Niferoedd disgyblion a aseswyd gan athrawon yn 2017 a 2018

The request was successful.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf y ffigurau canlynol, os gwelwch yn dda, am asesiadau athrawon 2017 a 2018 ar wahân, am Gymru gyfan ac fesul awdurdod lleol:
(a) am y Cyfnod Sylfaen:
1. cyfanswm nifer y disgyblion a aseswyd am y Dangosydd Cyfnod Sylfaen
2. cyfanswm nifer y disgyblion a aseswyd yn Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu - Cymraeg
(fel a gyhoeddwyd hyd at 2017 yn https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/...)
(b) am Gyfnod Allweddol 2 a 3 ar wahân:
1. cyfanswm nifer y disgyblion a aseswyd am y Dangosydd Pynciau Craidd
2. cyfanswm nifer y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg
(fel a gyhoeddwyd hyd at 2017 yn https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/... a https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/...)

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Welsh Government

2 Attachments

Annwyl Mr Jones,
 
Gwelwch y llythyr cydnabyddiaeth ynghlwm os gwelwch yn dda.
 
Diolch,
 
Joseph Cameron Beese
Busnes Llywodraetha Corfforaethol/ Government and Corporate Business
Grwp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/ Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
Ffôn/Tel: 03000 62 8883
E-bost/ E-mail: Joseph.Beese@gov.Wales
 
Hapus i gyfathrebu’n Saesneg neu yn y Gymraeg/Happy to communicate in
English or Welsh
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae
Llywodraeth Cymru yn diogelu eich data o ddifrif. Os cysylltwch â
Llywodraeth Cymru Mae ein hysbysiad [1]preifatrwydd esbonio sut rydym yn
defnyddio eich gwybodaeth a ffyrdd yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth
a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain
at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all
known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data
seriously. If you contact the Welsh Government then our [2]Privacy Notice
explains how we use your information and the ways in which we protect your
privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence
received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh
will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. https://gov.wales/about/welsh-government...
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Welsh Government

Pnawn da Hywel.

Un cwestiwn sydyn ar eich cais. Mae'r frawddeg cyntaf yn gofyn am ddata 2017 a 2018, ond mae'r ffigurau ar gyfer 2017 wedi'u cyhoeddi ar y we yn y dolenni isod. Ydach chi'n disgwyl data 2018 yn unig yn yr ateb?

Diolch,
Steve

Stephen Hughes
Ystadegau Ysgolion/School Statistics
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi/Knowledge and Analytical Services
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
Ffôn/Tel: 03000 255060
Ebost/Email: stephen.hughes@gov.wales
http://www.cymru.gov.uk/ystadegau
http://www.wales.gov.uk/statistics

Hapus i gyfathrebu’n Saesneg neu yn y Gymraeg/Happy to communicate in English or Welsh

show quoted sections

Steve,

Gofynnais am ffigurau 2017 yn ogystal â rhai 2018 fel y gallwn fod yn sicr fod gen i ffigurau ar yr un sail yn union. Byddai cymharu'r rhai sy gen i yn barod â rhai 2017 fyddai'n dod yn rhan o'r ymateb i'r cais yn rhoi'r sicrwydd yna i mi. Gallwn wneud hebddynt os yw'n hwyluso'r cais.

Hywel

Welsh Government

2 Attachments

Annwyl Mr Jones,

Os gwelwch yn dda gweler y llythyr ymateb i'ch cais diweddar am wybodaeth.

Diolch,

Joseph Beese.
Tîm Busnes y Llywodraeth.

show quoted sections