Information about DHP spending 2017/18

D.Tucker made this Freedom of Information request to Ceredigion County Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Dear Ceredigion Council,

Can you please give me the following information?

The number of DHP payments this year (2017/18)up to January 31st, 2018.
The percentage of housing benefit claimants that received DHP up to January 31st, 2018.
The average DHP payment weekly or monthly(in £s) up to January 31st, 2018.
The 2017/18 budget for DHP and the DHP budget for next financial year 2018/19.
The amount of DHP budget spent this financial year up to 31st January 2018, expressed in £'s and as a percentage of the budget.

Yours faithfully,

D Tucker

Ceredigion CE Freedom Of Information, Ceredigion County Council

Diolch am eich neges e-bost a fydd yn cael sylw gan y swyddog cyswllt
priodol maes o law.

 

Thank you for your e-mail communication which will receive attention from
the appropriate link officer

 

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

Angela Evans, Ceredigion County Council

Dear Mr Tucker

 

Please find below our response to your recent request:

 

Can you please give me the following information?

 

·         The number of DHP payments this year (2017/18)up to January
31st, 2018.   

 

410

 

·         The percentage of housing benefit claimants that received DHP up
to January 31st, 2018.

 

10.9%

 

·         The average DHP payment weekly or monthly(in £s) up to January
31st, 2018.    

 

£25.47

 

·         The 2017/18 budget for DHP and the DHP budget for next financial
year 2018/19.

 

£288,867 for 2017/18

£303,667 for 2018/19

 

·         The amount of DHP budget spent this financial year up to 31st
January 2018, expressed in £'s and as a percentage of the budget.   

 

75.9%

 

If you have any complaints in relation to this FOI response the Council
does operate an internal appeals procedure. If you wish to utilise this
procedure then please write to Mr Alun Williams, Head of Policy Support,
Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PA or via
email through [1][Ceredigion County Council request email]

 

Thank you

Angela Evans

 

           

 

 

 

--

Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw
golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch
atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless
you are the intended recipient or his/her representative you are not
authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this
message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

References

Visible links
1. mailto:[Ceredigion County Council request email]