Mounted Police

Diane Davies made this Freedom of Information request to Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Dear Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner,

I would be grateful if you would conform whether Dyfed Powys police has a mounted section.
If so, please share the policy related to operational deployment.

Specifically, please disclose whether there has been any mounted police deployment linked to any Hunt meets across the force area.
Please disclose whether there was any mounted police deployment on 26th December 2019.
Please disclose details of any expenses claimed against mounted police deployment for 2019.
Please disclose details of any expenses claimed against mounted police deployment specifically related to hunting, for 2019.

I would appreciate it if you would include disclosure relating to full time and volunteer staff.

Yours faithfully,

D. Davies

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Diolch am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed
Powys. Rydym yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich neges e-bost.

Os oedd eich neges yn sylw cyffredinol, yn ymwneud â chwyn, neu'n neges
ganmoliaeth, byddwn yn ymateb o fewn tair wythnos.

Os oedd eich neges yn achwyn am heddweision neu staff Heddlu Dyfed Powys,
gan gynnwys cwyn am blismona gweithredol, byddwn yn anfon eich neges
ymlaen at sylw'r Heddlu. Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi sut
gaiff ei thrin, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod lle bo'n addas. Mae gan
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu rôl o ran monitro sut mae'r heddlu'n
trin cwynion yn erbyn heddweision a staff Heddlu Dyfed Powys, ac yn ymateb
iddynt, ond nid yw'n ymwneud ag ymchwilio i'r fath gwynion.

Am ragor o wybodaeth am sut yr ymdrinnir â chwynion, cliciwch [1]yma i
ymweld â'n gwefan.

Diolch eto am eich neges ac am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu.

 

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Rhif ffôn: 01267 226440
[2]wefan | [3]twitter | [4]facebook

 

Thank you for contacting the Office of the Police and Crime Commissioner
for Dyfed-Powys. We acknowledge receipt of your e-mail.

If your contact is a general comment, complaint related or of a
complimentary nature, we will respond within three weeks.

If your contact is a complaint about Dyfed-Powys Police's officers or
staff, including complaints about operational policing, we will forward
your email to the Force for their action. We will write to advise you of
how it will be dealt with and include a reference number where
appropriate. The Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys has a role
in monitoring how the police handle and respond to complaints against
Dyfed-Powys Police officers and staff, but is not involved in the
investigation of such complaints.

For further information on how complaints are handled, click [5]here to
visit our website.

Thank you again for your email and for taking the time to contact the
Office of the Police and Crime Commissioner.

 

Office of the Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Phone: 01267 226440
[6]website | [7]twitter | [8]facebook

 

 

References

Visible links
1. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/beth...
2. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/
3. https://twitter.com/DPOPCC
4. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...
5. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/what...
6. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/
7. https://twitter.com/DPOPCC
8. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...

Police and Crime Commissioner | Dyfed-Powys | Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ar gau rhwng 24
Rhagfyr a 1 Ionawr. Mae croeso i chi ebostio’r swyddfa a byddwn yn ymateb
ar 2 Ionawr. Os yw’n fater brys, ffoniwch 101 neu 999. 
The Police and Crime Commissioner’s Office for Dyfed-Powys is closed
between 24 December and the 1 January. You are welcome to email the
office, and we will answer on the 2 January. If the matter is urgent,
please phone 101 or 999.

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag
ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

 

Police and Crime Commissioner | Dyfed-Powys | Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

SWYDDOGOL OFFICIAL
Good morning,

Thank you for your email which has been received by the Police and Crime Commissioner's Office.

Please see the following link which advises on the process for making a request for information, https://www.dyfed-powys.police.uk/en/acc...

In order for a response to be provided to you, your email will need to be forwarded to the Freedom of Information Department. You can either make contact with them directly by using one of the contact details below;

Freedom of Information Unit
Dyfed-Powys Police Headquarters
Po Box 99
Llangunnor
Carmarthen
SA31 2PF

Or email: [email address]

Tel: 01267 226014
Tel: 01267 226478

Alternatively I can pass this on to the department on your behalf but will require your permission to do so, due to the GDPR legislation.

Please advise how you would like to proceed.

Kind Regards
Donna

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu | Office of the Police and Crime Commissioner
Rhif ffon | Telephone number: 01267 226440 
 

wefan | website | twitter | facebook

Hapus i gyfathrebu’n Gymraeg | Happy to communicate in Welsh

SWYDDOGOL OFFICIAL

show quoted sections

Dear Police and Crime Commissioner | Dyfed-Powys | Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu,

Thank you for your email. Please forward to the appropriate department with my full permission.

Yours sincerely,

Diane Davies

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Diolch am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed
Powys. Rydym yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich neges e-bost.

Os oedd eich neges yn sylw cyffredinol, yn ymwneud â chwyn, neu'n neges
ganmoliaeth, byddwn yn ymateb o fewn tair wythnos.

Os oedd eich neges yn achwyn am heddweision neu staff Heddlu Dyfed Powys,
gan gynnwys cwyn am blismona gweithredol, byddwn yn anfon eich neges
ymlaen at sylw'r Heddlu. Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi sut
gaiff ei thrin, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod lle bo'n addas. Mae gan
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu rôl o ran monitro sut mae'r heddlu'n
trin cwynion yn erbyn heddweision a staff Heddlu Dyfed Powys, ac yn ymateb
iddynt, ond nid yw'n ymwneud ag ymchwilio i'r fath gwynion.

Am ragor o wybodaeth am sut yr ymdrinnir â chwynion, cliciwch [1]yma i
ymweld â'n gwefan.

Diolch eto am eich neges ac am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu.

 

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Rhif ffôn: 01267 226440
[2]wefan | [3]twitter | [4]facebook

 

Thank you for contacting the Office of the Police and Crime Commissioner
for Dyfed-Powys. We acknowledge receipt of your e-mail.

If your contact is a general comment, complaint related or of a
complimentary nature, we will respond within three weeks.

If your contact is a complaint about Dyfed-Powys Police's officers or
staff, including complaints about operational policing, we will forward
your email to the Force for their action. We will write to advise you of
how it will be dealt with and include a reference number where
appropriate. The Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys has a role
in monitoring how the police handle and respond to complaints against
Dyfed-Powys Police officers and staff, but is not involved in the
investigation of such complaints.

For further information on how complaints are handled, click [5]here to
visit our website.

Thank you again for your email and for taking the time to contact the
Office of the Police and Crime Commissioner.

 

Office of the Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Phone: 01267 226440
[6]website | [7]twitter | [8]facebook

 

 

References

Visible links
1. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/beth...
2. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/
3. https://twitter.com/DPOPCC
4. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...
5. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/what...
6. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/
7. https://twitter.com/DPOPCC
8. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...

Police and Crime Commissioner | Dyfed-Powys | Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

SWYDDOGOL OFFICIAL
Thank you for your email. Your request has now been passed to the FOI department.

Kind Regards
Donna

SWYDDOGOL OFFICIAL

show quoted sections

FOI, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

SWYDDOGOL OFFICIAL

Good Morning

 

I am writing with reference to your email dated 26/12/19 requesting
information concerning Mounted Police.

 

Please be advised that Dyfed-Powys Police do not have a Mounted Unit
therefore are you happy to withdraw your  request now rather than wait up
to 20 working days for a no info held response?

 

 

Please be advised that your current request has not been dealt with under
the FOI Act. 

 

Should we not hear from you within 3 working days, we will assume that the
information provided answers your request and the matter will be closed.

 

If you have any queries, please do not hesitate to contact us.

 

I would like to take this opportunity to thank you for your interest in
Dyfed-Powys Police.

 

Uned Rhyddid Gwybodaeth - Freedom of Information Unit

Pencadlys Heddlu - Dyfed-Powys Police Headquarters

Caerfyrddin - Carmarthen

Ffon/Tel: 01267 222020

E-Bost/E-Mail - [1][email address]

 

SWYDDOGOL OFFICIAL

 

From: Police and Crime Commissioner | Dyfed-Powys | Comisiynydd yr Heddlu
a Throseddu
Sent: 02 January 2020 13:18
To: FOI
Subject: FW: [SWYDDOGOL OFFICIAL] Freedom of Information request - Mounted
Police

 

SWYDDOGOL OFFICIAL

Good afternoon,

 

Please see email below for your information.

 

Kind Regards

Donna

 

SWYDDOGOL OFFICIAL

 

 

show quoted sections

Dear FOI,

Thank you for your email the content is noted. I would like confirmation please that no expenses have been claimed for any mounted police deployment including volunteer staff. Whilst I acknowledge there is no mounted section, for the elimination of any ambiguity around mounted deployment, I would appreciate confirmation that there has been no equine related expense.
For transparency, I am in possession of photographic images which suggest a volunteer member of Dyfed Powys police was mounted on a horse which appeared to be in police livery (no pun intended), and in attendance at a Boxing Day Hunt.

Regards

D Davies

Yours sincerely,

Diane Davies

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Diolch am eich e-bost sydd wedi’i dderbyn gan yr Uned Rhyddid Gwybodaeth
yn Heddlu Dyfed-Powys. Bydd yn cael ei ystyried a’i weithredu fel y bo’n
briodol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r mater hwn,
mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Rhyddid Gwybodaeth ar 01267 226596.

Thank you for your e-mail which has been received by the Freedom of
Information Unit at Dyfed Powys Police and will be considered and actioned
as appropriate. Should you have any queries in respect to this matter then
please feel free to contact the Freedom of Information Unit on 01267
226596.

A oeddech chi’n gwybod bod modd cyrchu gwybodaeth ynghylch Heddlu Dyfed
Powys drwy Gynllun Cyhoeddi a Log Datgeliadau Heddlu Dyfed-Powys? Mae’r
ddau ar gael drwy’r dolenni cyswllt isod:

Did you know you can access information about Dyfed Powys Police via the
Dyfed Powys Police Publication Scheme and the Dyfed Powys Police
Disclosure Log? Both are available via the below links:

[1]www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/freedom-of-information-unit/

[2]www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/requests-and-responses-disclosure-log/

References

Visible links
1. http://www.dyfed-powys.police.uk/en/abou...
2. file:///tmp/www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/requests-and-responses-disclosure-log/

Dear Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner,
In have not received my reply yet regarding my query on mounted police and associated expenses.
I would be grateful if you would chase this matter up.

Yours faithfully,

Diane Davies

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Diolch am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed
Powys. Rydym yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich neges e-bost.

Os oedd eich neges yn sylw cyffredinol, yn ymwneud â chwyn, neu'n neges
ganmoliaeth, byddwn yn ymateb o fewn tair wythnos.

Os oedd eich neges yn achwyn am heddweision neu staff Heddlu Dyfed Powys,
gan gynnwys cwyn am blismona gweithredol, byddwn yn anfon eich neges
ymlaen at sylw'r Heddlu. Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi sut
gaiff ei thrin, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod lle bo'n addas. Mae gan
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu rôl o ran monitro sut mae'r heddlu'n
trin cwynion yn erbyn heddweision a staff Heddlu Dyfed Powys, ac yn ymateb
iddynt, ond nid yw'n ymwneud ag ymchwilio i'r fath gwynion.

Am ragor o wybodaeth am sut yr ymdrinnir â chwynion, cliciwch [1]yma i
ymweld â'n gwefan.

Diolch eto am eich neges ac am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu.

 

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Rhif ffôn: 01267 226440
[2]wefan | [3]twitter | [4]facebook

 

Thank you for contacting the Office of the Police and Crime Commissioner
for Dyfed-Powys. We acknowledge receipt of your e-mail.

If your contact is a general comment, complaint related or of a
complimentary nature, we will respond within three weeks.

If your contact is a complaint about Dyfed-Powys Police's officers or
staff, including complaints about operational policing, we will forward
your email to the Force for their action. We will write to advise you of
how it will be dealt with and include a reference number where
appropriate. The Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys has a role
in monitoring how the police handle and respond to complaints against
Dyfed-Powys Police officers and staff, but is not involved in the
investigation of such complaints.

For further information on how complaints are handled, click [5]here to
visit our website.

Thank you again for your email and for taking the time to contact the
Office of the Police and Crime Commissioner.

 

Office of the Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Phone: 01267 226440
[6]website | [7]twitter | [8]facebook

 

 

References

Visible links
1. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/beth...
2. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/
3. https://twitter.com/DPOPCC
4. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...
5. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/what...
6. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/
7. https://twitter.com/DPOPCC
8. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...

Dear FOI,

I refer to my original email of 26th December sent to the OPCC and subsequently forwarded to FOI with consent.
I have still not received a response which is now overdue.
Your response that there is no mounted section was not satisfactory and the questions regarding payment of any mounted expenses for police and voluntary staff is still required. Please refer to my earlier response confirming this to be the case and also the reason why.
Given that I have received no response to my query, I will reiterate that I am in possession of a photographic image which suggests a volunteer member of Dyfed Powys police was mounted whilst in attendance at Knighton during a Boxing Day Hunt gathering and the horse appeared to be in police livery.

I look forward to a response for clarity.

Yours sincerely,

Diane Davies

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Diolch am eich e-bost sydd wedi’i dderbyn gan yr Uned Rhyddid Gwybodaeth
yn Heddlu Dyfed-Powys. Bydd yn cael ei ystyried a’i weithredu fel y bo’n
briodol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r mater hwn,
mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Rhyddid Gwybodaeth ar 01267 226596.

Thank you for your e-mail which has been received by the Freedom of
Information Unit at Dyfed Powys Police and will be considered and actioned
as appropriate. Should you have any queries in respect to this matter then
please feel free to contact the Freedom of Information Unit on 01267
226596.

A oeddech chi’n gwybod bod modd cyrchu gwybodaeth ynghylch Heddlu Dyfed
Powys drwy Gynllun Cyhoeddi a Log Datgeliadau Heddlu Dyfed-Powys? Mae’r
ddau ar gael drwy’r dolenni cyswllt isod:

Did you know you can access information about Dyfed Powys Police via the
Dyfed Powys Police Publication Scheme and the Dyfed Powys Police
Disclosure Log? Both are available via the below links:

[1]www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/freedom-of-information-unit/

[2]www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/requests-and-responses-disclosure-log/

References

Visible links
1. http://www.dyfed-powys.police.uk/en/abou...
2. file:///tmp/www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/requests-and-responses-disclosure-log/

FOI, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

1 Attachment

SWYDDOGOL OFFICIAL

Dear Sir/Madam,

 

Reference No: 003/2020

I write in connection with your request for information dated and received
on 02.01.2020 regarding Mounted Police.
                                             .

This request is being handled under the Freedom of Information Act 2000.

It is with regret that I have to inform you that the 20 working day
deadline 30.01.2020 under section 10 of The Freedom of Information Act in
respect of this request has not been met, due to difficulties in
retrieving and collating the relevant requested information or delays in
the FOI process.

On behalf of Dyfed-Powys Police I would like to apologise for not
complying with this legal requirement in respect of this matter as well as
for any inconvenience this may have caused.

However your request for information, which is continuing to be processed,
will be completed as soon as possible.

 

Once again please accept my apologies for non-compliance in respect of
this matter.

 

If you are unhappy with the way your request for information has been
handled, you can request a review by writing to the Freedom of Information
unit as detailed in the attached appeal document.

 

If you remain dissatisfied with the handling of your request or complaint
you have a right of appeal to the Information Commissioner at:

 

The Information Commissioners Office,

Wycliffe House,

Water Lane,

 Wilmslow,

Cheshire

SK9 5AF

Tel. 08456 30 60 60 or 01625 54 57 45

Website: [1]www.ico.org.uk

 

 

There is no charge for making an appeal.

 

I would like to take this opportunity to thank you for your interest in
Dyfed-Powys Police.

 

Yours sincerely

 

FOI Unit

 

Freedom of Information Unit

Pencadlys yr Heddlu/Police Headquarters

Caerfyrddin/Carmarthen

Ffon/Tel:  01267 222020 est/ext:   23453

Llinell Uniongyrchol/Direct Line:  01267 226014

[2][email address]

 

 

SWYDDOGOL OFFICIAL

 

From: Diane Davies [mailto:[FOI #630385 email]]
Sent: 09 February 2020 19:00
To: FOI
Subject: Re: FW: [SWYDDOGOL OFFICIAL] Freedom of Information request -
Mounted Police

 

Advise the applicant that the request is being processed however due to a
large number of requests being received we are currently in a backlog
situation and we will provide a response as soon as we can.

 

 

Dear FOI,

 

I refer to my original email of 26th December sent to the OPCC and
subsequently forwarded to FOI with consent. 

I have still not received a response which is now overdue.

Your response that there is no mounted section was not satisfactory and
the questions regarding payment of any mounted expenses for police and
voluntary staff is still required.  Please refer to my earlier response
confirming this to be the case and also the reason why.

Given that I have received no response to my query, I will reiterate that
I am in possession of a photographic image which suggests a volunteer
member of Dyfed Powys police was mounted whilst in attendance at Knighton
during a Boxing Day Hunt gathering and the horse appeared to be in police
livery.

 

I look forward to a response for clarity.

 

Yours sincerely,

 

Diane Davies

 

show quoted sections

FOI, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

1 Attachment

SWYDDOGOL OFFICIAL
Good Afternoon

Reference No: 003/2020

I write in connection with your request for information dated 03/01/2020 and received in the FOI Unit at Dyfed-Powys Police on the same day regarding Mounted Police.

This request is being handled under the Freedom of Information Act 2000.

Due to an unprecedented demand for information received by the unit we are still processing the request and are seeking confirmation as to whether your original request is still required?

If you no longer require the information then you need not respond to this letter, however if your request is still valid please respond to this letter within 5 working days and the matter will be dealt with as a priority.

If we do not hear from you in the next 5 working days then we will assume that the request is no longer required and the file will be closed.

It is with regret that the 20 working day deadline under section 10 of The Freedom of Information Act, in respect of this request has not been met and I again apologise on behalf of Dyfed-Powys Police for not complying with this legal requirement in respect of this matter as well as for any inconvenience this may have caused.

Once again please accept my apologies for non-compliance in respect of this matter.

If you are unhappy with the way your request for information has been handled, you can request a review by writing to the Freedom of Information unit as detailed in the attached appeal document.

If you remain dissatisfied with the handling of your request or complaint you have a right of appeal to the Information Commissioner at:

The Information Commissioners Office,
Wycliffe House,
Water Lane,
Wilmslow,
Cheshire
SK9 5AF
Tel. 08456 30 60 60 or 01625 54 57 45
Website: www.ico.org.uk

There is no charge for making an appeal.

I would like to take this opportunity to thank you for your interest in Dyfed-Powys Police.

Yours sincerely

FOI Unit

Uned Rhyddid Gwybodaeth - Freedom of Information Unit
Pencadlys Heddlu - Dyfed-Powys Police Headquarters
Caerfyrddin - Carmarthen
Ffon/Tel: 01267 222020 est/ext: 23453

SWYDDOGOL OFFICIAL

show quoted sections

Dear FOI,

Thank you for your email. Yes, I do still want this information. I am sympathetic to the challenges you are presented but I most definitely want the information requested (as I've previously had to confirm).

Prior to your response, I wish you to be aware that I am in possession of photographic images and there is information available through open source research which suggests that Dyfed Powys police has a, "Mounted Department".

Given the national situation which will no doubt be presenting challenges for the police, I am content to show "forebearance" regarding timescales on response, perhaps you could work toward providing the information requested by 1st June?

Regards

D. Davies

Yours sincerely,

Diane Davies

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Diolch am eich e-bost sydd wedi’i dderbyn gan yr Uned Rhyddid Gwybodaeth
yn Heddlu Dyfed-Powys. Bydd yn cael ei ystyried a’i weithredu fel y bo’n
briodol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r mater hwn,
mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Rhyddid Gwybodaeth ar 01267 226596.

Thank you for your e-mail which has been received by the Freedom of
Information Unit at Dyfed Powys Police and will be considered and actioned
as appropriate. Should you have any queries in respect to this matter then
please feel free to contact the Freedom of Information Unit on 01267
226596.

A oeddech chi’n gwybod bod modd cyrchu gwybodaeth ynghylch Heddlu Dyfed
Powys drwy Gynllun Cyhoeddi a Log Datgeliadau Heddlu Dyfed-Powys? Mae’r
ddau ar gael drwy’r dolenni cyswllt isod:

Did you know you can access information about Dyfed Powys Police via the
Dyfed Powys Police Publication Scheme and the Dyfed Powys Police
Disclosure Log? Both are available via the below links:

[1]www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/freedom-of-information-unit/

[2]www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/requests-and-responses-disclosure-log/

References

Visible links
1. http://www.dyfed-powys.police.uk/en/abou...
2. file:///tmp/www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/requests-and-responses-disclosure-log/

FOI, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Although every effort will be made to ensure a response is provided within
statutory deadlines, due to current circumstances delays may be
unavoidable. We apologise for any inconvenience and will endeavour to
process your request as quickly as is practicable. 
Er y gwneir pob ymdrech i sicrhau y darperir ymateb o fewn terfynau amser
statudol, oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae’n bosibl na fydd modd
osgoi oedi. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Byddwn yn ceisio
prosesu’ch cais cyn gynted ag sy’n ymarferol.

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag
ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

 

FOI, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

2 Attachments

SWYDDOGOL OFFICIAL

Dear Sir/Madam,

 

Reference No: 003/2020

 

I write in connection with your request for information dated the 2^nd
January 2020 and received in the FOI Unit on the same date regarding
Mounted Unit and hunt events.

 

Please accept our sincere apologies for the delay in responding.

 

This request is being handled under the Freedom of Information Act 2000.

 

Your request has now been considered and firstly I am obliged under
Section (1)(1)(a) of The Freedom of Information Act 2000 to tell you
whether the information is held by the force.

 

I can confirm that Dyfed-Powys Police does hold the information relevant
to your request. A copy of the information held is attached.

 

If you are unhappy with the way your request for information has been
handled, you can request a review by writing to the freedom of information
unit address supplied on the attached appeal process document.

 

If you remain dissatisfied with the handling of your request or complaint
you have a right to appeal to the Information Commissioner at:

 

The Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane,
Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Telephone:      0303 123 1113

Or:                   01625 545745

Website:          [1]www.ico.org.uk

 

There is no charge for making an appeal.

 

I would like to take this opportunity to thank you for your interest in
Dyfed-Powys Police.

 

Yours sincerely,

 

Nicola Barresi

Swyddog Rhyddid Gwybodaeth - Freedom of Information Officer

Uned Rhyddid Gwybodaeth - Freedom of Information Unit

Pencadlys Heddlu - Dyfed-Powys Police Headquarters

Caerfyrddin - Carmarthen

Ffon/Tel: 01267 222020

e-bost/e-mail - [2][email address]

 

 

Although every effort will be made to ensure a response is provided within
statutory deadlines, due to current circumstances delays may be
unavoidable. We apologise for any inconvenience and will endeavour to
process your request as quickly as is practicable.

 

Er y gwneir pob ymdrech i sicrhau y darperir ymateb o fewn terfynau amser
statudol, oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae’n bosibl na fydd modd
osgoi oedi. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Byddwn yn ceisio
prosesu’ch cais cyn gynted ag sy’n ymarferol.

 

 

Dyfed-Powys Police provides you the right to request a re-examination of your
case under its review procedure (copy enclosed). If you decide to request such a
review and having followed the Force’s full process you are still dissatisfied,
then you have the right to direct your comments to the Information Commissioner
who will give it consideration.SWYDDOGOL OFFICIAL

 

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i r afael ag
ymddygiad sy n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu r trefi a r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you We care.

*Crimes per 1,000 population

 

References

Visible links
1. http://www.ico.org.uk/
2. mailto:[email address]