Pecuniary and non pecuniary interests

Isle of Anglesey County Council did not have the information requested.

Dear Isle of Anglesey Council, could you please inform me which current serving councillors stated to have pecuniary and non pecuniary interests in camping sites and caravan sites on Anglesey.
All as defined in the Localism Act 2011

Yours faithfully,

G K Jones

1 Attachment

Thank you for your recent request for information from the Isle of
Anglesey County Council.

 

In accordance with the Freedom of Information Act 2000 and the
Environmental Information Regulations 2004, we aim to respond to your
request within 20 working days.   In some instances we may be unable to
achieve this deadline, in which case we will advise you of the likely
timescale within which the response will be provided.

 

Please be aware that the Council may take longer to respond  due to staff
shortages and the Council’s response to Coronavirus. Thank you for your
understanding.

 

Beryl Jones

 

Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol a Chwynion – Cyngor Sir Ynys Môn

Corporate Information and Complaints Officer  - Isle of Anglesey County
Council

 

[1]cymraeg_ysgrifennwch

 

 

 

 

show quoted sections

J Huw. Jones, Isle of Anglesey County Council

1 Attachment

I refer to your request for information dated 14 May 2021. Councillors are
required to declare interests in accordance with  the  Cod of Conduct and
relevant legislation  in Wales. You may view information for each
Councillor by following the link below:

[1]http://democracy.anglesey.gov.uk/mgFindM...

 

Regrads

Huw Jones

Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd/|Head of Democratic Services

Cyngor Sir Ynys Mon/Isle of Anglesey County Council

LLangefni

LL77 7TW

 

[2]cid:image001.jpg@01D15294.E5E20F50

 

 

A yw’r e-bost hwn wedi ei farcio’n ‘Swyddogol-Sensitif’? Os ydyw, rhaid i
chi ystyried a oes gennych hawl i’w ddyblygu, ei argraffu neu ai anfon
ymlaen. Os oes, sicrhewch os gwelwch yn dda fod yr e-bost ynghyd ag unrhyw
atodiadau’n cael eu marcio’n ‘Swyddogol-Sensitif’. Eich cyfrifoldeb chi yw
sicrhau fod mesurau’n cael eu cymryd i ddiogelu, storio a chael gwared ar
y wybodaeth mewn modd priodol. Mae hyn yn golygu fod rhaid diogelu’r
wybodaeth gyda chyfrinair neu ei chadw mewn cwpwrdd ffeilio y mae modd ei
gloi. Rhaid cael gwared ar ddogfennau ‘Swyddogol-Sensitif’ yn y biniau
gwastraff y mae modd eu cloi. Os ydych yn ansicr ynghylch sut i ddefnyddio
gwybodaeth ‘Swyddogol-Sensitif’, yna cysylltwch os gwelwch yn dda gyda
[3][email address]

Croeso i chi ddelio gyda’r Cyngor yn Gymraeg neu’n Saesneg. Cewch yr un
safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

Has this e-mail been marked ‘Official-Sensitive’? If so you must consider
whether you have the right to duplicate, print or forward it on. If so
please ensure that the e-mail and any attachments are marked as
‘Official-Sensitive. It is your responsibility to ensure that appropriate
measures are taken to protect, store and dispose of this information
properly. This means that the information must be password protected or
kept in a lockable filing cabinet. ‘Official-Sensitive’ documents must be
disposed of in the lockable waste bins. If you are unsure about how to use
Official-Sensitive information please contact [4][email address]

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will
receive the same standard of service in both languages.

 

 

[5]Dilynwch ni ar Twitter / [6]Darganfyddwch ni ar Facebook

[7]Follow us on Twitter / [8]Find us on Facebook

Mae'r neges e-bost hon a'r ffeiliau a drosglwyddyd ynghlwm gyda hi yn
gyfrinachol ac efallai bod breintiau cyfreithiol ynghlwm wrthynt. Yr unig
berson sydd 'r hawl i'w darllen, eu copio a'u defnyddio yw'r person y
bwriadwyd eu gyrru nhw ato. Petaech wedi derbyn y neges e-bost hon mewn
camgymeriad yna, os gwelwch yn dda, rhowch wybod i'r Rheolwr Systemau yn
syth gan ddefnyddio'r manylion isod, a pheidiwch datgelu na chopio'r
cynnwys i neb arall.

Mae cynnwys y neges e-bost hon yn cynrychioli sylwadau'r gyrrwr yn unig ac
nid o angenrheidrwydd yn cynrychioli sylwadau Cyngor Sir Ynys Mon. Mae
Cyngor Sir Ynys Mon yn cadw a diogelu ei hawliau i fonitro yr holl
negeseuon e-bost trwy ei rwydweithiau mewnol ac allanol.

Croeso i chi ddelio gyda’r Cyngor yn Gymraeg neu’n Saesneg. Cewch yr un
safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

This email and any files transmitted with it are confidential and may be
legally privileged. They may be read copied and used only by the intended
recipient. If you have received this email in error please immediately
notify the system manager using the details below, and do not disclose or
copy its contents to any other person.

The contents of this email represent the views of the sender only and do
not necessarily represent the views of Isle of Anglesey County Council.
Isle of Anglesey County Council reserves the right to monitor all email
communications through its internal and external networks.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will
receive the same standard of service in both languages.

References

Visible links
1. http://democracy.anglesey.gov.uk/mgFindM...
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. https://twitter.com/cyngormon
6. http://www.facebook.com/cyngormon
7. https://twitter.com/angleseycouncil
8. http://www.facebook.com/ioacc