Grant Cymraeg 2050 2017-2018

C W Davies made this Freedom of Information request to Welsh Government

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was refused by Welsh Government.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gofynnaf am gopi o bob ffurflen gais (ac eithrio ffurflen Atodiad 1) ar gyfer Grant Cymraeg 2050 2017-2018 a dderbyniwyd (llwyddiannus ac aflwyddiannus), y dyddiad a'r amser derbyniwyd y cais ym mewnflwch [email address], ynghyd â chopi o’r daflen sgorio ceisiadau a lenwyd ar gyfer pob cais.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

C W Davies

Welsh Government

1 Attachment

Annwyl C W Davies
 
Dyma gadarnhad ein bod wedi derbyn eich cais. 
 
 
 
Yn gywir
 
Bethan Webb
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

Welsh Government

1 Attachment

Annwyl C W Davies,
 
Gweler llythyr ynglŷn a’ch cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gofyn
am wybodaeth Grant Cymraeg 2050.
 
 
 
 
Yn gywir
 
Bethan Webb
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

Annwyl Bethan Webb,

Yn gyntaf oll, nid yw’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn dynodi cyn lleied â 7 diwrnod i mi ymateb i’ch ymgais i geisio osgoi fy nghais dilys.

A fedrwch nodi pa weithgaredd yn rhan 4 (3) o "The Freedom of Information and Data Protection (Appropriate Limit and Fees) Regulation 2004” sy’n debygol o achosi’ r cais i gymryd mwy na 24 awr.

Dylid nodi fe agorwyd ceisiadau ar 7fed Awst, gyda’r dyddiad cau ar 22 Medi. Yn eich amserlen, nodir eich bwriad i hysbysu’r rhai a fu’n aflwyddiannus erbyn 20 Hydref, ac fe wnaethoch cyn 1pm 26 Hydref, gan drafodwyd cais aflwyddiannus Yr Awr Gymraeg ar Taro’r Post, BBC Radio Cymru ar y diwrnod hynny.

Ni fedraf dod o hyd i unrhyw defnydd arall o’r cyfeiriad e-byst mewnflwch.grantiau@gov.wales neu mewnflwch.grantiau@llyw.cymru; felly i’w wneud yn haws, gallach darparu pob e-bost i’r cyfeiriadau hynny rhwng (ac yn cynnwys) 7fed Awst a 22 Medi 2017 mewn ffeil PST neu MBOX, ynghyd â chopi o’r daflen sgorio ceisiadau a lenwyd ar gyfer pob cais.

Yn gywir

C W Davies

Welsh Government

Annwyl C W Davies,
 
ATISN 11830 – C W Davies
 
Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 7 Rhagfyr 2017.
Roeddech yn gofyn am yr wybodaeth ganlynol:
 
Pob e-bost a anfonwyd i’r cyfeiriadau [1]mewnflwch.grantiau@gov.wales neu
[2]mewnflwch.grantiau@llyw.cymru rhwng (ac yn cynnwys) 7fed Awst a 22 Medi
2017, ynghyd â chopi o’r daflen sgorio ceisiadau a lenwyd ar gyfer pob
cais.
 
Cewch ateb erbyn 8 Ionawr 2018. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau am y
cais hwn, mae croeso i chi gysylltu â mi yn y cyfeiriad isod. Cofiwch
nodi’r cyfeirnod uchod mewn unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol. 
 
Mae’ch cais yn cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi – yn yr achos hwn,
eich enw a’ch cyfeiriad ebost. Byddaf ond yn defnyddio’r wybodaeth
bersonol hon yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 er mwyn ymdrin â’ch cais ac
unrhyw faterion sy’n codi yn ei sgil. Byddaf yn cadw’ch gwybodaeth
bersonol ac unrhyw wybodaeth arall yn ymwneud â’ch cais am dair blynedd ar
ôl y dyddiad y caiff eich cais ei gau’n derfynol. Wedyn byddwn yn cael
gwared ar eich gwybodaeth bersonol mewn modd diogel.
 
Rhestrir unrhyw wybodaeth a ryddheir o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yng Nghofnod Datgeliadau
Llywodraeth Cymru (yn [3]http://llyw.cymru/about/foi/responses/?l...).
 
Yn gywir
 
Bethan Webb
Dirprwy Gyfarwyddwr
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

References

Visible links
1. mailto:mewnflwch.grantiau@gov.wales
2. mailto:mewnflwch.grantiau@llyw.cymru
3. http://llyw.cymru/about/foi/responses/?l...

Welsh Government

1 Attachment

Annwyl C W Davies,
 
Gweler llythyr ynglŷn a’ch cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gofyn
am wybodaeth Grant Cymraeg 2050.
 
 
 
 
Yn gywir
 
Bethan Webb
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

Welsh Government

2 Attachments

 

Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

Welsh Government

1 Attachment

 

Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

Trosglwyddwch hwn i'r person sy'n cynnal adolygiadau Rhyddid Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Rwyf yn ysgrifennu i ofyn am adolygiad mewnol o'r ffordd driniodd Llywodraeth Cymru fy nghais Rhyddid Gwybodaeth 'Grant Cymraeg 2050 2017-2018'.

Yn benodol dylid ystyried y methiant i:
1. darparu ymateb o fewn amser priodol
2. darparu cyfiawnhad digonol dros wrthod y wybodaeth
3. ymddygiad amrhiodol wrth ceisio atal ac osgoi darparu'r wybodaeth a ofynnwyd

Hoffwn felly ychwanegu i'r cais, os mai amser yn caniatáu, pob cyfathrebiad a ymgeiswyr y grant ynglŷn â'r cais rhyddid gwybodaeth hwn.

Mae hanes llawn fy nghais Rhyddid Gwybodaeth a'r holl ohebiaeth ar gael ar y Rhyngrwyd yn y cyfeiriad hwn: https://www.whatdotheyknow.com/cy/reques...

Yr eiddoch yn ffyddlon,

C Davies

Welsh Government

Annwyl C Davies
 
Cwyn mewn perthynas â ATISN 11716
 
Diolch i chi am eich neges e-bost a ddaeth i law ar 21 Mawrth 2018.  Mae
eich cwyn wedi'i drosglwyddo i mi ar gyfer adolygiad mewnol. Byddaf yn
cynnal yr adolygiad yn unol â'r weithdrefn a amlinellwyd yng [1]Nghanllaw
ymarferol Llywodraeth Cymru ar wneud ceisiadau am wybodaeth sydd ar gael
drwy'r post ar gais neu ar y rhyngrwyd.
 
Byddaf yn ysgrifennu atoch erbyn 19 Ebrill 2018 i'ch hysbysu am y
canlyniad. 
 
Yn gywir
 
Bethan Webb
Dirprwy Gyfarwyddwr Adran y Gymraeg
[2]Mewnflwch.grantiau@llyw.cymru
 
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

References

Visible links
1. http://wales.gov.uk/about/foi/makereques...
2. mailto:Mewnflwch.grantiau@llyw.cymru

Welsh Government

Annwyl C W Davies,
 
ATISN 12194 – C W Davies
 
Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 21 Mawrth 2018.
Roeddech yn gofyn am yr wybodaeth ganlynol:
 
Pob cyfathrebiad â ymgeiswyr y grant ynglŷn â’r cais rhyddid gwybodaeth
cyfeirnod ATISN 11716.
 
Cewch ateb erbyn 19 Ebrill 2018. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau am y
cais hwn, mae croeso i chi gysylltu â mi yn y cyfeiriad isod. Cofiwch
nodi’r cyfeirnod uchod mewn unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol. 
 
Mae’ch cais yn cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi – yn yr achos hwn,
eich enw a’ch cyfeiriad e-bost. Byddaf ond yn defnyddio’r wybodaeth
bersonol hon yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 er mwyn ymdrin â’ch cais ac
unrhyw faterion sy’n codi yn ei sgil. Byddaf yn cadw’ch gwybodaeth
bersonol ac unrhyw wybodaeth arall yn ymwneud â’ch cais am dair blynedd ar
ôl y dyddiad y caiff eich cais ei gau’n derfynol. Wedyn byddwn yn cael
gwared ar eich gwybodaeth bersonol mewn modd diogel.
 
Rhestrir unrhyw wybodaeth a ryddheir o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yng Nghofnod Datgeliadau
Llywodraeth Cymru (yn [1]http://llyw.cymru/about/foi/responses/?l...).
 
Yn gywir
 
Bethan Webb
Dirprwy Gyfarwyddwr Adran y Gymraeg
[2]Mewnflwch.grantiau@llyw.cymru
 
 
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

References

Visible links
1. http://llyw.cymru/about/foi/responses/?l...
2. mailto:Mewnflwch.grantiau@llyw.cymru

Welsh Government

1 Attachment

Amgaeaf ymateb i’ch gohebiaeth ddiweddar â Llywodraeth Cymru.
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

Annwyl Bethan Webb,

Fe ofynais yn wreiddiol, trosglwyddwch y neges hon i'r person sy'n cynnal adolygiadau Rhyddid Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Rwyf yn ysgrifennu i ofyn am adolygiad mewnol o'r ffordd driniodd Llywodraeth Cymru fy nghais Rhyddid Gwybodaeth 'Grant Cymraeg 2050 2017-2018'. Ymddengys na wnaeth Bethan Webb trosglwyddo fy neges i'r person sy'n cynnal adolygiadau Rhyddid Gwybodaeth. Nodaf nad oes cyfyngiad amser i mi ofyn am adolygiad mewnol yn ôl deddfwriaeth, ac felly mae'n afresymol i chwi hawlio hyn, o ystyried eich bod wedi llusgo’r cais hwn tu hwnt i'r cyfnod amser sydd ar y corff cyhoeddus i ymateb. Nid oes disgwyliad arnoch i gysylltu â cheiswyr y grant, a nodaf ei fod yn amod wrth gyflwyno grant, bod y ceisiwr yn ymwybodol all unrhyw ran o'i gais gael ei rhyddhau.

Mae hanes llawn fy nghais Rhyddid Gwybodaeth a'r holl ohebiaeth ar gael ar y Rhyngrwyd yn y cyfeiriad hwn: https://www.whatdotheyknow.com/cy/reques...

Yr eiddoch yn ffyddlon,
C W Davies

Welsh Government

1 Attachment

Annwyl Mr Davies,
Gweler wedi atodi ohebiaeth mewn perthynas â’ch e-bost ar 24 Ebrill.
 
Yn gywir,
Catrin Morris
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae’n
bosibl y bydd gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei logio, ei
monitro ac/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. Rydym yn
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at
oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known
viruses. Communications with Welsh Government may be automatically logged,
monitored and/or recorded for legal purposes. We welcome receiving
correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in
responding.

Welsh Government

1 Attachment

Prynhawn da,
Gweler ohebiaeth mewn perthynas a’ch cais dyddiedig 24 Ebrill.
 
Yn gywir,
 
Catrin Morris
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae
Llywodraeth Cymru yn diogelu eich data o ddifrif. Os cysylltwch â
Llywodraeth Cymru Mae ein hysbysiad [1]preifatrwydd esbonio sut rydym yn
defnyddio eich gwybodaeth a ffyrdd yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth
a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain
at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all
known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data
seriously. If you contact the Welsh Government then our [2]Privacy Notice
explains how we use your information and the ways in which we protect your
privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence
received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh
will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. https://gov.wales/about/welsh-government...
2. https://gov.wales/about/welsh-government...