Elena L C Hughes

Dear Hywel Dda University Health Board,

I was hoping you could provide me a breakdown of all of the assets and estates that are either owned or cared for by your health board please?

Thank you in advance.

Yours faithfully,

Elena L C Hughes

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddia dhwyrach y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 3 Ebrill 2024. Yn yr achos annhebygol na allwn ymateb o fewn y terfyn amser hwn, byddwn yn cyfathrebu â chi ymhellach.

Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the latest date by which you can expect to receive a response is 3 April 2024. In the unlikely event that we are unable to respond within this deadline, we will communicate with you further.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Hannah Gostling
Corporate Information Officer

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David’s Park/Parc Dewi Sant
Job’s Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Good afternoon,
Further to our acknowledgement below, to help us process your request for information we would be grateful if you could clarify as outlined below:

• Can you clarify if you are requiring information for just building property or all assets/items please?

We will be unable to proceed any further with the processing of your request until clarification is received from you.

If I can be of any further assistance please get back to me and look forward to receiving your clarification.

Hannah Gostling
Corporate Information Officer

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David’s Park/Parc Dewi Sant
Job’s Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB

show quoted sections

Elena L C Hughes

Dear FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information),

hello, please can I have a list of buildings and land owned or maintained by the Health Board please?

Thank you,

Yours sincerely,

Elena L C Hughes

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Prynhawn da a diolch am ddarparu'r eglurhad y gofynnir amdano isod.

O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae’n ofynnol i’r Bwrdd Iechyd roi’r wybodaeth i chi o fewn 20 diwrnod gwaith i dderbyn eglurhad (12/03/2024), felly y dyddiad newydd ar gyfer disgwyl derbyn ymateb yw 11 Ebrill 2024.

Good afternoon and thank you for providing the clarification requested below.

Under the Freedom of Information Act 2000, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days from receipt of clarification (12/03/2024), therefore the new date by which you can expect to receive a response is by 11 April 2024.

Hannah Gostling
Corporate Information Officer

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David’s Park/Parc Dewi Sant
Job’s Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

Annwyl/Dear Elena

 

Amgaeaf ein hymateb i'ch cais am Rhyddid Gwybodaeth.

 

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

 

Many
Thanks,                                                                       

Hannah                  

 

Hannah Gostling

Corporate Information Officer

 

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda

Corporate Offices

Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth

Hafan Derwen

St David’s Park/Parc Dewi Sant

Job’s Well Road/Fynnon Job

Carmarthen/Caerfyrddin

Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin

SA31 3BB