Maternity, adoption and shared parental leave policies

D A Jones made this Freedom of Information request to Arts Council of Wales

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Dear Arts Council of Wales,

Can you please provide me with copies of your maternity, adoption and shared parental leave policies for employees. Please include information on pay for these schemes – do you offer enhanced pay above the statutory minimum for your employees who take maternity, adoption and shared parental leave?

Yours faithfully,

D Jones

Information,

Diolch am e-bostio ein Swyddogion Gwybodaeth. Ymdrechwn i ymateb i bob
ymholiad cyn gynted a bo modd, ac fel arfer o fewn pum diwrnod gwaith.
Rydym ar y funud mewn cyfnod hynod o brysur ac felly mae’n bosib bydd
ymateb yn cymryd yn hirach na’r arfer. Gofynnwn a allwch chi fod yn
amyneddgar dros y cyfnod yma.

 

Am wybodaeth am ariannu, ewch i'n gwefan:
[1]www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

 

I gysylltu ag aelod o’n staff, gellir dod o hyd yw llinell uniongyrchol
a’u e-bost ar ein cyfeiriadur staff: [2]cyfeiriadur staff

 

******************

 

Thank you for emailing our Information Officers. We'll respond to your
query as soon as we can, which is normally within five working days. We’re
at the moment in a very busy period of work which could mean that we take
longer to reply than normal, please bear with us.

 

For information on funding, please visit our website:
[3]www.artscouncilofwales.org.uk   

 

To contact a member of our staff, their direct line and email address can
be found on our staff directory: [4]staff directory

***************************************************************************************************************
This email and any attachments are intended solely for the person(s) to
whom it is addressed. If you have received it in error, please delete it
from your system, do not use or disclose the information in any way, and
notify me immediately. The content of this message may contain personal
views, which are not the views of The Arts Council of Wales, unless
specifically stated. Senders and recipients of email should be aware that
under the UK Data Protection and Freedom of Information legislation these
contents might have to be disclosed in response to a request.

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person(au) y maent wedi eu
cyfeirio atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy
gamgymeriad, a wnewch chi fy hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i dileu
o'r system. Gofynnir i chi beidio â defnyddio na dadlenni'r wybodaeth mewn
unrhyw ffordd. Barn a safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges
e-bost hon ac nid ydynt o anghenraid yn adlewyrchu barn neu safbwynt
Cyngor Celfyddydau Cymru oni bai y nodwyd hynny'n benodol. Dylai'r rhai
sy'n anfon ac yn derbyn e-bost fod yn ymwybodol hwyrach y bydd yn rhaid
datgelu cynnwys yr e-bost wrth ymateb i gais yn unol â'r Ddeddf Diogelu
Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

http://www.artscouncilofwales.org.uk /
http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
________________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
________________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/
2. http://www.celfcymru.org.uk/contact-us/c...
3. http://www.artscouncilofwales.org.uk/
4. http://www.artswales.org.uk/contact-us/s...

Angela Thomas,

4 Attachments

Dear D Jones

Please find attached our full reply to your recent request for information below.

Kind regards

Angela Thomas
Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Planning, Performance & Compliance Manager
Ffôn/Tel: 029 2044 1302

Cyngor Celfddydau Cymru/Arts Council of Wales
Plas Bute/Bute Place
Caerdydd/Cardiff CF10 5AL

show quoted sections

Dear Angela Thomas,

Thank you for the copies of the policies which you currently have available. Can you please send me your shared parental leave policy once it has been finalised.

Yours sincerely,

D Jones

Angela Thomas,

Dear D Jones

Many thanks and no, problem, I 'll forward the policy once it has been approved.

Kind regards

Angela

Angela Thomas
Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Planning, Performance & Compliance Manager
Ffôn/Tel: 029 2044 1302

Cyngor Celfddydau Cymru/Arts Council of Wales
Plas Bute/Bute Place
Caerdydd/Cardiff CF10 5AL

show quoted sections

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org