Dear Care Inspectorate Wales,

Please can you send me a excel list of all care homes in Wales, with their name, email address, address, other contact details and website?

Yours faithfully,

George Smith

Care Inspectorate Wales

Diolch i chi am gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) mae'r neges yma
yn gadarnhad ein bod wedi derbyn eich e-bost. Os ydych wedi cysylltu gyda
AGC i gofnodi achos i godi pryder am wasanaeth, dyma'ch cydnabyddiaeth
wrth AGC bydd aelod o'n tîm Cyswllt mewn cysylltiad â chi cyn bo hir.

Nod AGC yw ceisio ymateb i chi o fewn 48 awr, ond os bydd angen i chi
siarad â rhywun ar frys gallwch gysylltu âg AGC ar 0300 7900 126 a dewis
yr opsiwn perthnasol.

Thank you for contacting Care Inspectorate Wales (CIW) this automatic
reply is confirmation we have received your email. If you have contacted
us to raise a concern about a service this is your acknowledgement from
CIW and a member of our Connect team will be in touch with you shortly.

CIW aim to respond to you within 48 hours, but if you do need to speak to
someone urgently you can contact CIW on 0300 7900 126 and select the
relevant option.’ Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi
adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr
angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein
[1]hysbysiad preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich
gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu
gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On
leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses.
The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you
contact the Welsh Government then our [2]Privacy Notice explains how we
use your information and the ways in which we protect your privacy. We
welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead
to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Care Inspectorate Wales

1 Attachment

Hi - please find attached a list of care homes with the addresses and contact details where we are able to share them. We do not hold details of websites.

Kind regards

Rebecca Hignell

Swyddog Gwybodaeth Data a Dadansoddeg / Data Intelligence and Analytics Officer
Arolygiaeth Gofal Cymru | Care Inspectorate Wales
0300 062 8797
arolygiaethgofal.cymru | careinspectorate.wales
@Arolygu_gofal | @care_wales Arolygiaeth Gofal Cymru | Care Inspectorate Wales
Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr | Sign up to our newsletter

Mae'r e-bost hwn wedi'i fwriadu ar gyfer y derbynnydd(ion) yn unig a gall gynnwys gwybodaeth gyfrinachol. Os ydych chi'n credu eich bod wedi derbyn yr e-bost hwn mewn camgymeriad, a wnewch chi ei ddileu a hysbysu Arolygiaeth Gofal Cymru trwy anfon e-bost at CIWInformation@llyw.cymru. Ni ddylech gopïo, defnyddio na datgelu cynnwys yr e-bost hwn heb ganiatâd Arolygiaeth Gofal Cymru. I ddarganfod sut mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn defnyddio ac yn storio gwybodaeth bersonol, darllenwch ein AGCHysbysiad Preifatrwydd

This email is intended for the addressee(s) only and may contain confidential information. If you believe that you have received this email in error, please delete it and notify Care Inspectorate Wales at CIWInformation@gov.wales. You should not copy, use or disclose the content of this email without the consent of Care Inspectorate Wales. To find out how Care Inspectorate Wales uses and stores personal information, please read our CIW Privacy Notice

show quoted sections