Foster care allowances

Robert Cann made this Freedom of Information request to Cardiff Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear Cardiff Council,

1) Please could you tell me your 2018-19 weekly foster care allowances for all age bands, NOT including any fee/reward element for foster carers?

2) Please could you tell me your 2018-19 weekly allowances to former foster carers looking after young people in When I am Ready 18+ arrangements, broken down by year 1, year 2, and year 3+ if necessary?

Thank you

Yours faithfully,

Robert Cann

Cardiff Council

Annwyl Mr Cann

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI11849

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.

Dear Mr Cann

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI11849

Should we require any additional information in order to process your request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[Cardiff Council request email]/[email address]

Cardiff Council

1 Attachment

Annwyl Mr Cann

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI11849.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol, Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Mr Cann

Please find attached a response to your request : FOI11849.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[Cardiff Council request email]/[email address]