyd cwyn wedi 
hynny, ni ymdrinnir â’r gŵyn honno dan brosesau Rhyddid Gwybodaeth. Dim ond os cafodd cais am wybodaeth 
ei brosesu fel cais Rhyddid Gwybodaeth swyddogol y defnyddir y broses gwyno hon.   
Os  penderfynwch  ofyn  am  i  adolygiad  o’r  fath  gael  ei  gynnal,  ac  os  ydych  yn  parhau  yn  anfodlon  wedi 
hynny
, yna mae gennych hawl i ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth ystyried eich cwyn.  
   
Manylion cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yw   
Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth   
Wycliffe house   
Water Lane   
Wilmslow  
 Cheshire   
SK9 5AF   
Ffôn: 01625 545700   
Ffacs: 01625 524510   
E-bost :xxxx@xxx.xxx.xxx.xx   
  
Freedom Of Information- Review Procedure.   
If you are unhappy with a response to a request for information from North Wales Police made under the Free-
dom Of Information Act 2000 then you can make an appeal in writing to:   
 
Freedom of Information and Publication Scheme Unit 
North Wales Police Headquarters,   
Glan y Don,   
Colwyn Bay,  
Conwy   LL29 8AW   
or via email to, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx  
  
An internal review will be conducted and we will aim to respond within 20 working days. However, if we are una-
ble to complete the review by this date, we will advise you accordingly.   
Where a request for information was dealt with by normal methods of business delivery (e.g. via the recruitment 
department)  and  a  complaint  is  received,  this  will  not  be  dealt  with  under  the  FOI  complaints  process.  Only 
where the request has been processed as an official FOI request will this complaint process be utilised.   
If you decide to ask for such a review to be undertaken and,  following this process, you are still dissatis-
fied
, you then have the right to direct your complaint to the Information Commissioner who will consider it.   
  
Contact details for the Information Commissioner   
Information Commissioner’s Office   
Wycliffe House   
Water Lane   
Wilmslow   
Cheshire   
SK9 5AF   
Telephone: 01625 545700   
Fax: 01625 524510   
E-mail: xxxx@xxx.xxx.xxx.xx