I would request a complete list of all schools in wales plus addresses, telephone numbers and e mail addresses please.

The request was partially successful.

Dear Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales,
I would request a complete list of all schools in wales plus addresses, telephone numbers and e mail addresses please.

Yours faithfully,

Christine Webber

Dear Christine Webber

Thank you for your email to the Estyn Enquiries inbox. A complete list of schools and addresses is available on the Welsh Government website at https://gov.wales/address-list-schools

Neither the Welsh Government nor Estyn maintain a list of school email addresses due to the difficulties of maintaining an accurate and up-to-date list, as it was found that schools do not tend to use a single address consistently, and often change them.

Yours sincerely

Robert Gairey
Swyddog Arweiniol Cyhoeddiadau / Lead Officer: Publications

Estyn
Arolygiaeth Ei Mawrhydi Dros Addysg A Hyfforddiant yng Nghymru
Her Majesty's Inspectorate For Education and Training in Wales

Cyfeiriad: Llys Angor, Heol Keen, Caerdydd, CF24 5JW
Address: Anchor Court, Keen Road, Cardiff, CF24 5JW
Ffôn Estyn/Estyn Phone: 02920 446309
E-bost/E-mail:  [email address].wales

Gwefan/Website:  www.estyn.llyw.cymru / www.estyn.gov.wales
Mae Estyn yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Bydd gohebiaeth a dderbynnir yn y naill iaith neu'r llall yn cael yr un flaenoriaeth.
Estyn welcomes correspondence in both English and Welsh. Correspondence received in either language will be given equal priority.

Dilynwch @EstynAEM  / Follow @EstynHMI

show quoted sections