Full time staff at the health board

The request was successful.

Dear Hywel Dda University Health Board,

1. Please supply the number of full time equivalent staff at the Health Board, for each of the last four years – 2021 to date, 2020, 2019, 2018. Please break this down into sections. For example:

Nurses & Midwives
Managers
Senior managers
Locum doctors
Non-locum doctors
Support to clinicians
Scientific, therapeutic & technical staff

2. Please supply the average annual basic pay per full time equivalent, for each of these areas, in each of the last four years – 2021 to date, 2020, 2019, 2018

Yours faithfully,

Peter Hall

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.
O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddiad y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 15 Tachwedd 2021.
O ystyried sefyllfa bresennol Covid-19, bu oedi gyda'n hymatebion. Derbyniwch ein hymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.
Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the date by which you can expect to receive a response is 15 November 2021.

Given the current Covid-19 situation there has been a delay with our responses. Please accept our apologies for any inconvenience this may cause.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Diolch/Thank you,

Hannah Jones.

Corporate Information Officer/Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol

Rhif Ffôn / Telephone Number: 01267 239654(WHTN 01825 4654)
E-bost/ Email: [email address]

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

Annwyl/Dear Peter,

 

Amgaewch ein hymateb i'ch cais Rhyddid Gwybodaeth.

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

 

Diolch/Thank you,

 

Hannah Jones.

 

Corporate Information Officer/Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol

I’m currently working from home and therefore only contactable by email

E-bost/ Email: [email address]