Flying Start programme - costs and beneficiaries

The request was partially successful.

Good afternoon. I am making an FOI request about the Flying Start programme. I am requesting the following :

1) How much money has each local authority received for the Flying Start programme in the 2020-21 financial year?
2) In addition how much money has each local authority received for said programme since 2012-13? (broken down by each financial year)
3) The total number of children currently registered on the Flying Start programme.
4) The amount of capital expenditure for the periods 2019/20 and 2020/21 broken down by the number of schemes in each Local Authority area.
5) The number of settings run by A) Local Authority B) Third Sector C) Private Sector.
6) The total funding retained by each Local Authority for the running of the Flying Start programme including the total number staff employed and the total number of hours.

Diolch yn fawr,
Mr. Ian Smith

Welsh Government

1 Attachment

Please find an acknowledgement letter in respect of your recent Freedom of
Information request of 29/11/21 attached.

 

Regards,

 

Dafydd Kidd

Flying Start Policy and Delivery Manager

Welsh Government

07929826143

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [1]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [2]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Good afternoon Dafydd,

Thank you for the reply. You have interpreted my requests correctly.

Diolch yn fawr,
Mr. Ian Smith

Welsh Government

2 Attachments

 

Please find a response letter in respect of your recent Freedom of
Information request of 29/11/21 attached.

 

Regards,

Emma Gammon
Pennaeth Cangen y Blynyddoedd Cynnar /Head of Branch - Early Years

Yr Is-adran Plant a Theuluoedd / Children and Families Division

Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus / Education and Public Services
Group

Llywodraeth Cymru/ Welsh Government
É: 03000 251058
::emma.gammon@gov.wales

Dyddiau gwaith/days at work: Dydd Llun/Mawrth/Mercher/Iau;
Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday.

Mae Siarad Gyda Fi yn rhaglen ac ymgyrch allweddol gan Lywodraeth Cymru
sy'n nodi ein hymrwymiad i hyrwyddo a chefnogi anghenion iaith lleferydd a
chyfathrebu plant.

Am fwy o wybodaeth ewch i [1]Siarad gyda fi | LLYW.CYMRU

 

[2]Untitled design

 

Talk With Me is a key Welsh Government programme and campaign which sets
out our commitment to  promoting and supporting children’s speech language
and communication needs.

For more information visit [3]Talk with me | GOV.WALES

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [4]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [5]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
3. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
4. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
5. https://gov.wales/about/welsh-government...