We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Cerith Rhys Jones please sign in and let everyone know.

Period poverty

Cerith Rhys Jones made this Freedom of Information request to Cardiff Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

We're waiting for Cerith Rhys Jones to read a recent response and update the status.

Cerith Rhys Jones

Please respond to this request under the terms of the Freedom of Information Act 2000.

On 23 March 2018, then-Leader of the House Julie James AM announced £440,000 of funding over the next two years and additional capital funding of £700,000 for to local authorities to “tackle period poverty in their communities where levels of deprivation are highest” with a view to “ensuring that all girls and young women can access good sanitary facilities when they need them.”

In relation to this over £1 million of funding made available to local authorities, please answer:

1. Have you received any of this money?
1a. Was this at your request?
1b. How much money have you received from this particular budget and what is your spend to date?
1c. What has the money been spent on, and where?
1d. How many girls and young women have benefitted from your access to this budget and in what way?
1e. What is your projected total spend and budget narrative for this budget?
2. If you haven’t received any of this money, what is the reason for this?
3. How many girls and young women do you estimate experience period poverty in your local authority?
4. Please detail any other specific measures you have taken to tackle period poverty.

Cardiff Council

Annwyl Mr Jones

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI12826

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.
Dear Mr Jones

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI12826

Should we require any additional information in order to process your request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[Cardiff Council request email]/[email address]

Cardiff Council

1 Attachment

Annwyl Mr Jones

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI12826.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am
adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol,
Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad
yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Mr Jones

Please find attached a response to your request : FOI12826.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to
request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing
addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe
the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[1][Cardiff Council request email] / [email address]

show quoted sections

Mae Cyngor Caerdydd wedi cofrestru fel Rheolwr Data dan y Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018, caiff eich gwybodaeth bersonol
ei phrosesu yn unol â’r ddeddfwriaeth hon.  Mae angen prosesu data
personol i gyflawni tasg(au) penodol er lles y cyhoedd, a nodir dan y
gyfraith.

Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ond gall y
Cyngor ei defnyddio neu ei datgelu i eraill os bydd hynny’n ofynnol dan y
gyfraith. Rydym yn defnyddio darparwr meddalwedd trydydd parti House on
the Hill i brosesu ceisiadau am wybodaeth.  I gael rhagor o wybodaeth ar
sut mae House on the Hill yn rheoli data personol, gallwch weld eu polisi
preifatrwydd yma https://houseonthehill.com/company/priva...

Caiff y data ei gadw’n ddiogel gan Gyngor Caerdydd am gyfnod o ddim mwy na
3 blynedd. Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar
[email address]

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar sut mae'r Cyngor yn prosesu data
personol ar ein hysbysiad Preifatrwydd:
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymw...

Gallwch roi gwybod am unrhyw bryder drwy fynd i'r wefan ICO:
[5]https://ico.org.uk

References

Visible links
1. mailto:[Cardiff Council request email] / [email address]
2. https://houseonthehill.com/company/priva...
3. mailto:[email address]
4. https://ico.org.uk/
5. https://ico.org.uk/

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Cerith Rhys Jones please sign in and let everyone know.