Number of prosecutions for breaking the 20 mph speed limit on public roads in a year

North Wales Police and Crime Commissioner did not have the information requested.

Dear North Wales Police and Crime Commissioner,

Could you please advise how many motorists and motor bike riders were prosecuted for breaking specifically the 20 mph speed limit on public roads in North Wales in any recent twelve-month period?

Yours faithfully,

David Kay

Office of the Police and Crime Commissioner, North Wales Police and Crime Commissioner

1 Attachment

Dear David Kay

Please see attached response to your below request.

Yours sincerely

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd / Office of the Police and Crime Commissioner
Pencadlys / Headquarters
Glan y Don
Bae Colwyn / Colwyn Bay LL29 8AW

        

 
Lleihau niwed a diogelu pobl fregus / Reducing harm and protecting the vulnerable

O 25 Mai 2018 ymlaen mae’r rheoliadau sy’n berthnasol i brosesu gwybodaeth bersonol wedi newid. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ac “Eich Hawliau” o dan RhDDC.  

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, a byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg pe dymunir. Ni fydd gohebu yn Gymraeg gyda’r swyddfa yma yn arwain at oedi. Am fwy o wybodaeth am Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ewch i www.northwales-pcc.gov.uk neu cysylltwch gyda ni ar [North Wales PCC request email]

As from 25 May 2018 the regulations relating to processing personal information has changed. These are called General Data Protection Regulations (GDPR). Please read our Privacy Policy which contains information on how we process your personal information and “Your Rights” under GDPR.

We welcome receiving correspondence in Welsh, and will respond to correspondence in Welsh if desired. Corresponding in Welsh with this office will not lead to delay. For more information about the Office of the Police and Crime Commissioner North Wales visit www.northwales-pcc.gov.uk or contact us on [North Wales PCC request email]

show quoted sections