Federation Schools within the Local Authority

The request was successful.

Dear Carmarthenshire County Council,

I write to you to request that you provide a list of all formal and informal federation schools across Carmarthenshire County Council, including any proposals for future school federations.

Yours faithfully,

Mr Hackling

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano.

 Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU
(ceisiadau ynghylch data personol) – un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Thank you for your correspondence.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

 Freedom of Information Act 2000 (FOIA) & Environmental Information
Regulations 2004 (EIR) - 20 working days, unless we need clarification
regarding the information you are seeking.

 Data Protection Act 2018 and GDPR (requests relating to personal data) –
one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Tîm Rheoli Gwybodaeth | Information Governance Team
Gweithrediadau a Llywodraethu TG | ICT Operations & Governance
Adran y Prif Weithredwr | Chief Executive’s Department

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu Saesneg |
You are welcome to contact us in Welsh or English

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Attachment

Dear Mr. Hackling,

I refer to your request for information, which was received on 13th April, 2023 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

The information you requested was contained in your email below.

In response, please find attached the relevant information held by the Council.

Yours sincerely

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Gweithrediadau a Llywodraethu TG
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Gaerfyrddin

Information Governance Team
ICT Operations & Governance
Chief Executive’s Department
Carmarthenshire County Council

show quoted sections