Information on Schools

Dawn Prichard made this Freedom of Information request to Carmarthenshire County Council Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Dear Carmarthenshire County Council

I would like to make a request under the freedom of information act
to obtain information regarding School Cluster Groups and/or Federations of schools within the local authority. I would appreciate the following information please:

-Names of Cluster Groups and Federations
-Which Schools are in each Cluster/Federation
-The name of the lead School with in each Cluster or Federation if possible.

I will look forward to receiving your response in due course.

Yours faithfully,

Dawn Prichard

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano.

 Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU
(ceisiadau ynghylch data personol) – un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Thank you for your correspondence.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

 Freedom of Information Act 2000 (FOIA) & Environmental Information
Regulations 2004 (EIR) - 20 working days, unless we need clarification
regarding the information you are seeking.

 Data Protection Act 2018 and GDPR (requests relating to personal data) –
one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Tîm Rheoli Gwybodaeth | Information Governance Team
Gweithrediadau a Llywodraethu TG | ICT Operations & Governance
Adran y Prif Weithredwr | Chief Executive’s Department

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu Saesneg |
You are welcome to contact us in Welsh or English

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Attachment

Dear Ms. Prichard,

Thank you for your request for information, which was received on 25th March, 2024 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

The specific information you requested was set out in your email, as below.

In response, please find attached the relevant information held by the Council.

Yours sincerely

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth | Information Governance Team
Gweithrediadau a Llywodraethu TG | ICT Operations & Governance
sirgar.llyw.cymru | carmarthenshire.gov.wales
Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu Saesneg 
You are welcome to contact us in Welsh or English

show quoted sections