Industrial injury

Patrick Connor made this Freedom of Information request to South Wales Fire & Rescue Service

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Dear South Wales Fire & Rescue Service,
Could you give statistics for musco-skeletal industrial injuries within SWFRS. Particularly those requiring surgery, the cost and the average time frame from injury to return to work.

Yours faithfully,

Patrick Connor.

Blackler, Natalie, South Wales Fire & Rescue Service

Dear Sir

I refer to your e-mail of insert date and write to confirm that your request is now being progressed in accordance with the Freedom of Information Act 2000. In line with this legislation, it will be our aim to respond to this request within 20 working days. If for any reason we are unable to progress within this timeframe we will contact you as soon as possible.

Please quote reference number FOI IG000014 on any correspondence.

Kind Regards

Natalie Blackler
Swyddog Gwybodaeth a Chefnogaeth / Information & Support Officer
Adran Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffuriaeth / Information Governance and Compliance Department
Ffon/Telephone: (01443) 232529

show quoted sections

Data Protection, South Wales Fire & Rescue Service

2 Attachments

Dear Mr Connor

 

Re: FOI Ref IG000014

 

Apologies for the delay in getting back to you. Please find information in
relation to your request attached.

 

Kind regards

 

Matthew

 

 

Matthew Crouch-Puzey

South Wales Fire and Rescue Service HQ 

Forest View Business Park

Llantrisant

CF72 8LX 

 

Telephone: 01443 2320000

 

[1]www.southwales-fire.gov.uk

 

[2]cid:image009.png@01D551E9.B7437960

 

 

 

Matthew Crouch-Puzey

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantrisant

CF72 8LX

Ffôn: 01442 2320000

 

[3]www.decymru-tan.gov.uk              

 

[4]cid:image009.png@01D551E9.B7437960                                          

 

 

- -

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

References

Visible links
1. http://www.southwales-fire.gov.uk/
3. http://www.decymru-tan.gov.uk/