Niferoedd disgyblion a aseswyd gan athrawon yn 2018 a 2019

The request was successful.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf ddiweddariad i'r data a gefais y llynedd yn ateb https://www.whatdotheyknow.com/request/n..., gyda data 2018 a 2019 os gwelwch yn dda?

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Welsh Government

1 Attachment

Annwyl Mr Jones,

Gwelwch y llythyr cydnabyddiaeth ynghlwm os gwelwch yn dda.

Diolch,

show quoted sections

Welsh Government

2 Attachments

Annwyl Mr Jones,

Os gwelwch yn dda gweler y llythyr ymateb i'ch cais diweddar am wybodaeth.

Diolch,

Joseph Beese.
Tîm Busnes y Llywodraeth.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf ddiweddariad i'r data a gefais y llynedd yn ateb https://eur01.safelinks.protection.outlo..., gyda data 2018 a 2019 os gwelwch yn dda?

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein hysbysiad preifatrwydd<”https://gov.wales/about/welsh-government...> yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government then our Privacy Notice<https://gov.wales/about/welsh-government...> explains how we use your information and the ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.