Dear Monmouthshire County Council,

I would like to make a request under the freedom of information act
to obtain information regarding School Cluster Groups and/or Federations of schools within the local authority. I would appreciate the following information please:

-Names of Cluster Groups and Federations
-Which Schools are in each Cluster/Federation
-The name of the lead School with in each Cluster or Federation if possible.

I will look forward to receiving your response in due course.

Yours faithfully,

Dawn Prichard

MCC - Freedom of Information, Monmouthshire County Council

Thank you for your email. This email is confirmation of receipt.  

  

The Freedom of Information inbox is monitored Monday to Friday, with the
exception of Bank Holidays. Freedom of Information requests will be
registered on our system the working day after we receive it. We will
process all other correspondence as soon as we are able. 

  

Help yourself 

We publish some of our common requests on our [1]Disclosure Log. On there
you will find: 

·        Public Health Burials (cemeteries) 

·        Fly tipping 

·        Noise complaints 

and more.  

  

Alternatively, it may be worth checking previous Freedom of Information
requests submitted via [2]What Do They Know. 

  

How we handle your data
Please see our [3]Privacy Policy and [4]Website Cookies for further
information. 

 

 

Diolch am eich e-bost. Mae’r e-bost yma yn cadarnhau ein bod wedi derbyn
eich e-bost chi.   

  

Mae’r mewnflwch Rhyddid Gwybodaeth yma yn cael ei fonitro rhwng dydd Llun
a dydd Gwener, ac eithrio ar Ŵyl y Banc. Bydd ceisiadau  Rhyddid
Gwybodaeth yn cael eu cofrestru ar ein system y diwrnod ar ôl i ni eu
derbyn. Byddwn yn prosesu pob gohebiaeth arall cyn gynted ag y medrwn.   

Helpu’ch hunan 

Rydym yn cyhoeddi rhai o’n ceisiadau mwyaf cyffredin ar ein [5]Cofnod
Datgeliadau. Yno, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am: 

·        Claddedigaethau Iechyd Cyhoeddus (mynwentydd) 

·        Tipio anghyfreithlon 

·        Cwynion am sŵn  

A mwy.  

  

Fel arall, efallai ei fod yn werth gwirio’r Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth
sydd eisoes wedi eu cyflwyno drwy gyfrwng [6]What Do They Know. 

  

Sut ydym yn trin eich data
Ewch i’n [7]Polisi Preifatrwydd a’n [8]Gwefan Cwcis am wybodaeth
bellach.  

 

Mae’r neges e-bost yma a’r ffeiliau a anfonir gyda hi yn gyfrinachol ac
fe’i bwriedir ar gyfer yr unigolyn neu gorff y’u cyfeiriwyd atynt yn unig.
Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig a chyfrinachol ac os nad chi yw’r
derbynnydd bwriadedig, rhaid i chi beidio copïo, dosbarthu neu gymryd
unrhyw gamau yn seiliedig arni. Os cawsoch y neges e-bost yma drwy
gamgymeriad hysbyswch ni cyn gynted ag sydd modd os gwelwch yn dda drwy
ffonio 01633 644644. Cafodd y neges e-bost yma sgan firws gan Microsoft
Exchange Online Protection . Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn
Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl
eich dewis. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Gwybodaeth
preifatrwydd: Os ydych wedi gofyn am wasanaeth neu wybodaeth gennym,
byddwn yn cofnodi eich data ar gyfer dibenion prosesu a chaiff hyn ei gadw
yn ein system gwybodaeth cwsmeriaid Fy Sir Fynwy. I gael gwybodaeth
preifatrwydd, cyfeiriwch at y dudalen Gwefan a Chwcis ar ein gwefan -
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich.... This email
and any files transmitted with it are confidential and intended solely for
the use of the individual or entity to whom they are addressed. It may
contain privileged and confidential information and if you are not the
intended recipient, you must not copy, distribute or take any action in
reliance on it. If you have received this email in error, please notify us
as soon as possible by telephone on 01633 644644. This email has been
virus scanned by Microsoft Exchange Online Protection. The Council
welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will respond to
you according to your preference. Corresponding in Welsh will not lead to
a delay. Privacy Information: If you have a requested a service from us,
your data will be processed via our customer services management system
called ‘My Monmouthshire’. For privacy information, please refer to the
Website & Cookies page on our website -
https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr....

References

Visible links
1. https://www.monmouthshire.gov.uk/freedom...
2. https://www.whatdotheyknow.com/body/monm...
3. https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr...
4. https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr...
5. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/log-...
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/log-...
6. Protected by Outlook: https://www.whatdotheyknow.com/body/monm.... Click or tap to follow the link.
https://www.whatdotheyknow.com/body/monm...
7. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich...
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich...
8. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich...
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich...

MCC - Freedom of Information, Monmouthshire County Council

Hi Dawn,

I refer to your request under the Freedom of Information Act 2000.

You asked: 

I would like to make a request under the freedom of information act to obtain information regarding School Cluster Groups and/or Federations of schools within the local authority. I would appreciate the following information please:

-Names of Cluster Groups and Federations -Which Schools are in each Cluster/Federation -The name of the lead School with in each Cluster or Federation if possible.

The response to your request is as follows:

Abergavenny cluster
King Henry VIII 3-19 School
Cantref Primary School
Deri View Primary School
Gilwern Primary School
Goytre Fawr Primary School
Llanfoist Fawr Primary School LEAD and federated with Llanvihangle Crucorney Llantillio Pertholey CiW Primary School (VC) Llanvihangel Crucorney Primary School Our Lady and St Michael´s RC Primary School (VA) Ysgol Gymraeg Y Fenni

Caldicot cluster
Caldicot School
Archbishop Rowan Williams CiW Primary School (VA) Castle Park Primary School Dewstow Primary School Durand Primary School Magor CiW Primary School (VA) Rogiet Primary School LEAD Undy Primary School Ysgol Gymraeg Y Ffin

Chepstow cluster
Chepstow School
Pembroke Primary School
Shirenewton Primary School
St Mary´s Chepstow RC Primary School (VA) The Dell Primary School LEAD Thornwell Primary School

Monmouth cluster
Monmouth Comprehensive
Cross Ash Primary School
Kymin View Primary School Federated with Llandogo Llandogo Primary School Osbaston CiW Primary School (VC) LEAD Overmonnow Primary School Raglan CiW Primary School (VC) Trellech Primary School Usk CiW Primary School (VC)

If you are dissatisfied with the way the Council has handled your request
for information, you can request a review by e-mail to [email address] or by writing to:
Freedom of Information
Monmouthshire County Council
County Hall
The Rhadyr
Usk
NP15 1GA

Any requests for an Internal Review should be made within 40 working days
of receiving your response. More information can be found on our Freedom of
Information web page under Internal Reviews.

If you remain dissatisfied with the handling of your request, you have a
right to appeal to the Information Commissioner at:
http://www.ico.org.uk/foicomplaints
Information Commissioner’s Office
2nd Floor Churchill House
Churchill Way Cardiff 
CF10 2HH 
Telephone: 0330 414 6421 / Email: [email address]

There is no charge for making an appeal.

With kind regards,
Freedom of Information
Monmouthshire County Council

Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd:
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich...
See our Privacy Notice: https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr...

show quoted sections