We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ryan Coleman please sign in and let everyone know.

NHS procurement

We're waiting for Ryan Coleman to read a recent response and update the status.

Dear Hywel Dda University Health Board,

I would like to request the following:

1. How many printers and fax machines does the health board have at its disposal?
2. What is the total amount spent on printers by the health board?
3. What is the total amount spent on fax machines by the health board?
4. How many suppliers are considered during a procurement process?

Yours faithfully,

Ryan Coleman

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddia dhwyrach y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 22 Rhagfyr 2022. Yn yr achos annhebygol na allwn ymateb o fewn y terfyn amser hwn, byddwn yn cyfathrebu â chi ymhellach.

Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the latest date by which you can expect to receive a response is 22 December 2022. In the unlikely event that we are unable to respond within this deadline, we will communicate with you further.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

Annwyl/Dear Ryan

 

Amgaeaf ein hymateb i'ch cais am Rhyddid Gwybodaeth. Derbyniwch fy
ymddiheuriadau am yr oedi.

 

Please find attached our response to your Freedom of Information request.
Please accept my apologies for the delay.

 

Diolch/Thank you,

 

Rebecca Davies

 

Freedom of Information Officer/Swyddog Rhyddid Gwybodaeth

 

I am currently working from home, therefore I am only contactable via
email as my office phone is un-manned. Please get in touch via email and I
will respond at the earliest opportunity.

 

E-bost/ Email: [1][Hywel Dda LHB request email]

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol
Hywel Dda/

Hywel Dda University Health Board is the operational name of Hywel Dda
Local Health Board

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Hywel Dda LHB request email]

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ryan Coleman please sign in and let everyone know.