List of private children's homes in Wales

Daniel Bransden made this Freedom of Information request to Care Inspectorate Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Dear Care Inspectorate Wales,

I am writing to request a full list of private providers of children's homes in Wales.

Please could this include the name of the company/provider, the full address of the company/provider's head office, the email address of the company/provider, and the telephone number of the company/provider.

Many thanks for your time.

Yours faithfully,

Daniel Bransden

Care Inspectorate Wales

Diolch am gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Mae'r ymateb
awtomatig hwn yn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich e-bost. Os ydych wedi
cysylltu â ni i godi pryder am wasanaeth, dylid ystyried yr e-bost hwn fel
eich cydnabyddiaeth gan AGC. Noder na allwn ymchwilio i gwynion unigol yn
gyfreithiol na datrys anghytundebau rhwng pobl a'u darparwyr gwasanaethau.
Mae Agc yn trin yr holl wybodaeth yn unol â Rheolau Diogelu Data
Cyffredinol a chaiff unrhyw wybodaeth rydych yn ei rhannu â ni ei thrin
mewn ffordd gyfrifol ac yn unol â Deddfwriaeth y DU. Thank you for
contacting Care Inspectorate Wales (CIW) please consider this auto
response as confirmation we have received your email. If you have
contacted us to raise a concern about a service this email should be
considered as your acknowledgement from CIW. Please note we are unable
legally however, to investigate individual complaints or resolve
disagreements between people and their service providers.CIW handles all
information in accordance with General Data Protection Rules and any
information you share with us will be handled responsibly and in
accordance with UK Legislation. Mae Agc yn trin yr holl wybodaeth yn unol
â Rheolau Diogelu Data Cyffredinol a chaiff unrhyw wybodaeth rydych yn ei
rhannu â ni ei thrin mewn ffordd gyfrifol ac yn unol â Deddfwriaeth y DU.
Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [1]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [2]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Care Inspectorate Wales

1 Attachment

  • Attachment

    CIW 2019 92 D Bransden Childrens homes Private providers list 20191218.xlsx

    18K Download View as HTML

Dear Mr Bransden
 
Thank you for your request below.
 
Please find attached a list of private providers of children's homes in
Wales which includes the name of the provider organisation and the full
address of the organisations’ head office.
 
As part of our registration process CIW do not collect a general contact
email address and telephone number for service providers.  We only collect
individual direct contact email addresses and telephone numbers for
relevant service people within those organisations  These are provided for
the purpose of CIW contact with them and not for general public
enquiries.  We are therefore unable to provide the service provider
organisations’ email addresses and telephone numbers to you.  We can
however provide the telephone numbers for the individual children's homes
if you require this?  These can be obtained from our online web directory
or I can provide a list of the homes with their telephone numbers to you.
 
Kind regards
Kirsty
 
Kirsty Manton
Rheolwr Ansawdd a Gwybodaeth / Quality & Information Manager
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)  / Care Inspectorate Wales (CIW)
Ffôn / Tel: 0300 790 0126
E-bost: AGCGwybodaeth@llyw.cymru / E-mail: CIWInformation@gov.wales
[1]www.arolygiaethgofal.cymru  / [2]www.careinspectorate.wales
[3]Twitter: [4]@arolygu_gofal / [5]@care_wales
[6]Mynnwch gael ein cylchlythyr / [7]Get our newsletter
 
Mae'r e-bost hwn wedi'i fwriadu ar gyfer y derbynnydd(ion) yn unig a gall
gynnwys gwybodaeth gyfrinachol. Os ydych chi'n credu eich bod wedi derbyn
yr e-bost hwn mewn camgymeriad, a wnewch chi ei ddileu a hysbysu
Arolygiaeth Gofal Cymru trwy anfon e-bost at [8]CIWInformation@llyw.cymru.
Ni ddylech gopïo, defnyddio na datgelu cynnwys yr e-bost hwn heb ganiatâd
Arolygiaeth Gofal Cymru. I ddarganfod sut mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn
defnyddio ac yn storio gwybodaeth bersonol, darllenwch ein [9]AGCHysbysiad
Preifatrwydd
 
This email is intended for the addressee(s) only and may contain
confidential information.  If you believe that you have received this
email in error, please delete it and notify Care Inspectorate Wales at
[10]CIWInformation@gov.wales.  You should not copy, use or disclose the
content of this email without the consent of Care Inspectorate Wales.  To
find out how Care Inspectorate Wales uses and stores personal information,
please read our [11]CIW Privacy Notice
 
 
 

show quoted sections

Dear Care Inspectorate Wales,

Thank you very much for your response. Could you please provide the telephone numbers for the individual children's homes.

Yours faithfully,

Daniel Bransden

Care Inspectorate Wales

1 Attachment

Dear Mr Bransden
 
Further to your email below.  Please find attached a list of the
children's homes run by private providers with the home’s telephone
numbers included where held.
 
Kind regards
Kirsty
 
Kirsty Manton
Rheolwr Ansawdd a Gwybodaeth / Quality & Information Manager
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)  / Care Inspectorate Wales (CIW)
Ffôn / Tel: 0300 790 0126
E-bost: AGCGwybodaeth@llyw.cymru / E-mail: CIWInformation@gov.wales
[1]www.arolygiaethgofal.cymru  / [2]www.careinspectorate.wales
[3]Twitter: [4]@arolygu_gofal / [5]@care_wales
[6]Mynnwch gael ein cylchlythyr / [7]Get our newsletter
 
Mae'r e-bost hwn wedi'i fwriadu ar gyfer y derbynnydd(ion) yn unig a gall
gynnwys gwybodaeth gyfrinachol. Os ydych chi'n credu eich bod wedi derbyn
yr e-bost hwn mewn camgymeriad, a wnewch chi ei ddileu a hysbysu
Arolygiaeth Gofal Cymru trwy anfon e-bost at [8]CIWInformation@llyw.cymru.
Ni ddylech gopïo, defnyddio na datgelu cynnwys yr e-bost hwn heb ganiatâd
Arolygiaeth Gofal Cymru. I ddarganfod sut mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn
defnyddio ac yn storio gwybodaeth bersonol, darllenwch ein [9]AGCHysbysiad
Preifatrwydd
 
This email is intended for the addressee(s) only and may contain
confidential information.  If you believe that you have received this
email in error, please delete it and notify Care Inspectorate Wales at
[10]CIWInformation@gov.wales.  You should not copy, use or disclose the
content of this email without the consent of Care Inspectorate Wales.  To
find out how Care Inspectorate Wales uses and stores personal information,
please read our [11]CIW Privacy Notice
 
 
 

show quoted sections