In light of the proposal for a 15% increase in council tax

Colin Hughes made this Freedom of Information request to Flintshire County Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear Flintshire County Council,

In light of the proposal for a 15% increase in council tax for Flintshire will you please
advise on the annual amount currently spent on non statutory services
Many thanks

Yours faithfully,

Colin Hughes

Flintshire County Council

Dear Mr Hughes,

Increase in Council Tax

I write to acknowledge receipt of your Freedom of Information request
which has been given the reference number F00017086.  Your request has
been forwarded to the Freedom of Information Act Contact Officer for
Finance to process and this Officer will be in contact with you.

Should you send any further correspondence about this request, please
include the reference number and either e.mail it to
[Flintshire County Council request email], or post it to Freedom of Information, Flintshire
County Council, Information Governance, County Hall, Mold, Flintshire, CH7
6NB.

Regards,

FOI Contact Officer 

____________________________________________________________________________________

FOI Contact Officer |  Swyddog Cyswllt Rhyddid Gwybodaeth

Governance | Llywodraethu 

Flintshire County Council | Cyngor Sir y Fflint

____________________________________________________________________________________

Tel | Ffôn | 01352 702121

Email | Ebost | [Flintshire County Council request email]

http://www.flintshire.gov.uk | http://www.siryfflint.gov.uk 

http://www.twitter.com/flintshirecc | http://www.twitter.com/csyfflint

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to correspondence
received in Welsh without delay.

Opinions advice, conclusions and other information in this

message that do not relate to the official business of

Flintshire County Council shall be understood as neither

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently

Flintshire County Council shall bear no responsibility

whatsoever in respect thereof.

Rydym yn croesawu gohebiaeth Gymraeg. Ymatebwn yn ddi-oed i ohebiaeth a
dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon,

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na'u cadarnhau ganddo

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o'r neges.

**********************************************************************

Sue Ridings, Flintshire County Council

6 Attachments

Dear Mr Hughes

 

Thank you for your recent Freedom of Information request in which you ask
‘in light of the proposal for a 15% increase in council tax for Flintshire
will you please advise on the annual amount currently spent on
non-statutory services’.

 

Unfortunately, this is not a simple request, there is not list of the
statutory duties or non-statutory services  for councils in Wales. There
is a list in England, this includes around 1,200 different statutory
obligations from Social Care to incidental costs (such as retaining
minutes for six years). As we do not hold our financial information in
this way the cost of extracting this information would be costly and time
consuming.

 

However, to assist in answering your question I attach a copy of the
Revenue Account Return for 2018-19. This is information submitted to the
Welsh Government, the figures for each service do include a support
service element of the budget. I also attach a link to the WLGA website
which gives details of the service Councils in Wales provide.

[1]https://www.wlga.wales/local-government-...

 

 

 

If you are dissatisfied with the Council’s handling of your request for
information, you can ask for an internal review within 2 months of the
date of this response. Where your complaint is a complex one it may not be
possible to deal with it within the above timescales. In such a situation
a progress report will be sent within the above timescales.

 

Requests for an internal review should be addressed to the Council’s
Information Governance Manager at:

 

Information Governance Team,

County Hall,

Mold,

CH7 6NA

 

Or by emailing [2][Flintshire County Council request email]

 

Please remember to quote your original request’s reference number.

 

You also have the right to complain to the Information Commissioner. The
Information Commissioner can be contacted at the following address:

 

Information Commissioner’s Office,

Wycliffe House,

Water Lane,

Wilmslow,

Cheshire,

SK9 5AF.

 

However, please note that the Commissioner will not normally investigate a
complaint until it has been through our own internal review process.

 

 

Os ydych yn anfodlon â’r modd y mae’r Cyngor wedi ymdrin eich cais am
wybodaeth, gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 2 fis o dyddiad yr
ymateb hwn. Lle mae’ch cwyn yn un cymhleth efallai na fydd yn bosib delio
ag ef o fewn yr amserlen uchod. Mewn sefyllfa o’r fath, bydd adroddiad
cynnydd yn cael ei anfon o fewn yr amserlen.

 

Dylech anfon cais am adolygiad mewnol i’r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth
y Cyngor:

Team Llywodraethu Gwybodaeth

Neuadd y Sir

Yr Wyddgrug

Sir Y Fflint

CH7 6NB

 

Neu drwy e-bostio [3][Flintshire County Council request email]

 

Cofiwch ddyfynnu rhif cyfeirnod eich cais gwreiddiol.

 

Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch
gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:

 

Information Commissioner’s Office,

Wycliffe House,

Water Lane,

Wilmslow,

Cheshire,

SK9 5AF.

 

Fodd bynnag, dylech nodi nad yw’r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i
gŵyn nes ei fod wedi bod drwy ein proses adolygu fewnol.

 

 

The contents of this communication and any enclosed documents may be
subject to copyright protection.  It has been sent to you for your
information and you may use it for any non-commercial research you may be
doing or undertaking.  Its contents can also be used for the purposes of
news reporting.  Any other re-use, for example, commercial publication or
publication on a website, requires the permission of this Council.  If you
wish to re-use this information please contact us, letting us know how you
wish to re-use it and what the intended audience will be so that we can
consider your request.  This information should be sent to:  The
Information Governance Manager, Information Governance Team, Flintshire
County Council, County Hall, Mold, Flintshire  CH7 6NB, or
[4][email address].

 

 

Gellir cynnwys y ddogfen gyfathrebu hon ac unrhyw ddogfennau amgaeêdig yn
amodol ar hawlfraint. Hyn anfonwyd atoch er gwybodaeth i chi a gallwch ei
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ymchwil anfasnachol yr ydych yn ei wneud neu
ymgymryd â. Gellir hefyd defnyddio ei gynnwys at ddibenion adrodd
newyddion. Os oes angen i chi ailddefnyddio’r wybodaeth mewn unrhyw fordd
arall, er enghraifft, cyhoeddi neu gyhoeddi masnachol ar wefan, mae angen
caniatâd gyn y Cyngor. Os hoffech ailddefnyddio’r wybodaeth, cysylltwch â
ni, gan roi gwybod i ni sut rydych chi yn bwriadu ei ailddefnyddio a beth
fydd y gynulleidfa a fwriadwyd fel y gallwn ystyriwch eich cais. Dylid
anfon y wybodaeth hon at: Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth, Tîm
Llywodraethu Gwybodaeth, Neuadd Y Sir, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint, CH7 6NB,
neu drwy e-bostio [5][email address]

 

 

[6]https://www.wlga.wales/local-government-...

 

 

 

Sue Ridings
____________________________________________________________________________________
Accountant |  Cyfrifydd

Corporate Finance | Cyllid Corfforaethol

Corporate Services | Gwasanaethau Corfforaethol
Flintshire County Council | Cyngor Sir y Fflint
Tel | Ffôn | 01352 702210
Email | Ebost | [7][email address]
____________________________________________________________________________________
[8]http://www.flintshire.gov.uk | [9]http://www.siryfflint.gov.uk
[10]http://www.twitter.com/flintshirecc |
[11]http://www.twitter.com/csyfflint

 

[12]cid:image001.png@01D277B2.FC36CEA0[13]cid:image002.png@01D277B2.FC36CEA0     [14]cid:image003.png@01D277B2.FC36CEA0     [15]cid:image004.png@01D277B2.FC36CEA0          

 

 

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to correspondence
received in Welsh without delay.

Opinions advice, conclusions and other information in this

message that do not relate to the official business of

Flintshire County Council shall be understood as neither

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently

Flintshire County Council shall bear no responsibility

whatsoever in respect thereof.

Rydym yn croesawu gohebiaeth Gymraeg. Ymatebwn yn ddi-oed i ohebiaeth a
dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon,

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na'u cadarnhau ganddo

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o'r neges.

**********************************************************************

References

Visible links
1. https://www.wlga.wales/local-government-...
2. mailto:[Flintshire County Council request email]
3. mailto:[Flintshire County Council request email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. https://www.wlga.wales/local-government-...
7. mailto:[email address]
8. http://www.flintshire.gov.uk/
9. http://www.siryfflint.gov.uk/
10. http://www.twitter.com/flintshirecc
11. http://www.twitter.com/csyfflint