Number Of Registered Homeles

Paul Ashby made this Freedom of Information request to Flintshire County Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Dear Flintshire County Council,

Please advise the number of people that are registered homeless in the county and of those that are registered how many are in temporary accommodation provided by the council

Yours faithfully,

Paul Ashby

Flintshire County Council

Dear Mr Ashby,

I write to acknowledge receipt of your Freedom of Information request
which has been given the reference number F00018711.

Your request has been forwarded to the Freedom of Information Act Contact
Officer for Housing and Benefits to process and this Officer will be in
contact with you.

Should you send any further correspondence about this request, please
include the reference number and either e.mail it to
[1][Flintshire County Council request email], or post it to Freedom of Information, Flintshire
County Council, Information Governance, County Hall, Mold, Flintshire, CH7
6NB.

 

Your data will be processed by Flintshire County Council only for the
specific purposes of processing your information request. The processing
of your personal data is necessary in order to complete your information
request in compliance with the Freedom of Information Act 2000 and the
Environmental Information Regulations 2004.

Flintshire County Council will not share your data with any other
organisation. Flintshire County Council will retain your data for 3 years
from the data your request is complete.

If you feel that Flintshire County Council has mishandled your personal
data at any time you can make a complaint to the Councils Data Protection
Officer by emailing [2][email address] or phoning
01352 702802. For further information on our complaints procedure please
follow this link
[3]https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFile...

Alternatively you can contact the Information Commissioner's Office by
visiting their website or by calling their helpline on 0303 123 1113.

For further information about how Flintshire County Council processes
personal data and your rights please see our privacy notice on our website
- http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident...

FOI Contact Officer

--------------------------------------------------------------------------

FOI Contact Officer  |  Swyddog Cyswllt Rhyddid Gwybodaeth
Governance  |  Llywodraethu
Flintshire County Council   |  Cyngor Sir y Fflint  

--------------------------------------------------------------------------

Email   |  Ebost   |  [Flintshire County Council request email]  
http://www.flintshire.gov.uk   |  http://www.siryfflint.gov.uk  
http://www.twitter.com/flintshirecc   |  http://www.twitter.com/csyfflint
 

--------------------------------------------------------------------------

The contents of this communication and any enclosed documents may be
subject to copyright protection. It has been sent to you for your
information and you may use it for any non-commercial research you may be
doing or undertaking. Its contents can also be used for the purposes of
news reporting. Any other re-use, for example, commercial publication or
publication on a website, requires the permission of this Council. If you
wish to re-use this information please contact us, letting us know how you
wish to re-use it and what the intended audience will be so that we can
consider your request. This information should be sent to: The Information
Governance Manager, Information Governance Team, Flintshire County
Council, County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NB, or
[email address].

If you are dissatisfied with the Council’s handling of your request for
information, you can ask for an internal review within 2 months of the
date of this response. Where your complaint is a complex one it may not be
possible to deal with it within the above timescales. In such a situation
a progress report will be sent within the above timescales.

Requests for an internal review should be addressed to the Council’s
Information Governance Manager at:

Information Governance Team, County Hall, Mold, CH7 6NA

Or by emailing [Flintshire County Council request email]

Please remember to quote your original request’s reference number.

You also have the right to complain to the Information Commissioner. The
Information Commissioner can be contacted at the following address:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire, SK9 5AF

However, please note that the Commissioner will not normally investigate a
complaint until it has been through our own internal review process.

--------------------------------------------------------------------------

Gellir cynnwys y ddogfen gyfathrebu hon ac unrhyw ddogfennau amgaeêdig yn
amodol ar hawlfraint. Hyn anfonwyd atoch er gwybodaeth i chi a gallwch ei
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ymchwil anfasnachol yr ydych yn ei wneud neu
ymgymryd â. Gellir hefyd defnyddio ei gynnwys at ddibenion adrodd
newyddion. Os oes angen i chi ailddefnyddio’r wybodaeth mewn unrhyw fordd
arall, er enghraifft, cyhoeddi neu gyhoeddi masnachol ar wefan, mae angen
caniatâd gyn y Cyngor. Os hoffech ailddefnyddio’r wybodaeth, cysylltwch â
ni, gan roi gwybod i ni sut rydych chi yn bwriadu ei ailddefnyddio a beth
fydd y gynulleidfa a fwriadwyd fel y gallwn ystyriwch eich cais. Dylid
anfon y wybodaeth hon at: Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth, Tîm
Llywodraethu Gwybodaeth, Neuadd Y Sir, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint, CH7 6NB,
neu drwy e-bostio [email address].

Os ydych yn anfodlon â’r modd y mae’r Cyngor wedi ymdrin eich cais am
wybodaeth, gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 2 fis o dyddiad yr
ymateb hwn. Lle mae’ch cwyn yn un cymhleth efallai na fydd yn bosib delio
ag ef o fewn yr amserlen uchod. Mewn sefyllfa o’r fath, bydd adroddiad
cynnydd yn cael ei anfon o fewn yr amserlen.

Dylech anfon cais am adolygiad mewnol i’r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth
y Cyngor:

Team Llywodraethu Gwybodaeth, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint, CH7
6NB

Neu drwy e-bostio [Flintshire County Council request email]

Cofiwch ddyfynnu rhif cyfeirnod eich cais gwreiddiol.

Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch
gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire, SK9 5AF

Fodd bynnag, dylech nodi nad yw’r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i
gwyn nes ei fod wedi bod drwy ein proses adolygu fewnol.

--------------------------------------------------------------------------

********************************************************************** We
welcome correspondence in Welsh. We will respond to correspondence
received in Welsh without delay. Opinions advice, conclusions and other
information in this message that do not relate to the official business of
Flintshire County Council shall be understood as neither given nor
endorsed by it or on its behalf, and consequently Flintshire County
Council shall bear no responsibility whatsoever in respect thereof. Rydym
yn croesawu gohebiaeth Gymraeg. Ymatebwn yn ddi-oed i ohebiaeth a
dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg. Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na
chynghorion, na chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon, nad
ydynt yn berthnasol i waith swyddogol Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu
cynnig na'u cadarnhau ganddo nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y
Fflint yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o'r neges.
**********************************************************************

References

Visible links
1. mailto:[Flintshire County Council request email]
2. mailto:[email address]
3. https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFile...

Yvonne Jones, Flintshire County Council

1 Attachment

Dear Mr Ashby

 

Thank you for you Freedom of Information dated 4^th May 2020, regarding
the number of people that are registered homeless in the county and of
those that are registered how many are in temporary accommodation provided
by the council.

 

Please can you clarify what time period you want the information requested
for.

 

Many thanks,

Regards, Yvonne

 

 

 

Yours sincerely

Yvonne Jones BA

______________________________________________________________________________

FOI Officer | Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
Housing and Assets | Tai ac Asedau
Flintshire County Council | Cyngor Sir Y Fflint
___________________________________________________________________________________
Tel | Ffôn | 01352 702420

Email | Ebost | [1][email address]

___________________________________________________________________________________
[2]http://www.flintshire.gov.uk | [3]http://www.siryfflint.gov.uk

[4]http://www.twitter.com/flintshirecc |
[5]http://www.twitter.com/csyfflint

 

Log and track your Council enquiries through ‘My Account’ - go to
[6]www.flintshire.gov.uk/My-Account for more information and to register. 

 

Cofnodi a thracio eich ymholiadau i’r Cyngor drwy ‘Fy Nghyfrif’ - ymwelwch
â [7]www.siryfflint.gov.uk/fy-nghyfrif am ragor o wybodaeth neu os hoffech
chi gofrestru.

 

[8]cid:image001.jpg@01D608DA.862C6F00

 

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to correspondence
received in Welsh without delay.

Opinions advice, conclusions and other information in this

message that do not relate to the official business of

Flintshire County Council shall be understood as neither

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently

Flintshire County Council shall bear no responsibility

whatsoever in respect thereof.

Rydym yn croesawu gohebiaeth Gymraeg. Ymatebwn yn ddi-oed i ohebiaeth a
dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon,

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na'u cadarnhau ganddo

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o'r neges.

**********************************************************************

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.flintshire.gov.uk/
3. http://www.siryfflint.gov.uk/
4. http://www.twitter.com/flintshirecc
5. http://www.twitter.com/csyfflint
6. http://www.flintshire.gov.uk/My-Account
7. http://www.siryfflint.gov.uk/fy-nghyfrif

Dear Yvonne Jones,

As at the 01st April Please

Yours sincerely,

Paul Ashby

Yvonne Jones, Flintshire County Council

Hi Paul

Just to clarify - 1st April 2020?

Thanks, Yvonne

show quoted sections

Yvonne Jones, Flintshire County Council

1 Attachment

Dear Mr Ashby

 

Thank you for your Freedom of Information request dated 4^th May 2020 and
our subsequent emails.

 

My email dated 4^th May 2020, asked for confirmation on the date range,
whereby you responded on 13^th May 2020, asking for a date of 1^st April,
however, in my email dated 14^th May 2020, as asked for confirmation that
you meant 2020.

 

I have not had confirmation from you, however, I have provided details
below assuming the information you requested, was indeed this year.

 

Information you may also find helpful can be found on the Welsh
Government’s website: www.statswales.gov.wales

 

As of 1^st April, 2020, Flintshire County Council had 44 households with
an open S73 homeless relief duty (registered homeless), of which 39 were
in temporary accommodation.

 

I hope this information is helpful to you but if you are dissatisfied with
any aspects of this response, please refer to the Council's FOI Complaints
Procedure below.

 

Yours sincerely

Yvonne Jones BA

______________________________________________________________________________

FOI Officer | Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
Housing and Assets | Tai ac Asedau
Flintshire County Council | Cyngor Sir Y Fflint
___________________________________________________________________________________
Tel | Ffôn | 01352 702420

Email | Ebost | [1][email address]

___________________________________________________________________________________
[2]http://www.flintshire.gov.uk | [3]http://www.siryfflint.gov.uk

[4]http://www.twitter.com/flintshirecc |
[5]http://www.twitter.com/csyfflint

 

 

Log and track your Council enquiries through ‘My Account’ - go to
[6]www.flintshire.gov.uk/My-Account for more information and to register. 

 

Cofnodi a thracio eich ymholiadau i’r Cyngor drwy ‘Fy Nghyfrif’ - ymwelwch
â [7]www.siryfflint.gov.uk/fy-nghyfrif am ragor o wybodaeth neu os hoffech
chi gofrestru.

 

[8]cid:image001.jpg@01D608DA.862C6F00

 

If you are dissatisfied with the Council’s handling of your request for
information, you can ask for an internal review within 2 months of the
date of this response. Where your complaint is a complex one it may not be
possible to deal with it within the above timescales. In such a situation
a progress report will be sent within the above timescales.

 

Requests for an internal review should be addressed to the Council’s
Information Governance Manager at:

 

Information Governance Team,

County Hall,

Mold,

CH7 6NA

 

Or by emailing [9][Flintshire County Council request email]

 

Please remember to quote your original request’s reference number.

 

You also have the right to complain to the Information Commissioner. The
Information Commissioner can be contacted at the following address:

 

Information Commissioner’s Office,

Wycliffe House,

Water Lane,

Wilmslow,

Cheshire,

SK9 5AF.

 

However, please note that the Commissioner will not normally investigate a
complaint until it has been through our own internal review process.

 

 

Os ydych yn anfodlon â’r modd y mae’r Cyngor wedi ymdrin eich cais am
wybodaeth, gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 2 fis o dyddiad yr
ymateb hwn. Lle mae’ch cwyn yn un cymhleth efallai na fydd yn bosib delio
ag ef o fewn yr amserlen uchod. Mewn sefyllfa o’r fath, bydd adroddiad
cynnydd yn cael ei anfon o fewn yr amserlen.

 

Dylech anfon cais am adolygiad mewnol i’r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth
y Cyngor:

Team Llywodraethu Gwybodaeth

Neuadd y Sir

Yr Wyddgrug

Sir Y Fflint

CH7 6NB

 

Neu drwy e-bostio [10][Flintshire County Council request email]

 

Cofiwch ddyfynnu rhif cyfeirnod eich cais gwreiddiol.

 

Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch
gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:

 

Information Commissioner’s Office,

Wycliffe House,

Water Lane,

Wilmslow,

Cheshire,

SK9 5AF.

 

Fodd bynnag, dylech nodi nad yw’r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i
gŵyn nes ei fod wedi bod drwy ein proses adolygu fewnol.

 

Copyright clause:

 

The contents of this communication and any enclosed documents may be
subject to copyright protection.  It has been sent to you for your
information and you may use it for any non-commercial research you may be
doing or undertaking.  Its contents can also be used for the purposes of
news reporting.  Any other re-use, for example, commercial publication or
publication on a website, requires the permission of this Council.  If you
wish to re-use this information please contact us, letting us know how you
wish to re-use it and what the intended audience will be so that we can
consider your request.  This information should be sent to:  The
Information Governance Manager, Information Governance Team, Flintshire
County Council, County Hall, Mold, Flintshire  CH7 6NB, or
[11][email address].

 

Gellir cynnwys y ddogfen gyfathrebu hon ac unrhyw ddogfennau amgaeêdig yn
amodol ar hawlfraint. Hyn anfonwyd atoch er gwybodaeth i chi a gallwch ei
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ymchwil anfasnachol yr ydych yn ei wneud neu
ymgymryd â. Gellir hefyd defnyddio ei gynnwys at ddibenion adrodd
newyddion. Os oes angen i chi ailddefnyddio’r wybodaeth mewn unrhyw fordd
arall, er enghraifft, cyhoeddi neu gyhoeddi masnachol ar wefan, mae angen
caniatâd gyn y Cyngor. Os hoffech ailddefnyddio’r wybodaeth, cysylltwch â
ni, gan roi gwybod i ni sut rydych chi yn bwriadu ei ailddefnyddio a beth
fydd y gynulleidfa a fwriadwyd fel y gallwn ystyriwch eich cais. Dylid
anfon y wybodaeth hon at: Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth, Tîm
Llywodraethu Gwybodaeth, Neuadd Y Sir, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint, CH7 6NB,
neu drwy e-bostio [12][email address]

 

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to correspondence
received in Welsh without delay.

Opinions advice, conclusions and other information in this

message that do not relate to the official business of

Flintshire County Council shall be understood as neither

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently

Flintshire County Council shall bear no responsibility

whatsoever in respect thereof.

Rydym yn croesawu gohebiaeth Gymraeg. Ymatebwn yn ddi-oed i ohebiaeth a
dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon,

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na'u cadarnhau ganddo

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o'r neges.

**********************************************************************

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.flintshire.gov.uk/
3. http://www.siryfflint.gov.uk/
4. http://www.twitter.com/flintshirecc
5. http://www.twitter.com/csyfflint
6. http://www.flintshire.gov.uk/My-Account
7. http://www.siryfflint.gov.uk/fy-nghyfrif
9. mailto:[Flintshire County Council request email]
10. mailto:[Flintshire County Council request email]
11. mailto:[email address]
12. mailto:[email address]