Football Commentaries

The request was refused by British Broadcasting Corporation.

Dear British Broadcasting Corporation,

Could you please provide me with the number of football full match commentaries BBC Radio Manchester has provided of each EFL club in their area for the season 2020/21.

Yours faithfully,

Andy Philips

FOI Enquiries, British Broadcasting Corporation

Dear Andy Philips,

Thank you for your request for information under the Freedom of Information Act 2000, as detailed in your email below. Your request was received on 09 May 2021. We will deal with your request as promptly as possible, and at the latest within 20 working days. If you have any queries about your request, please contact us at the address below.

The reference number for your request is RFI20210812.

Kind regards,

Information Rights

BBC Freedom of Information
BC2 A4, Broadcast Centre
201 Wood Lane
London W12 7TP

www.bbc.co.uk/foi
Email: [BBC request email]

show quoted sections

FOI Enquiries, British Broadcasting Corporation

1 Attachment

Dear Mr Andy Philips,

 

Please find attached our reply your freedom of information request
received on 9 May 2021, reference RFI20210812.

 

Kind regards,

 

Information Rights Compliance

BBC Legal

Email: [1][BBC request email]

BC2 A4, Broadcast Centre, 201 Wood Lane, London W12 7TP

 

References

Visible links
1. mailto:[BBC request email]

Dear FOI Enquiries,

Hi

Thank you for your reply. Can you confirm that you don to undertake ab internal review of your decision and I need to go to the Information Commissioner.

Yours sincerely,

Andy Philips

FOI Enquiries, British Broadcasting Corporation

1 Attachment

Dear Mr Gill,

 

Thank you for your email. As stated in our response, the BBC does not
offer an internal review when the information requested is not covered by
the Act. However, if you disagree with our decision you can appeal to the
Information Commissioner using the following contact details: Information
Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9
5AF, tel: 0303 123 1113 or see [1]http://www.ico.org.uk.

 

Yours sincerely,

 

Information Rights, BBC Legal

BC2A4, Broadcast Centre
201 Wood Lane, London W12 7TP

 

[2]Description: \\BBCFS2025\UserData$\myrien01\Documents\My
Pictures\BBC.png

 

 

show quoted sections

icocasework,

To read this email in English click [1]here

I darllen yr ebost yn y Gymraeg, cliciwch [2]yma

Thank you for contacting the Information Commissioner’s Office. We confirm
that we have received your correspondence. During the Coronavirus
pandemic, please see our [3]website for updates on the service you can
expect from us during this time.  You can also call us on 0303 123 1113 or
contact us via live chat. 

 
If you have asked us for advice - we will respond within 14 days. While
you wait, you should regularly check our [4]website for relevant
guidance, as we are updating this all the time. You should also read our
[5]GDPR myth busting blogs. If you have raised a question that we have
answered on our website, we may respond by sending you a link to it.  But
we will do our best to provide you with the information you need.
 
If you have made a new complaint - we’re unlikely to look into it unless
you have raised it with the [6]responsible organisation (for a data
protection complaint) or the [7]responsible public authority (for a
freedom of information complaint) first. Please make sure you have sent
us a copy of their final response to you. We will assign your complaint to
a case officer as soon as we can, and they will contact you in due
course. 

If your correspondence relates to an existing case - we will add it to
your case and consider it on allocation to a case officer. If you believe
we have either failed to take appropriate steps to respond to your data
protection complaint, or we do not provide you with information about the
progress or outcome of your complaint within the next three months, you
may be able to apply to the [8]First-tier Tribunal to require us to
respond to your complaint or to provide you with information about its
progress.
 
If you represent an organisation and you are reporting a personal data
breach under the GDPR or the Data Protection Act 2018 - we aim to contact
you within seven days to confirm receipt and to provide you with a case
reference number. If you want advice urgently, you should telephone our
helpline on 0303 123 1113. If we consider the incident is minor or you
have indicated that you do not consider it meets the threshold for
reporting, you may not receive a response from us, or we may respond by
sending you a link to the relevant part of our guidance. You can find out
more about [9]data breach reporting on our website.

Where a significant cyber incident occurs, you may also need to report
this to the National Cyber Security Centre (the NCSC). To help you decide,
you should read the NCSC’s guidance about their role and the type of
incidents that you should consider reporting.  

Incidents that might lead to a heightened risk of individuals being
affected by fraud, should be reported to Action Fraud – the UK’s national
fraud and cybercrime reporting centre. If your organisation is in
Scotland, then reports should be made to Police Scotland.

If you are a Communications Service Provider reporting a security breach
under the Privacy and Electronic Communications Regulations – you will
need to report the security breach via this [10]secure portal.

If you represent an organisation and are reporting a potential incident
under the NIS Directive - we will contact you as soon as we can. You can
find out more about the [11]NIS Regulations on our website.

If you represent an organisation and you are reporting a security breach
within the definition of the eIDAS regulation – we will contact you as
soon as we can. You can find out more about the [12]eIDAS regulation on
our website.

If you have reported spam email – we are unlikely to need to contact you
again, unless we need more information to help with our investigations. We
publish details about the [13]action we've taken on nuisance messages on
our website.
 
If you have asked for information you think we might hold - we will
contact you if we need any more information to help us respond. Otherwise,
we will respond within our [14]public and statutory service levels.
 
If you have only copied your correspondence to us - we will not respond.
 
There is more information on our [15]service standards and what to expect
webpage. You can also call 0303 123 1113. We welcome calls in Welsh on
0330 414 6421. You can also contact us on [16]live chat.
 
For information about what we do with personal data please see our
[17]privacy notice.
 
Yours sincerely
 
The Information Commissioner’s Office
 
Our newsletter
You can [18]sign up to our monthly e-newsletter
 
 
Pwnc: Mae’ch neges ebost wedi dod i law

Diolch yn fawr ichi am gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Yn
ystod y pandemig Coronafeirws, gweler [19]ein gwefan am ddiweddariadau ar
y gwasanaeth sydd ar gael i’r cyhoedd ar hyn o bryd. Hefyd, mae’n bosib
ein ffonio ar 0303 123 1113, neu gysylltu â ni trwy sgwrs fyw.

Os ydych wedi gofyn am gyngor – byddwn yn ymateb o fewn 14 diwrnod. Tra
byddwch yn aros, dylech edrych yn rheolaidd ar ein [20]gwefan i chwilio am
ganllawiau perthnasol, gan eu bod yn cael eu diweddaru drwy’r amser. Hefyd
dylech ddarllen ein [21]blogiau ynghylch mythau’r GDPR. Os ydych wedi codi
cwestiwn sydd wedi’i ateb ar ein gwefan, mae’n bosibl y byddwn yn ymateb
drwy anfon dolen atoch i gysylltu â’r ateb.  Ond fe wnawn ein gorau glas i
roi’r wybodaeth angenrheidiol ichi

Os ydych wedi gwneud cwyn newydd – dydyn ni ddim yn debygol o edrych i
mewn iddo oni bai eich bod wedi’i godi’n gyntaf gyda’r [22]sefydliad
cyfrifol (cwyn am ddiogelu data) neu’r [23]awdurdod cyhoeddus cyfrifol
(cwyn am ryddid gwybodaeth). Gofalwch eich bod wedi anfon copi aton ni o’u
hymateb terfynol ichi. Byddwn yn rhoi’ch achos i swyddog achosion cyn
gynted ag y gallwn, a bydd y swyddog yn cysylltu â chi maes o law.

Os yw’ch gohebiaeth yn ymwneud ag achos sydd eisoes yn bod - byddwn yn ei
hychwanegu at eich achos ac fe gaiff ei hystyried ar ôl cael ei dyrannu i
swyddog achosion. Os ydych yn credu ein bod ni naill ai wedi methu cymryd
camau priodol i ymateb i'ch cwyn diogelu data, neu heb ddarparu gwybodaeth
ichi am gynnydd neu ganlyniad eich cwyn o fewn y tri mis nesaf, efallai y
byddwch yn gallu gwneud cais i'r [24]Tribiwnlys Haen Gyntaf i’w gwneud yn
ofynnol inni ymateb i'ch cwyn neu ddarparu gwybodaeth ichi am gynnydd eich
cwyn.

 
Os ydych yn cynrychioli sefydliad a’ch bod yn rhoi gwybod am drosedd data
personol o dan y GDPR neu Ddeddf Diogelu Data 2018 – rydym yn anelu at
gysylltu â chi o fewn saith niwrnod calendr i gadarnhau bod eich neges
wedi dod i law ac i roi rhif cyfeirnod achos ichi. Os oes arnoch eisiau
cyngor ar frys, dylech ffonio’n llinell gymorth ar 0303 123 1113. Os ydym
o’r farn bod y digwyddiad yn un mân neu os ydych chi wedi nodi nad ydych
o’r farn bod y digwyddiad yn cyrraedd y trothwy i roi gwybod amdano, mae’n
bosibl na chewch ymateb gennym, neu efallai y byddwn yn ymateb drwy anfon
dolen atoch i gysylltu â’r rhan berthnasol o'n canllawiau. Cewch ragor o
wybodaeth am [25]roi gwybod am droseddau data ar ein gwefan.

Pan fo digwyddiad seibr arwyddocaol yn digwydd, mae’n bosibl y bydd angen
ichi roi gwybod amdano hefyd i’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol
(yr NCSC). I’ch helpu i benderfynu, dylech ddarllen canllawiau’r NCSC ar
eu rôl a’r math o ddigwyddiadau y dylech ystyried rhoi gwybod amdanyn nhw.

Dylai digwyddiadau a allai arwain at risg uwch y bydd twyll yn effeithio
ar unigolion gael eu cyfleu i Action Fraud – sef canolfan genedlaethol y
Deyrnas Unedig ar gyfer rhoi gwybod am dwyll a seiberdroseddau. Os yw eich
sefydliad yn yr Alban, yna i Heddlu’r Alban y dylech chi roi gwybod.

Os ydych yn Ddarparwr Gwasanaethau Cyfathrebu sy’n rhoi gwybod am dor
diogelwch o dan y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig – bydd
angen ichi roi gwybod am y tor diogelwch drwy’r [26]porth diogel hwn.

Os ydych yn cynrychioli sefydliad a’ch bod yn rhoi gwybod am ddigwyddiad
posibl o dan Gyfarwyddeb yr NIS – byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y
gallwn. Cewch ragor o wybodaeth am [27]Reoliadau’r NIS ar ein gwefan.

Os ydych yn cynrychioli sefydliad a’ch bod yn rhoi gwybod am dor diogelwch
o fewn y diffiniad yn Rheoliad eIDAS – byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted
ag y gallwn. Cewch ragor o wybodaeth am [28]Reoliad eIDAS ar ein gwefan.

Os ydych wedi rhoi gwybod am ebost sbam – mae’n annhebygol y bydd angen
inni gysylltu â chi eto, oni bai bod arnon ni angen rhagor o wybodaeth i
helpu yn ein hymchwiliad. Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am [29]y camau
rydyn ni wedi’u cymryd ynghylch negeseuon niwsans ar ein gwefan.

Os ydych wedi gofyn am wybodaeth yr ydych yn credu ei bod gennyn ni –
byddwn yn cysylltu â chi os bydd arnom angen rhagor o wybodaeth i’n helpu
i ymateb. Fel arall, byddwn yn ymateb ichi o fewn ein [30]lefelau
gwasanaeth statudol a chyhoeddus. 

Os ydych wedi anfon copi o’ch gohebiaeth aton ni ond dim byd arall –
fyddwn ni ddim yn ymateb.

Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen gwe [31]safonau gwasanaeth a beth
i’w ddisgwyl. Gallwch ffonio hefyd ar 0330 414 6421, neu yn Saesneg ar
0303 123 1113. Gallwch gysylltu â ni hefyd i gael [32]sgwrs fyw.

I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler
ein [33]hysbysiad preifatrwydd. 

Yn gywir

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Ein cylchlythyr

Gallwch [34]gofrestru i gael ein e-gylchlythyr misol

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/foiextract20210609-28212-rwyi5z#English
2. file:///tmp/foiextract20210609-28212-rwyi5z#Gymraeg
3. https://ico.org.uk/global/data-protectio...
4. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
5. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
6. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
7. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
8. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
9. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
10. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
11. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
12. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
13. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
14. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
15. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
16. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
17. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
18. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
19. https://ico.org.uk/global/data-protectio...
20. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
21. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
22. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
23. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
24. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
25. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
26. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
27. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
28. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
29. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
30. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
31. http://ico.org.uk/about_us/how_we_work/s...
32. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
33. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
34. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

ICO Casework,

28 June 2021 

Case Reference: IC-111499-Q5J4 

Dear Mr Phillips
Your Complaint about the BBC
WDTK Acknowledgement 
Thank you for contacting the Information Commissioner's Office (ICO)
through the whatdotheyknow.com (WDTK) website.
The WDTK website was created to help people request information from
public authorities under the Freedom of Information Act (FOIA) and the
Environmental Information Regulations (EIR). 
The ICO is the regulator responsible for overseeing information rights
legislation. We are also subject to the legislation we oversee. 
As a public authority we are subject to the FOIA and EIR, so if people
want to request information we might hold about our work as a public body,
they can do this through WDTK. 
The correspondence you have sent to us is not a request for information we
might hold. It is a concern or complaint about the way the BBC has
complied with the legislation we oversee. We do deal with issues like
this. However, we do not deal with this part of our work through the WDTK
website.
Please visit the ICO website www.ico.org.uk for information about the
legislation we oversee and advice on what to do if you are unhappy with
the way an organisation has met its information rights obligations. 
If you need to raise a complaint or concern with us you can do this by
following the instructions on this page of our website -
https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Please do not reply to this message through the WDTK website. We make no
commitment to respond. 

Yours sincerely,

Information Commissioner's Office

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire SK9 5AF
i[1]co.org.uk [2]twitter.com/iconews
Please consider the environment before printing this email.
For information about what we do with personal data see our privacy notice
at [3]www.ico.org.uk/privacy-notice.

References

Visible links
1. https://ico.org.uk/
2. https://twitter.com/iconews
3. https://www.ico.org.uk/privacy-notice