Fee charged by Odgers Berndston

Prys ap Sion made this Freedom of Information request to Channel Four Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Channel Four Wales should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Sianel Pedwar Cymru

Fe hoffwn wybod

1) Sawl cwmni gofynwyd i cynnig am y gwaith o chwilio am Prif Weithredwr S4C

2)Gweld copi o'r "Brief" yn dweud beth sydd angen digwydd/gwneud i cael hyd i unigolyn addas

3)Beth ydi'r ffi cytunwyd gyda Odgers Berndston

Yn gywir

Prys ap Sion

Dear Channel Four Wales,

I would like to know

1) How many companies were requested to bid for the work of finding a new Chief Executive for S4C?
2) Please provide a copy of the “Brief” which states what activities are required to find a suitable individual.
3) What is the fee charged by Odgers Berndston

Yours faithfully,

Prys ap Sion

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ysgrifennaf atoch i gydnabod derbyn eich e-bost isod ar 23 Mehefin 2011.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 20 Gorffenaf 2011 yn yr achos yma.

Fodd bynnag, mae'r Ddeddf yn caniatáu i ni ymestyn yr amser i ymateb mewn rhai amgylchiadau, os oes angen eglurhad pellach o'r cais, er enghraifft, neu am resymau eraill yn unol â'r Ddeddf.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections