Meirion Davies Days working from "Home"

Prys ap Sion made this Freedom of Information request to Channel Four Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Waiting for an internal review by Channel Four Wales of their handling of this request.

Annwyl Sianel Pedwar Cymru

Gallwch rhoi wybodaeth i mi am y canlynol

1) O Ionawr 2005 at Ebrill 2011 - Y nifer o diwrnodau y flwyddyn mae Meirion Davies yn gweithio o'i cartref.

2) O Ionawr 2005 at Ebrill 2011 - Y nifer o weithiau y flwyddyn mae Meirion Davies wedi cael cyfarfod fel swyddog o S4C gyda Huw Eurig Davies - Boomerang yn ei gartref

Yn gywir

Prys ap Sion

Dear Channel Four Wales,

Please provide me with the following information

1) From January 2005 to April 2011 - The number of days each year that Meirion Davies has designated that he is working from home

2) From January 2005 to April 2011 - The number of times each year that Meirion Davies as an employee of S4C has meet with Huw Eurig Davies - Boomerang at his home

Yours faithfully,

Prys ap Sion

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ysgrifennaf atoch i gydnabod derbyn eich e-bost isod ar 19 Mehefin 2011.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 15 Gorffenaf 2011 yn yr achos yma.

Fodd bynnag, mae'r Ddeddf yn caniatáu i ni ymestyn yr amser i ymateb mewn rhai amgylchiadau, os oes angen eglurhad pellach o'r cais, er enghraifft, neu am resymau eraill yn unol â'r Ddeddf.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Annwyl Phil Williams,

Ynglyn – Meirion Davies Days working from “Home”

Dywedais yn dy lythyr ar y 22ain o Fehefin 2011

"O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 15 Gorffenaf 2011 yn yr achos yma.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams"

Nid wyt wedi cadw at dy air ar ran S4C, gan nad oedd ymateb ar y safle yma borema!

Pa reswm sydd gan ti am beidio gweud dy ddyletswydd yn ol y deddf?

Pa dyddiad fydd fy nhgwestiwn yn cael ateb?

Yn Gywir

Prys ap Sion Hughes
18/07/2011