Master Vendor information

The request was successful.

Dear Hywel Dda University Health Board,

Can you please provide information for the below:
What is current master vendor fill rate for Medical Locums?
What is current DE % throughput for Medical Locums?
What is current Agency Spend for Medical Locums?
What is current contract end dates for your Master Vendor contract and Direct Engagement contract“?
What is main contact for these contracts?

Yours faithfully,

Magda Gora

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.
O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddia dhwyrach y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 24 Awst 2022. Yn yr achos annhebygol na allwn ymateb o fewn y terfyn amser hwn, byddwn yn cyfathrebu â chi ymhellach.
Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the latest date by which you can expect to receive a response is 24 August 2022. In the unlikely event that we are unable to respond within this deadline, we will communicate with you further.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Diolch/Thank you,

Hannah Jones.

Corporate Information Officer/Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol
I’m currently working from home and therefore only contactable by email
E-bost/ Email: [email address]

show quoted sections

Katie Jenner (Hywel Dda UHB - Senior Corporate Information Officer), Hywel Dda University Health Board

Dear Magda

Further to our acknowledgement of 27 July 2022, to help us process your request for information we would be grateful if you could provide clarification as outlined below:

When referring to 'current' within question 3:

-What is current Agency Spend for Medical Locums?

Could you please confirm your timescale. Would it be current financial year to date?

Please note that your request will not be processed until we receive this clarification from you.

Regards

Katie Jenner
Senior Corporate Information Officer/Uwch Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol
Hywel Dda University Health Board/Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David's Park/Parc Dewi Sant
Job's Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB
 
Rhif Ffôn / Telephone Number: 01267 239730 (WHTN 01825 4730)
E-bost: Email: [email address]
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda / Hywel Dda University Health Board is the operational name of Hywel Dda Local Health Board

show quoted sections

Dear Katie Jenner (Hywel Dda UHB - Senior Corporate Information Officer),

Thank you for your reply - last 12 months if that would be possible?

Yours sincerely,

Magda Gora

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

Annwyl/Dear Magda,

 

Amgaeaf ein hymateb i'ch cais Rhyddid Gwybodaeth.

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

 

Diolch/Thank you,

 

Hannah Jones.

 

Corporate Information Officer/Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol

I’m currently working from home and therefore only contactable by email

E-bost/ Email: [email address]