Lessons taught by unqualified staff

Sheila Jones made this Freedom of Information request to St Joseph's RC High School, Newport

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Dear St Joseph's RC High School, Newport,

Please can you tell me from the dates 01.09.18 to 31.07.19:
1. How many agency supply teachers you employed (number of days)
2. How many agency Cover supervisors or Teaching Assistants you employed (number of days)
3. How many of those Cover supervisors hold Qualified Teaching Status on the Education Workforce Council.

Yours faithfully,
Sheila Jones

Guest, Alex (Data Manager), St Joseph's RC High School, Newport

Good morning,

 

In response to the request:

 

Number of agency supply teachers employed (full day equivalent) = 374

 

Number of cover supervisors employed (full day equivalent) = 259.8

 

How many of the cover supervisors hold QTS = unknown.

 

Thank you

 

o Alex Guest
o Data manager
o St Joseph’s RC High School

 

o 01633 653118
o [email address]

 

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy
iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis. Ni fydd gohebu yn
Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will
respond to you according to your preference. Corresponding in Welsh will
not lead to delay.

Disclaimer/Ymwadiad

This email contains information intended for the addressee only and may be
confidential, the subject of legal or professional privilege, or be
otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please notify the sender immediately and do not disclose,
distribute or copy the email to any other party. This email and any
attached file are the property of Newport City Council.

When you email Newport City Council, you consent to the Council monitoring
and reading any such emails for the purposes of security and legislative
compliance. For the full disclaimer please access
http://www.newport.gov.uk/disclaimer.

Mae'r e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn
unig a gall fod yn gyfrinachol, yn destun ragorfraint gyfreithiol neu
broffesiynol, neu fel arall wedi’i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Os nad
chi yw derbynnydd bwriadedig y neges hon, a fyddech cystal â rhoi gwybod
i'r anfonwr ar unwaith a pheidio â datgelu, dosbarthu neu gopïo’r e-bost i
unrhyw barti arall. Mae’r e-bost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo
i Gyngor Dinas Casnewydd.

Pan fyddwch yn anfon e-bost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio
i’r Cyngor fonitro a darllen unrhyw e-byst o’r fath at ddibenion
cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth. I weld yr ymwadiad llawn ewch
i http://www.newport.gov.uk/ymwadiad