We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Helen Carver please sign in and let everyone know.

ORG Chart Information

Helen Carver made this Freedom of Information request to Cardiff Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

We're waiting for Helen Carver to read recent responses and update the status.

Dear Cardiff Council,

Please can you send me an up to date Organisational Structure Chart for the Special Educational Needs Department, including names.

Yours faithfully,

Helen Carver

Cardiff Council

Annwyl Ms Carver

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI11084

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.

Dear Ms Carver

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI11084

Should we require any additional information in order to process your request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW [Cardiff Council request email]/[email address]

Cardiff Council

1 Attachment

Annwyl Ms Carver

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI11084.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol, Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Ms Carver

Please find attached a response to your request : FOI11084.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW [Cardiff Council request email]/[email address]

FOI \ Rhyddid Gwybodaeth, Cardiff Council

1 Attachment

Dear Ms Carver,

 

In regard to our previous email regarding FOI11084, please see attachment
1 of 1.

 

Best wishes

 

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth City of

Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd Room/Yst 357, County

Hall/Neuadd y Sir Cardiff/Caerdydd

CF10 4UW [Cardiff Council request email]/[email address]

 

show quoted sections

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn
sicrhau ein bod yn cyfathrebu â chi yn eich dewis iaith boed yn Gymraeg,
yn Saesneg neu’n ddwyieithog dim ond i chi roi gwybod i ni pa un sydd well
gennych. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn creu unrhyw oedi.

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Helen Carver please sign in and let everyone know.