Dear Ceredigion County Council,

I would like to make a request under the freedom of information act
to obtain information regarding School Cluster Groups and/or Federations of schools within the local authority. I would appreciate the following information please:

-Names of Cluster Groups and Federations
-Which Schools are in each Cluster/Federation
-The name of the lead School with in each Cluster or Federation if possible.

I will look forward to receiving your response in due course.

Yours faithfully,

Dawn Prichard

Ceredigion CE Freedom Of Information, Ceredigion County Council

Diolch am eich neges e-bost a fydd yn cael sylw gan y swyddog cyswllt
priodol maes o law.

 

Thank you for your e-mail communication which will receive attention from
the appropriate link officer

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan GDPR y DU, Deddf Diogelu Data 2018, a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000,
gellir datgelu cynnwys yr e-bost hwn.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the UK GDPR, Data Protection Act 2018 and the Freedom of Information
Act 2000 the contents of this email may be disclosed.

Ceredigion CE Freedom Of Information, Ceredigion County Council

6 Attachments

Dear Dawn Prichard,

 

Thank you for your e-mail dated 25^th March 2024.

 

The content of your e-mail forms a request under the Freedom of
Information Act 2000 and Ceredigion County Council has a timeframe of 20
working days in which to respond, which is on or before Wednesday, 24^th
April 2024.  We will therefore be in further contact with you in due
course.

 

Should you have any queries in the meantime please do not hesitate to get
in touch.

 

Yours sincerely,

Amelia

 

Amelia Davies

Swyddog Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Complaints and Freedom of Information Officer 

 

Gwasanaeth Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd /

Policy, Performance and Public Protection Service

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 3UE

 

( 01545 574151

 

Cwynion / Complaints

[1][email address].cymru  / [2][email address]

 

Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information

[3][email address].cymru  /  [4][Ceredigion County Council request email]

 

 

[5]CCCCrestColourTextRightRasterPNG Bach[6]CC Environment P(RGB) Cropped
(3)[7][IMG]  [8][IMG]

 

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan GDPR y DU, Deddf Diogelu Data 2018, a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000,
gellir datgelu cynnwys yr e-bost hwn.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the UK GDPR, Data Protection Act 2018 and the Freedom of Information
Act 2000 the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links
1. mailto:[email address].cymru
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address].cymru
4. mailto:[Ceredigion County Council request email]
5. http://www.ceredigion.gov.uk/
6. http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/...
7. https://twitter.com/CSCeredigion
8. http://www.facebook.com/CSCeredigion

Ceredigion CE Freedom Of Information, Ceredigion County Council

6 Attachments

Dear Dawn Pritchard,

 

Thank you for your Freedom of Information request dated 25^th March 2024.

 

The information you have requested is as follows:

 

I would like to make a request under the freedom of information act to
obtain information regarding School Cluster Groups and/or Federations of
schools within the local authority. I would appreciate the following
information please:

 

-Names of Cluster Groups and Federations -Which Schools are in each
Cluster/Federation -The name of the lead School with in each Cluster or
Federation if possible.

 

Ceredigion County Council has 44 schools which are split into three
‘areas’ – the north, mid and south.

There are 17 primary schools and 2 secondary schools in the north of the
county.

There are 13 primary schools, 2 through-age schools and 1 secondary school
in the middle of the county as well as a Secondary PRU.

There are 6 primary schools, 1 through-age school and 1 secondary school
in the south of the county.

 

See the table below for schools names and area.

 

NORTH
Primary Schools Through- age Schools Secondary Schools
Plascrug - Penglais
Llwyn yr Eos   Penweddig
Penrhyncoch    
Penllwyn    
Talybont    
Craig yr Wylfa    
Comins Coch    
Llanilar    
Rhydypennau    
Padarn Sant    
Ysgol Gymraeg    
Llanfarian    
Myfenydd    
Llanfihangel y Creuddyn    
Llangwyryfon    
Mynach    
Syr John Rhys    
MID COUNTY
Primary Schools Through- age Schools Secondary Schools
Aberaeron Bro Pedr Gyfun Aberaeron
Bro Sion Cwilt Henry Richard PRU
Cei Newydd    
Ciliau Parc    
Felinfach    
Llannon    
Llanarth    
Talgarreg    
Dyffryn Cledlyn    
Dihewyd    
Y Dderi    
Pontrhydfendigaid    
Rhoshelyg    
SOUTH
Primary Schools Through- age Schools Secondary Schools
Penparc Bro Teifi Uwchradd Aberteifi
Aberporth    
Aberteifi    
T Llew Jones    
Llechryd    
Cenarth    

 

Of the schools above, we have some primary schools which share a
headteacher either as part of a formal or informal federation.

 

We have one formal federation in the north of the county – Ysgol
Penrhyncoch and Penllwyn share a headteacher and have one Governing body. 
We also have two other informal federations in the north of the county –
Ysgol Pontrhydfendigaid, Syr John Rhys and Mynach share the same
headteacher and Ysgol Tal-y-Bont and Craig yr Wylfa also share a
headteacher.  

 

We have another informal federation in the mid of the county with Ysgol
Llanarth and Dihewyd sharing a headteacher. Ysgol Rhoshelyg is made up of
two sites but is under one name and one headteacher with one Governing
body (one site is in Llangeitho and one in Bronant). 

 

We also have one informal federation in the south of the county with Ysgol
Cenarth and Llechryd sharing a headteacher.

 

With regard to lead schools, the secondaries / through-age schools tend to
drive this as they have clusters of schools who automatically transfer to
them.  However, pupils can choose which school they transfer to and pupils
from outside of Ceredigion will transfer into our secondary / through-age
schools too and pupils from Ceredigion may transfer to schools over the
border depending on geography and transport links.  

 

We hope that the above information will be of assistance, however should
you have any complaints in relation to this FOI response the Council
operates an internal appeals procedure.  If you wish to utilise this
procedure please respond to this e-mail, marked for the attention of: Mr
Alun Williams, Corporate Lead Officer for Policy, Performance and Public
Protection, within 40 working days of the date of this response.

 

Following internal review, you may apply directly to the Information
Commissioner for a decision on the matter.  Generally, the Information
Commissioner’s Office (ICO) cannot make a decision unless you have
exhausted the appeals procedure provided by the Council. 

 

The Information Commissioner’s Office can be contacted at: Information
Commissioner’s Office – Wales

2nd Floor, Churchill House

Churchill Way

Cardiff

CF10 2HH

 

Should you have any queries regarding the above response please do not
hesitate to contact us.

 

Yours sincerely,

Amelia

 

Amelia Davies

Swyddog Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Complaints and Freedom of Information Officer 

 

Gwasanaeth Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd /

Policy, Performance and Public Protection Service

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 3UE

 

( 01545 574151

 

Cwynion / Complaints

[1][email address].cymru  / [2][email address]

 

Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information

[3][email address].cymru  /  [4][Ceredigion County Council request email]

 

 

[5]CCCCrestColourTextRightRasterPNG Bach[6]CC Environment P(RGB) Cropped
(3)[7][IMG]  [8][IMG]

 

--

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i
bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan GDPR y DU, Deddf Diogelu Data 2018, a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000,
gellir datgelu cynnwys yr e-bost hwn.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be
answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the UK GDPR, Data Protection Act 2018 and the Freedom of Information
Act 2000 the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links
1. mailto:[email address].cymru
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address].cymru
4. mailto:[Ceredigion County Council request email]
5. http://www.ceredigion.gov.uk/
6. http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/...
7. https://twitter.com/CSCeredigion
8. http://www.facebook.com/CSCeredigion